سایت مقالات فارسی – عارضه یابی زنجیره تامین با استفاده از استاندارد CSCMP- قسمت ۶۳

شکل ‏۴‑۵: درصد فراوانی انواع عارضه های استخراج شده در سه واحد بحرانی شرکت
همانطور که از شکل فوق مشخص است، حدود نیمی از عارضه‌های موجود در بخش تولید که دارای اولویت بالاتری نسبت به بقیه گروه‌ها است، عارضه‌های سطح ۲ یعنی عارضه‌های تا حدی مهم را تشکیل می‌دهد. مدیریت و بخش تولید به راحتی می‌تواند با تدوین استراتژی‌ها و دستور العمل‌هایی این عارضه‌ها را از زنجیره تامین شرکت حذف کند.
شکل ‏۴‑۶ نمودار پارتو مربوط به تعداد کل عارضه‌های شناسایی شده برای هر بخش را نشان می‌دهد. با توجه به این نمودار می‌توان نتیجه گرفت که بیشترین تاثیر منفی بر عملکرد زنجیره تامین از سطوح تصمیم‌گیری بالای سازمان در این حوزه یعنی، مدیریت ارشد، برنامه‌ریزی و انبار، بازرگانی و پشتیبانی و تولید حاصل می‌شود. البته این نتایج وابسته به تعداد نیازمندی های تخصیص داده شده به هر واحد می باشد. بنابراین با تدوین استراتژی‌های بلند مدت در این بخش‌ها می‌توان درصد زیادی از عارضه‌های استخراج شده را از بین برد و یا تاثیر آنها را کاهش داد.
شکل ‏۴‑۶: نمودار پارتو مربوط به تعداد کل عارضه های شناسایی شده برای گروه های مورد مطالعه
همچنین در یک نوع دسته بندی، کل عارضه های شناسایی شده در دو گروه عارضه های داخلی و عارضه های خارجی تقسیم بندی شدند که عارضه های داخلی مربوط به فرآیندهای درون سازمان و عارضه های خارجی مواردی که دامنه کار مربوط به خارج از سازمان و یا عامل به وجود آورنده آن افراد و سازمان های خارج از سازمان می باشد. پس از انجام محاسبات این نوع تقسیم بندی نتیجه در شکل نمایش داده شده است.

متن کاوی عارضه‌ها

با توجه به نوع و فرمت عارضه‌های استخراجی که به صورت داده‌های متنی می‌باشند، جهت تجزیه و تحلیل بهتر آنها و بهره‌گیری از اطلاعات نهفته در متن، می‌توان از روش متن کاوی استفاده نمود. متن کاوی که به تحلیل هوشمندی متن، داده کاوی متنی یا کشف دانش در متن نیز مشهود است، عموما به فرآیند استخراج دانش و اطلاعات مورد علاقه و مهم از مجموعه متنی غیرساختاریافته اشاره کرد. به عبارت دیگر، متن کاوی کشف اطلاعات جدید و از پیش ناشناخته به وسیله تجزیه و تحلیل خودکار اطلاعات از منابع متنی نوشته شده می‌باشد. این رویکرد برای اولین بار توسط فلدمن و داگان[۸۶] در سال ۱۹۹۵ مطرح شد.
یکی از اهداف مفید متن کاوی، کشف توزیعات و فراوانی داده‌های نهفته و مورد علاقه در داده‌های حجمی از متن‌ها و جملات می‌باشد. با استفاده از این فن می‌توان بدون اتکا بر هیچ دانش و تجربه‌ای، فراوانی کلمات کلیدی موجود در متن را شناسایی نمود (پونس پوراتا[۸۷] و همکاران، ۲۰۰۷) و بر اساس آن ریشه و مفهوم جملات را شناسایی کرد. بنابراین با استفاده از این رویکرد، ابتدا کلمات کلیدی هر متن را استخراج کرده و با محاسبه تعداد فراوانی آنها، می‌توان علل ریشه‌ای عارضه‌های شناسایی شده را پیدا نمود.
لیدی[۸۸] برای فرآیند متن کاوی بر روی اطلاعات، سه مرحله به شرح زیر را معرفی نمود:
آماده سازی متن: در این مرحله منابعی که قرار است متن کاوی روی آنها صورت گیرد، انتخاب می‌شوند و پردازش مقدماتی متن از قبیل شناسایی جملات و پاراگراف‌ها بر روی آنها انجام می‌شود.
پردازش متن: این مرحله به منظور استخراج کلمات کلیدی و مشهود موجود در متن صورت می‌گیرد؛ که به دو روش مبتنی بر سند و مبتنی بر مفهوم انجام می‌شود.
تحلیل متن: در این مرحله بروندادها و خروجی‌ها مورد ارزیابی قرار می‌گیرند تا مشخص شود که آیا کشف دانش صورت پذیرفته است یا خیر.
این سه مرحله باید به روشی اندیشمندانه صورت پذیرد، به طوری که به اهداف متن کاوی، محدودیت داده‌ها و نقاط قوت و ضعف آنها توجه شود. با توجه به متن عارضه‌ها که به صورت جملات کوتاه ارائه شده است و تعداد محدود آنها، می‌توان ادعا نمود که گام اول متن کاوی (آماده سازی متن) انجام شده است. بنابراین باید به دنبال پردازش متن با استخراج کلمات کلیدی بود. در این پژوهش جهت انجام این کار بدلیل خلاصه نویسی عارضه‌های استخراج شده، از رویکرد مبتنی بر مفهوم استفاده شده است. به عبارتی متن هر عارضه بهبود داده شده و مفاهیم و معانی موجود در آنها و نیز ارتباط میان آنها استخراج شده است. جدول ‏۴‑۷ دو نمونه از عارضه‌های استخراج شده به همراه کلمات کلیدی آنها را نشان می‌دهد. این کلمات بر اساس مفهوم شناسایی شده از متن عارضه‌ها استخراج شده است.
جدول ‏۴‑۷: دو نمونه متن کاوی مبتنی بر مفهوم برای عارضه های استخراج شده

عارضه کلمات کلیدی
فرآیندی جهت ثبت انتقادات و پیشنهادات مشتریان در مورد محصولات و خدمات جدید و یا نیازمندی آنها برای محصولات و خدمات فعلی وجود دارد. انتقادات – پیشنهادات – مشتری – محصولات جدید – خدمات جدید – محصولات فعلی – خدمات فعلی – محصولات – خدمات – نظرسنجی – پرسش نامه
یک برنامه ی کاهش زمان سیکل تولید با اهداف مشخص، پیاده‌سازی شده است زمان سیکل تولید – زمان سنجی

در این میان بیش از ۳۰۰ کلمه کلیدی از متون عارضه‌ها استخراج شده است. شکل ‏۴‑۷ نمودار پارتو مربوط به ۲۰ کلمه پرکاربرد این متن کاوی را نشان می‌دهد.
شکل ‏۴‑۷: نمودار پارتو مربوط به ۲۰ کلمه کلیدی پرکاربرد در عارضه های شناسایی شده
اکنون به راحتی می‌توان بجای بررسی تمامی متون و عارضه‌ها، تنها به بررسی نمودار فوق پرداخت. به عبارتی با انتخاب عارضه‌هایی که کلمات کلیدی پر تکرار در آنها دیده می‌شود و دسته بندی آنها می‌توان تصمیمات درست‌تری جهت رفع عارضه‌ها اتخاذ نمود. در واقع بجای اینکه تعداد زیادی از متون گوناگون عارضه‌ها را مورد مطالعه قرار داد، تنها به بررسی تعداد انگشت شماری عارضه موجود در هر گروه پرداخته خواهد شد؛ که این مساله کارایی بسیار بالای متن کاوی و دسته بندی عارضه‌ها را نشان می‌دهد. به عنوان مثال می‌توان ادعا نمود منشاء کلیدی بیشتر عارضه‌ها «تامین‌کنندگان» و «محصولات» است. بنابراین با تدوین استراتژی‌هایی در این دو مورد، می‌توان تعداد زیادی از عارضه‌ها حذف و یا اثر آنها را کاهش داد.

پروژه‌های بهبود

در این قسمت با جمع‌بندی توضیحات ارائه شده از سوی کارشناسان و مدیران، اقدام به ارائه راهکارها و تعریف پروژه‌های بهبود شده است. ازجمله مهم‌ترین این طرح‌ها می‌توان به استفاده از تکنیک‌های مختلف جهت زمان‌سنجی کلیه عملیات‌های اجرایی شرکت و برگزاری دوره‌های آموزش در رابطه با تفکر ناب برای کارکنان اشاره نمود که در مجموع باعث برطرف شدن ۱۳ عارضه می‌شوند. جدول ‏۴‑۸ این پروژه‌های بهبود را جهت نیل سازمان به یک زنجیره تامین مناسب و اهداف متعالی، نشان می‌دهد. در این جدول، ستون اول کد طرح پیشنهادی، ستون دوم طرح پیشنهادی بهبود و ستون سوم لیست عارضه‌های برطرف شده بر اثر اجرای کامل طرح پیشنهادی را نشان می‌دهد.
جدول ‏۴‑۸: پروژه های بهبود معرفی شده جهت حذف عارضه ها

کد طرح طرح پیشنهادی بهبود لیست عارضه‌های برطرف شـده
برای دانلود متن کامل پایان نامه به سایت  fotka.ir  مراجعه نمایید.