تحقیق – عارضه یابی زنجیره تامین با استفاده از استاندارد CSCMP- قسمت ۳۱

جمع کل

۶۸۵

همانطور که در جدول ‏۴‑۳ مشاهده می‌شود، جهت جلوگیری از خستگی مصاحبه‌شونده و افزایش کیفیت مصاحبه‌ها، برای گروه‌های کارشناسی که دارای نیازمندی‌های بیشتری هستند و یا با زنجیره تامین درگیری مداوم دارند، علاوه بر مدیران، با کارشناسان مربوطه هم مصاحبه شده است. همچنین مصاحبه‌های طولانی به چند بخش تقسیم شده و بین هر بخش زمان‌هایی جهت استراحت در نظر گرفته شده است.
در مجموع ۶۸۵ دقیقه مصاحبه جهت تکمیل پرسش‌نامه‌ها و جمع‌ آوری اطلاعات صورت گرفته است که با توجه به تعداد کل نیازمندی‌ها، بر روی هر نیازمندی به طور متوسط ۲ دقیقه بحث صورت گرفته است.

نتایج مصاحبه‌ها

پس از انجام مصاحبه‌های نیمه ساختار یافته با بهره گرفتن از پرسش‌نامه‌ها، تمامی اطلاعات و توضیحات ارائه شده مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت؛ که نتایج حاصل از آن در پیوست «الف» آورده شده است.
با توجه به سیاست امتیاز دهی برای هر نیازمندی، نیازمندی‌هایی که دارای امتیاز ۴ می‌باشند در حکم عارضه تلقی نمی‌شوند. اما بقیه نیازمندی‌های با توجه به وضعیت اجرایی و بحرانی بودن آنها در حکم عارضه شناخته شده و تقسیم بندی می‌شوند. که شدت آنها می‌تواند فرق داشته باشد. این شدت بر اساس وضعیت اجرایی نیازمندی در شرکت تعیین می‌شود.
با در نظر گرفتن این امتیازات برای نیازمندی‌های استخراج شده در خصوص زنجیره تامین شرکت داروسازی ایران داروک، عارضه‌های گوناگونی شناسایی شده است. لیست این عارضه‌ها در جدول ‏۴‑۴ نشان داده شده است.
جدول ‏۴‑۴: عارضه‌های استخراج شده

ردیف کد عارضه عارضه استخراجی وضعیت اجرایی نوع عارضه
۱ M05 سازمان در بردارنده‌ی یک برنامه‌ی کسب و کار مشخص و رسمی است که تعریف می‌کند شرکت چه چیزی را ارائه می‌دهد و چگونه در بازار رقابتی رقابت می‌کند. اصلا رعایت نمی‌شود. شدید
۲ M18 روش‌هایی (مانند پرسش‌نامه یا نظرسنجی) برای کارکنان در جهت دریافت بازخورد اثربخشی برنامه‌های استراتژیک و مدیریت برنامه‌ریزی وجود دارد. اصلا رعایت نمی‌شود. شدید
۳ M26 برنامه‌ای برای مدیریت رخدادهای محتمل الوقوع تعیین شده است و عملکردهای از پیش تعیین شده‌ای برای مواقع اضطراری لجستیک در نظر گرفته شده است. اصلا رعایت نمی‌شود.
برای دانلود متن کامل پایان نامه به سایت  ۴۰y.ir  مراجعه نمایید.