فایل – عارضه یابی زنجیره تامین با استفاده از استاندارد CSCMP- قسمت ۲۷

بصورت نامنظم رعایت می‌شود.

 

تا حدودی رعایت می‌شود.

 

کم و بیش رعایت می‌شود.

 

اصلا رعایت نمی‌شود.

 

شکل ‏۴‑۱: نمونه پرسش نامه طراحی شده
در این پرسش‌نامه، ستون اول نشان دهنده کد نیازمندی استخراج شده است که بر اساس نماد گروه کارشناسی مورد مصاحبه کدینگ و شماره گزاری شده است. با این روش به راحتی می‌توان هر نیازمندی را با یک کد منحصربه‌فرد نام گذاری و به راحتی شناسایی نمود. ستون دوم، نیازمندی یا حداقل استاندارد استخراج شده را نشان می‌دهد. در ستون سوم وضعیت اجرایی نیازمندی مربوطه در واحد مشخص می‌شود. در این مصاحبه‌ها سعی شده است برای هر نیازمندی جهت استخراج موشکافانه عارضه‌ها و ارائه طرح‌های پیشنهادی برای آنها، بحث‌هایی با مصاحبه شونده صورت گیرد. این توضیحات در ستون چهارم به صورت خلاصه آورده می‌شود.

اجرای مصاحبه‌ها

همانطور که قبلا گفته شد در این پژوهش جهت جمع‌آوری اطلاعات از مصاحبه‌های نیمه ساختاریافته استفاده شده است. با طراحی پرسش‌نامه‌ای که در بخش قبل توضیح داده شد این مصاحبه‌ها می‌تواند شکل ساختار یافته‌تری به خود بگیرد و مصاحبه را به سمت هدف مورد نظر بهتر هدایت کند.
با توجه به تقسیم بندی نیازمندی‌ها، برای هر بخش پرسش‌نامه‌ای مجزا طراحی شده که توسط مدیران و کارشناسان آن بخش تکمیل می‌شد. در ابتدای هر مصاحبه توضیحاتی در مورد مدل پیشنهادی بیان شده و سپس هر بند از نیازمندی‌ها به صورت شفاف ذکر گردیده و از مصاحبه شونده درخواست می‌شد در مورد آن توضیحاتی ارائه نماید. مدت زمان اجرای مصاحبه برای هر گروه کارشناسی به تفکیک افراد در جدول ‏۴‑۳ آورده شده است. در این جدول سابقه‌ی اجرایی هر مصاحبه شونده در شرکت و همچنین در پست‌های مشابه خارج از شرکت آورده شده است.
جدول ‏۴‑۳: زمان اجرای مصاحبه برای هر کدام از گروه‌های مورد مطالعه

گروه مورد مطالعه سمت مصاحبه شونده سابقه اجرایی در شرکت سابقه اجرایی در پست‌های مشابه مدت زمان اجرا مصاحبه (دقیقه)
مدیریت ارشد مدیر عامل ۷ ۲۵ ۶۰
برای دانلود متن کامل پایان نامه به سایت  fotka.ir  مراجعه نمایید.