عارضه یابی زنجیره تامین با استفاده از استاندارد CSCMP- قسمت ۲۵

از طرفی استاندارد CSCMP شامل حداقل نیازمندی‌های یک زنجیره تامین مناسب است. بنابراین هر کدام از این نیازمندی‌ها که در شرکت اجرا نمی‌شود و یا مطابقت ندارد به عنوان عارضه شناسایی خواهند شد. پس بر طبق این استاندارد می‌توان یک چک‌لیستی که شامل نیازمندی‌های استخراج شده است، تهیه نمود تا در آن وضعیت اجرایی نیازمندی‌های مربوطه بررسی شود. به عبارت دیگر این روش عارضه‌یابی به صورت کیفی به شناسایی شکاف‌های موجود می‌پردازد و به نیازمندی‌های مربوط به هر بخش با جواب‌های صفر و یک (بلی وخیر) از دیدگاه وضعیت اجرایی پاسخ می‌دهد و اگر نیازمندی مربوطه در شرکت اجرا نشود در حکم عارضه تلقی خواهد شد. بنابراین بر طبق این روش هیچ اولویت‌بندی برای عارضه‌های شناسایی شده وجود نخواهد داشت.
نیازمندی‌های استخراج شده در بخش قبل ممکن است به صورت کامل اجرا نشوند و یا وضعیت اجرایی نامنظمی داشته باشند. بنابراین نمی‌توان با جواب‌های صفر و یکی به آنها پاسخ داد. از طرفی با توجه به تعدد نیازمندی‌ها، پروژه‌های بهبود گسترده‌ای ممکن است استخراج شود. بنابراین جهت آگاهی مدیریت و هیئت مدیره شرکت از شدت عارضه موجود، بایستی از مدلی ترکیبی جهت طراحی پرسش‌نامه استفاده نمود تا این عارضه‌ها اولویت‌بندی شده و اهمیت آنها برای مدیران مشخص شود.
به همین منظور جهت اولویت‌بندی عارضه‌ها از روش خودارزیابی MMOG/LE الگوبرداری شده است. بدین صورت که برای هر نیازمندی ۵ وضعیت اجرایی «کاملا رعایت می‌شود»، «بصورت نامنظم رعایت می‌شود»، «تا حدودی رعایت می‌شود»، «کم و بیش رعایت می‌شود» و «اصلا رعایت نمی‌شود» در نظر گرفته شده است به گونه‌ای که سطح شدت عارضه بودن نیازمندی به ترتیب وضعیت اجرایی گفته شده افزایش پیدا می‌کند. به عبارتی نیازمندی‌هایی که اصلا رعایت نمی‌شوند به عنوان بدترین نوع عارضه تلقی خواهند شد. در ادامه به توضیح هر کدام از وضعیت‌های اجرایی و امتیازبندی آنها پرداخته شده است.
کاملا رعایت می‌شود:
این دسته از نیازمندی‌ها نیازمندی‌هایی هستند که به صورت مستمر و بر اساس دستورالعمل‌های تدوین شده بدون هیچ نقصی در شرکت اجرا می‌شوند. نتایج و پیامدهایی که از اجرای این نیازمندی ها حاصل می‌شود کاملاً مثبت و در جهت اهداف شرکت و برابر با نتایج پیش‌بینی شده از اجرای آنها می‌باشد. امتیاز این نوع نیازمندی‌ها برابر ۴ می‌باشد و به عنوان عارضه در شرکت محسوب نمی‌شوند.
بصورت نامنظم رعایت می‌شود:
این نوع نیازمندی‌ها، نیازمندی‌هایی هستند که دارای دستورالعمل‌هایی جهت اجرا می‌باشند ولی از طرف واحد مربوطه به صورت نامنظم اجرا می‌گردند. نتایج حاصل از اجرای این نوع از نیازمندی‌ها ممکن است دیرتر از زمان پیش بینی شده حاصل شود. امتیاز این نوع از نیازمندی‌ها برابر ۳ است و به عنوان عارضه‌های سطح یک (عارضه‌های خفیف) در شرکت معرفی می‌شوند.
تا حدودی رعایت می‌شود:
آن دسته از نیازمندی‌هایی که وضعیت اجرایی آنها به صورت متوسط اجرا می‌شود در این شاخه از وضعیت اجرایی قرار می‌گیرند. این نوع از نیازمندی‌ها دارای وضعیت امتیاز ۲ می‌باشند و عارضه‌های سطح دو (تا حدی مهم) را تشکیل می‌دهند.
کم و بیش رعایت می‌شود:
نیازمندی‌هایی که دارای دستورالعمل اجرایی مشخصی نیستند و واحد متناسب با وضعیتی که ممکن است اتفاق بیافتد سعی در اجرای این نوع از نیازمندی دارد را می‌توان جزو این دسته از نیازمندی‌ها به شمار آورد. امتیاز کسب شده توسط این نوع نیازمندی‌ها برابر ۱ است و عارضه‌های سطح سه (بسیار مهم) را شامل می‌شوند.
اصلا رعایت نمی‌شود:
این نوع از نیازمندی‌ها نه دستورالعمل مشخصی برای اجرا دارند و نه در شرکت پیاده سازی می‌شوند. بدلیل اجرا نشدن، این نوع نیازمندی‌ها هیچ امتیازی برای واحد کسب نمی‌کنند و بدترین نوع عارضه را یعنی عارضه سطح چهار (شدید) را شامل می‌شوند.
بنابراین فقط نیازمندی‌هایی که به صورت کامل در شرکت اجرا می‌شوند جزو عارضه محسوب نمی‌شوند و بقیه نیازمندی‌ها عارضه بوده و بر حسب شدت‌های مختلف بحرانی بودن، دسته بندی می‌شوند. این دسته بندی در جدول ‏۴‑۲ آورده شده است.
جدول ‏۴‑۲: دسته بندی نیازمندی‌ها بر اساس شدت بحرانی بودن

وضعیت اجرایی نوع عارضه امتیاز
کاملا رعایت می‌شود. بدون عارضه ۴
بصورت نامنظم رعایت می‌شود. عارضه سطح یک (خفیف) ۳
تا حدودی رعایت می‌شود. عارضه سطح دو (تا حدی مهم) ۲
کم و بیش رعایت می‌شود. عارضه سطح سه (بسیار مهم) ۱
برای دانلود متن کامل این پایان نامه به سایت  jemo.ir  مراجعه نمایید.