متن کامل – عارضه یابی زنجیره تامین با استفاده از استاندارد CSCMP- قسمت ۱۴

موردکاوی‌های گوناگون از شرکت‌های متخصص در زمینه‌ی بهینه کاوی و تحقیقات بهترین مورد (Best Practice) نظیر Performance Measurement Group، Bain & Company، Best Practices LLC و دانشگاه‌های گوناگون.
مقالات گوناگون از مجلاتی نظیر Supply Chain Management Review، Journal of Business Logistics، Logistics Management و غیره.
مقالات کاربردی گوناگون از سایت‌های مختلف نظیر WERC، APICS، APQC و غیره.
مشاهده‌ی محققان و کارشناسان از بیش از ۲۵۰ سایت و سازمان برای مشاهده‌ی نحوه‌ی اجرای عملیات و فعالیت‌های زنجیره تامین.
ساختار استاندارد:
همانطور که اشاره شد این استاندارد یک ابزار اندازه‌گیری می‌باشد که به ارائه‌ کلی حداقل نیازمندی‌های فرایندهای مرتبط با زنجیره تامین می‌پردازد. استاندارد ۱۰ بند از ۱۲ بند اصلی فرایندهای اصلی معرفی شده از سوی APQC را شامل می‌شود. همچنین زیرفرایندهای گوناگون که تاثیری بر فرایندهای مرتبط با زنجیره تامین ندارند، از این استاندارد حذف گردیده‌اند. لذا می‌توان اینگونه تعبیر کرد که این استاندارد شامل همه‌ی فعالیت‌هایی است که اولا توسط مدل APQC ارائه شده است و ثانیا با مباحث مرتبط با مدیریت زنجیره تامین در ارتباط مستقیم هستند، در نتیجه این استاندارد انطباق پذیری بسیار بالایی با مدل APQC خواهد داشت.
فرایندهای مرتبط با زنجیره تامین تا سه سطح ریز شده‌اند و برای سطح سوم (که همان فعالیت‌های اجرایی هستند)، حداقل نیازمندی‌ها ذکرگردیده است. برای هر زیرفرایند و فعالیت دو کد درج شده است. کد سمت راست نشان دهنده‌ی جایگاه آن زیرفرایند یا فعالیت در چارچوب طبقه بندی فرایند APQC می‌باشد و کد سمت چپ که داخل پرانتز نوشته شده است، نشان دهنده‌ی جایگاه آن فعالیت در سیستم OSBC است. در نتیجه پس از اجرای اندازه‌گیری و عارضه‌یابی به کمک این استاندارد، می‌توان به جهت اجرای تحلیل‌های کمی و عمیق‌تر، به سادگی از سیستم OSBC بهره گرفت. جدول ‏۲‑۶ یک نمونه از بندهای این استاندارد را نشان می‌دهد.
جدول ‏۲‑۶: نمونه‌ای از بندهای استاندارد حداقل نیازمندی‌های CSCMP

۱ توسعه‌ی چشم انداز و استراتژی
۱٫۱ تعریف مفاهیم کسب و کار و چشم انداز بلند مدت (۱۰۰۱۴)
۱٫۱٫۱ ارزیابی محیط بیرون (۱۰۰۱۷) تحلیل SWOT به شکل مستمر در جهت ارزیابی محیط بیرون صورت می‌پذیرد.
ریسک‌های اصلی زنجیره تامین شناسایی شده اند و فرایندهایی غیررسمی برای برنامه‌ریزی و مدیریت ریسک‌ها توسعه داده شده‌اند.

جمع بندی روش‌های عارضه‌یابی مطرح

روش‌های معرفی شده در این قسمت را می‌توان از جهات گوناگون با یکدیگر مقایسه نمود تا در هر سازمان و کسب و کار با توجه به ویژگی‌های موجود در آن سازمان، به انتخاب مناسب‌ترین روش عارضه‌یابی پرداخت. البته علاوه بر روش‌های عارضه‌یابی معرفی شده در بند پیشین، امکان بهره گیری از روش‌ها و الگوهای اندازه‌گیری عملکرد زنجیره تامین نیز با رویکرد عارضه‌یابی میسر است ولی با توجه به جداسازی صورت یافته در این پایان‌نامه بین دو مفهوم عارضه‌یابی و ارزیابی عملکرد زنجیره تامین، در جدول ‏۲‑۷ پنج روش عارضه‌یابی زنجیره تامین به همراه مدل SCOR که یکی از مدل‌های ارزیابی عملکرد از آن یاد می‌شود و پایه و اساس بیشتر روش‌های عارضه یابی است، با یکدیگر مقایسه شده‌اند.
جدول ‏۲‑۷: مقایسه‌ی بین روش‌های عارضه‌یابی زنجیره تامین مطرح

ویژگی روش SCOR QS Foggin MMOG Lambert CSCMP
نیاز بالایی به داده‌های کمی دارد.
برای دانلود فایل متن کامل پایان نامه به سایت ۴۰y.ir مراجعه نمایید.