دسته بندی علمی – پژوهشی : عارضه یابی زنجیره تامین با استفاده از استاندارد CSCMP- قسمت ۱۰۷

اولویت‌بندی ۳۱ طرح پیشنهادی جهت اجرا، بر اساس ۳ معیار «تعداد عارضه بر طرف شده»، «توانایی شرکت در اجرا» و «هزینه اجرایی» با بهره گرفتن از مدل پرومتی صورت گرفت. که در آن پروژه‌های I001، I011 و I002 به ترتیب سه اولویت بالاتر در میان این طرح‌ها را به خود اختصاص دادند.

زمینه‌های تحقیقاتی

جهت ادامه تحقیقات در این زمینه موارد زیر پیشنهاد می‌گردد:
در این رساله عارضه‌یابی زنجیره تامین با فرض جریان رفت (زنجیره تامین رو به درون) صورت گرفته است. جهت عارضه‌یابی کامل‌تر می‌توان جریان برگشتی (از مشتری به سمت تامین کننده) را هم در نظر گرفت و شکاف‌ها و گپ‌های موجود در این حوزه از زنجیره تامین را شناسایی نمود.
کلیه عارضه‌های شناسایی شده با هدف بهبود وضعیت سازمان استخراج شده است. علاوه بر این می‌توان هدف‌هایی دیگری همچون حفظ محیط زیست، منابع جبران ناپذیر و آرمان‌های اجتماعی کشور و … را در نظر گرفت و عارضه یابی را مبتنی بر زنجیره تامین پایدار انجام داد.
در پرسشنامه طراحی شده، اهمیت هر نیازمندی به صورت صفر و یکی و توسط مدیر ارشد مشخص می‌شد. برای بررسی اهمیت هر نیازمندی می‌توان مانند وضعیت اجرایی ۵ گزینه در نظر گرفت تا مصاحبه شونده اهمیت آن را بسته به سازمان مشخص کند.
جهت اولویت‌بندی طرح‌های پیشنهادی، می‌توان تمامی‌مدیران را برای امتیاز دهی به هر گزینه بر اساس معیار تعریف شده درگیر کرد و در نهایت با درنظر گرفتن وزنی برای هر مدیر، میانگین مجموع امتیازات وزن دهی شده را به عنوان وزن نهایی لحاظ نمود.

منابع

الوانی، سید مهدی و میر شفیعی، نصرالله (۱۳۹۱) مدیریت تولید. (چاپ بیست و چهارم). تهران: نشر آستان قدس رضوی.
اصغرپور، محمد جواد (۱۳۹۰). تصمیم‌گیری‌های چند معیاره. تهران: انتشارات دانشگاه تهران.
اصغری‌زاده، عزت الله و نصراللهی، مهدی (۱۳۸۵). ابزارهای کارا در رتبه‌بندی گزینه‌ها:مقایسه روش‌های AHP، بُردا و PROMETHEE. اولین همایش ملی مدیریت صنعتی، دانشگاه شاهد.
اصغری‌زاده، عزت الله و نصراللهی، مهدی (۱۳۸۶). رتبه‌بندی شرکتها براساس معیارهای مدل سرآمدی روش PROMETHEE. فصلنامه‌ی مدرس علوم انسانی، (۳)۱۱، ۵۹-۸۴٫
ابراهیم‌زاده پیله‌ورد، امیر (۱۳۹۲). تحلیل، عارضه یابی و بهبود زنجیره تامین (مطالعه موردی: شرکت خودروسازی سایپا). پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشکده مهندسی صنایع، دانشگاه صنعتی شریف.
الیاسی، علی. (۱۳۸۶). طراحی یک مدل عارضه یابی زنجیره تامین و پیاده سازی آن در شرکت پارس بهین سیستم. پایان نامه کارشناسی ارشد. دانشکده مهندسی صنایع. دانشگاه صنعتی شریف.
امام سید، محمدرضا (۱۳۸۱). جلب مشتریان با ارزش با بهره گرفتن از همزمانی زنجیره تامین. فصلنامه لجستیک، ۴(۱۱)، ۴۱-۴۴٫
باقرزاده، فاطمه (۱۳۸۷). ارائه یک چارچوب مناسب برای اندازه گیری عملکرد زنجیره تامین. پنجمین کنفرانس بین المللی مدیریت فناوری اطلاعات و ارتباطات.
براون، جیمی؛ هارن، جان و شیونان، جیمز (۱۳۸۱). سیستم‌های مدیریت تولید. ترجمه: مهدی غضنفری و سروش صغیری. تهران: نشر دانشگاه علم و صنعت.
فیض‌آبادی، جواد (۱۳۸۲). مقدمه ای بر زنجیره تامین. تدبیر، ۱۳۱، ۴۷-۵۴٫
کاپلان، رابرت اس، نورتون، دیوید (۱۳۹۰). سازمان استراتژی محور، ترجمه پرویز بختیاری، تهران: سازمان مدیریت صنعتی.
ماکویی، احمد و فضل الهی، سمیرا (۱۳۸۶). عارضه یابی سیستم لجستیک با بهره گرفتن از روش تعیین ارزش مشتری، مطالعه موردی: شرکت خودروساز. دانش مدیریت، ۲۰(۷۸)، ۱۱۴-۹۱٫
محمدرائی نائینی، سعیده؛ شامی زنجانی، مهدی و موسی خانی، محمد (۱۳۹۳). شناسایی و رتبه بندی اصول راهنمای استقرار موفقیت آمیز مدیریت دانش با بهره گرفتن از مدل AOQC. پژوهشنامه پردازش و مدیریت اطلاعات، ۳۰(۱)، ۸۹-۶۱٫
معنوی‌زاده، ندا، ربانی، مسعود، رضایی، کامران و رزمی، جعفر (۱۳۸۵). اندازه گیری عملکرد زنجیره تامین در چهار صنف کلیدی کسب و کار در ایران. دومین کنفرانس لجستیک و زنجیره تامین.
AIAG & Odette. (2006) AIAG and Odette announce release of updated Global Materials Management Operations Guideline/Lo-gistics Evaluation (MMOG/LE). July 24, 2006. Available at: http://www.aiag.org/.
Aramyan, L. H., Oude Lansink, A. G., Van Der Vorst, J. G., & Van Kooten, O. (2007). Performance measurement in agri-food supply chains: a case study. Supply Chain Management: An International Journal, 12(4), 304-315.
Attaran, M., & Attaran, S. (2007). Collaborative supply chain management: the most promising practice for building efficient and sustainable supply chains. Business Process Management Journal, 13(3), 390-404.
Beamon, B. M. (1999). Measuring supply chain performance. International Journal of Operations & Production Management, 19(3), 275-292.
Brans, J. P., & Mareschal, B. (1994). The PROMCALC & GAIA decision support system for multicriteria decision aid. Decision support systems, 12(4), 297-310.
Brans, J. P., Mareschal, B., & Vincke, P. (1984). PROMETHEE: A new family of outranking methods in multicriteria analysis: ULB–Universite Libre de Bruxelles, Amsterdam: Elsevier Science Publishers, 408–۴۲۱٫
Childerhouse, P., & Towill, D. R. (2011). Effective supply chain research via the quick scan audit methodology. Supply Chain Management: An International Journal, ۱۶(۱), ۱-۵٫
Chow, G., Heaver, T. D., & Henriksson, L. E. (1994). Logistics performance: definition and measurement. International journal of physical distribution & logistics management, 24(1), 17-28.
Christopher, M. (1992). Logistics and supply chain management. Pitman publishing, London.
Croxton, K. L., Garcia-Dastugue, S. J., Lambert, D. M., & Rogers, D. S. (2001). The supply chain management processes. The international journal of logistics Management, 12(2), 13-36.
CSCMP. (2010). CSCMP supply chain management definitions.
De Bono, E. (1998). Simplicity: Viking, London: Viking Books.
Feldman, R., & Dagan, I. (1995). Knowledge Discovery in Textual Databases (KDT). Proc. of the First Int. Conf. on Knowledge Discovery KDD, 112-117.
Figueira, J., Greco, S., & Ehrgott, M. (2005). Multiple criteria decision analysis: state of the art surveys (Vol. 78): Springer Science & Business Media.
Flint, D. J., & Mentzer, J. T. (2000). Logisticians As Marketers: Their Role When Customers’desired Value Changes. Journal of business Logistics, 21(2), 19-45.
Folan, P., & Browne, J. (2005). A review of performance measurement: Towards performance management. Computers in industry, 56(7), 663-680.
Govindu, R., & Chinnam, R. B. (2007). MASCF: A generic process-centered methodological framework for analysis and design of multi-agent supply chain systems. Computers & Industrial Engineering, 53(4), 584-609.
Gower, J. G. (2003). Handbook of supply chain management. Gower publishing company, 5th edition, 68-81.
Graeml, A. R., & Peinado, J. (2011). Measuring Logistics Performance: the Effectiveness of MMog/Le as Perceived by Suppliers in the Automotive Industry. Journal of Operations and Supply Chain Management, 4(1), 1-12.
Gunasekaran, A., & Kobu, B. (2007). Performance measures and metrics in logistics and supply chain management: a review of recent literature (1995–۲۰۰۴) for research and applications. International Journal of Production Research, 45(12), 2819-2840.

منبع فایل کامل این پایان نامه این سایت pipaf.ir است