طبقه بندی بازارها

طبقه­بندی بازارها راه­های بسیار دارد. یک راه طبقه­بندی بر حسب حق مالی است، مثل بازارهای بدهی (اوراق قرضه) و بازارهای سهام. طبقه­بندی دیگر بر اساس سررسید حق مالی است که بر این اساس به دو بازار پول و سرمایه تقسیم می­شود. برای مثال، بازاری برای ابزاردهی کوتاه مدت وجود دارد که آن را بازار پول می­نامند و بازار دیگری برای دارایی مالی با سررسید طولانی­تر وجود دارد که آن را بازار سرمایه می­خوانند. خلاصه طبقه­بندی­های بازار مالی به صورت زیر می­باشد (مودیلیانی و فری، 1388، ص25).

  • طبقه­بندی بر اساس ماهیت حق مالی

بازار بدهی

بازار سرمایه

  • طبقه­بندی بر اساس سررسید حق مالی

بازار پول

بازار سرمایه

  • طبقه­بندی بر اساس مرحله انتشار

بازار اولیه

بازار ثانویه

  • طبقه­بندی بر اساس واگذاری فوری یا واگذاری آتی

بازار نقدی یا آنی

بازار مشتقه

  • طبقه­بندی بر اساس ساختار سازمانی

بازار حراج

بازار خارج از بورس

بازار از طریق واسطه