متن کامل – شناسایی و رتبه بندی عوامل موثر بر توان مالی تامین کنندگان- قسمت …

(۳-۱۸)
(۳-۱۹)
قدم چهارم : محاسبه 
اگر   باشد:
 (۳-۱۹)
که :
(۳-۲۰)
(۳-۲۱)
(۳-۲۲)
(۳-۲۳)
پارامترV وزنی برای بیشینه مطلوبیت گروهی است که مقدار آن میتواند بین ۰ و ۱ باشد
قدم پنجم : فازی زدایی مقادیر R، S و Q :
مقادیر فازی S ، R و Q با توجه به فرمول زیر قطعی میشوند:
اگر   باشد. (   یک عدد فازی است).
) (۳-۲۴
 
قدم ششم : رتبه بندی نزولی گزینه ها بر اساس مقادیر R، S و Q :
در این گام گزینهها برا ساس مقادیر R، S و Q رتبهبندی میشوند.
قدم هفتم : گزینه نهایی :
در این مرحله با توجه به مقادیر R، S و Q مربوط به گزینه‌ها که به صورت نزولی مرتب شدهاند تصمیم میگیریم. برای تصمیمگیری دو شرط بررسی و بر اساس این دو شرط، سه حالت به وجود میآید که بر اساس آن تصمیم گرفته میشود:
الف) شرط۱: شرط مزیت قابل قبول
اگر A(1) ، A(2) به ترتیب اولین، دومین گزینه بر اساس مقدار Q باشد و n بیانگر تعداد گزینه‌ها باشد، رابطه (۱۵) برقرار باشد:
[Q(A(2)) – Q(A(1))]≥ ۱/n-1                                     (۳-۲۵)
ب) شرط۲: شرط ثبات قابل قبول در تصمیمگیری
گزینه A(1) باید حداقل در یکی از گروه‌هایR و S به عنوان رتبه برتر شناخته شود.
حالت هایی که پیش میآید:
حالت اول : زمانی که شرط اول برقرار نباشد، مجموعه‌ای از گزینه‌ها به صورت رابطه ۱۶ به عنوان گزینه‌های برترانتخاب می شوند:
(۳-۲۶) ,….., A(M) A(2) , A(1) = گزینه های برتر
بیشترین مقدار M با توجه به رابطه (۱۷) محاسبه می‌شود:
(۳-۲۷) ۱/n-1> Q(A(1)) – Q(A(M))
حالت دوم : زمانی که تنها شرط دوم برقرار نباشد دو گزینه A(1) و A(2) به‌عنوان گزینههای برتر انتخاب می‌شوند.
حالت سوم : اگر هر دو شرط برقرار بود رتبه‌بندی براساس Q خواهد بود. (به صورت کاهشی: هر چه Q کمتر باشد آن گزینه بهتر است)
۳-۸روایی و پایایی پرسشنامه پژوهش:
روایی آن خصیصه یا ویژگی ابزار گردآوری اطلاعات است که مقولاتی را تعیین می کند که برای آن ها در نظر گرفته شده است و پایایی خصیصه یا ویژگی های که در طول زمان ثبات و پایداری خود را حفظ نماید(جوانمرد ،۱۳۸۸) مبحث قابلیت اعتماد (پایایی)و اعتبار (روایی) ،از اصول اندازگیری و ارزیابی تحقیقات علمی بوده و از ویژگی هایی هستند که جهت مفید و موثر واقع شدن روش های جمع آوری داده ها،از شروط اساسی به شمار می روند.با توجه به این مهم ،در تحقیق حاضر تلاش شده است که مباحث فوق در مورد پرسشنامه مورد بررسی قرار گیرد.
روایی تحقیق ، میزان سازگاری ابزار سنجش با هدف تحقیق را نشان می دهد و روایی به این موضوع می پردازد که آیا ابزار سنجش واقعا آنچه را که قرار است سنجیده شود را می سنجد یا خیر و هر اندازه که روایی تحقیق انجام شده بالاتر باشد بر اعتبار آن افزوده می شود .(مهری ،۱۳۸۱)
مقصود از پایایی آن است که اگر ابزار اندازگیری را در یک فاصله زمانی کوتاه چندین بار و به گروه واحدی از افراد بدهیم نتایج حاصل نزدیک به هم باشد.(کاظمی،۱۳۹۱)
برای اعتبار و روایی و پایایی مدل مفهومی و پرسشنامه این پژوهش از نظرات خبرگان صنایع شوینده ،اساتید محترم دانشگاهی استفاده گردید.بدین ترتیب که ابتدا شاخص ها از مقالات متعدد علمی و معتبر استخراج شد ه است که منابع آن ذکر شده است ،سپس مدل مفهومی پژوهش با نظر اساتید و خبرگان ساخته شد و از آن ها خواسته شد با تعیین اهمیت شاخص ها برای این پژوهش ،شاخص های نامطلوب را از مدل حذف کنند .
۳-۹مدل مفهومی پژوهش
تامین
کنندگان
نمودار (۱-۳) مراحل انجام تحقیق
:جدول (۳-۳) معیارهای اصلی و فرعی موثر بر توان مالی

برای دانلود متن کامل این پایان نامه به سایت  jemo.ir  مراجعه نمایید.