شناسایی و رتبه بندی عوامل موثر بر توان مالی تامین کنندگان- قسمت ۳۱

 
(۹-۳)
قدم سوم: تشکیل ماتریس تصمیم متوسط:
پس از اینکه خبرگان نظرات خود را در مورد تاثیر متقابل عامل‌ها در ماتریس تصمیم ارائه کردند متوسط کل این ماتریس ها تشکیل می شود.
قدم چهارم: تشکیل ماتریس متوسط نرمال شده:
با بهره گرفتن از فرمول شماره (۳-۱۰) ماتریس متوسط را نرمال می نماییم
 
(۳-۱۰)
قدم پنجم: تشکیل ماتریس رابطه کل
در این قدم جهت محاسبه ماتریس رابطه کل از معادله شماره (۳-۱۱) استفاده شده است
(۳-۱۱)
 
قدم ششم: محاسبه جمع سطر ها و ستون ها (riو ci)
پس از تشکیل ماتریس رابطه کل، جمع سطرهای این ماتریس(ri)، نشان دهنده کل تاثیری است که معیار i ام روی معیارهای دیگر داشته است و جمع ستون های این ماتریس (cj)، نشان دهنده، کل تاثیری است که معیار j ام از معیارهای دیگر دریافت کرده است.
قدم هفتم: محاسبه ri+cj و ri-cj و وزن شاخص ها:
در این مرحله میزان ri+cj و ri-cj و وزن شاخص ها محاسبه و در جدول وارد می شود .
قدم هشتم: رسم دیاگرام رابطه علی و معلولی:
دیاگرام نشان دهنده رابطه علت و معلولی بین معیارها می باشد بطوریکه محور افقی نشان دهنده ri+cj و محور عمودی نشان دهنده ri-cj می‌باشد. معیارهایی که بالای خط افق قرار دارن نشان دهنده علت‌ها و معیارهایی که پایین خط افق قرار دارن نشان دهنده معلول‌ها می‌باشد.
قدم نهم: محاسبه مقدار آستانه p و رسم نمودار CRM[27]
هر یک از درایه ها در ماتریس رابطه کل این اطلاعات را به ما می‌دهد که عامل i عامل j را تا چه اندازه تحت تاثیر قرار می‌دهد. جهت تعیین مقدار آستانه p جهت جداسازی علت‌های کوچک، تنها عواملی که مقدار تاثیرشان در ماتریس رابطه کل بزرگتر از مقدار آستانه (p) باشد در نمودار CRM نمایش داده می شود. مقدار p برابر میانگین عناصر ماتریس رابطه کل تعریف می‌شود.
۳-۸-۷روش ویکور فازی[۲۸]:
اپریکوویک[۲۹] و تزنگ[۳۰] در سال ۱۹۸۸ روش ویکور را ارائه و سال های ۲۰۰۴،۲۰۰۳،۲۰۰۲و ۲۰۰۷ این روش را توسعه دادند . این روش که مبتنی بر برنامه ریزی تواقی مسائل تصمیم گیری چند معیاره است مسائلی با معیارهای نامتناسب و ناسازگار را مورد ارزیابی قرار می دهد .در شرایطی که فرد تصمیم گیرنده قادر به شناسایی و بیان برتی های یک مسئله در زمان شروع و طراحی آن نیست ،این روش می تواند به عنوان ابزاری موثر برای تصمیم گیری مطرح شود .
۳-۸-۷-۱ حل روش ویکور فازی:
قدم اول تشکیل ماتریس تصمیم :
با توجه به تعداد معیارها ،تعداد گزینه ها و ارزیابی همه گزینه ها برای معیارهای مختلف ،ماتریس تصمیم به صورت زیر تشکیل می شود:
که در آن عملکرد گزینه i(i=1,2,3,…..n) در رابطه با معیار j(j=1,2,3,….m) می باشد
قدم دوم: بی مقیاس نمودن ماتریس تصمیم گیری:
در این گام بایستی ماتریس تصمیم گیری فازی را به یک ماتریس بی مقیاس شده فازی تبدیل نمائیم. برای به دست آوردن ماتریس، بایستی مراحل زیر طی شود:
مرحله اول:تعیین بهترین و بدترین مقدار برای هر معیار:
بهترین و بدترین هریک از مقادیر در هر معیار شناسایی شده و به ترتیب   و   نامیده میشود.
در صورتی که معیار jام، معرف سود باشد   و   از روابط زیر بدست میآید:
i=1,2,….,n for   (سود باشند) (۳-۱۲)
i=1,2,…., for   (سود باشند) (۳-۱۳)
ولی در صورتی که معیار j ام، معرف هزینه باشد   و   از روابط زیر بهدست میآید:
i=1,2,….,n for   (هزینه باشند) (۳-۱۴)
i=1,2,….,n for   (هزینه باشند) (۳-۱۵)
مرحله دوم :به دست آوردن مقادیر نرمالیزه شده
اگر   باشد، مقادیر نرمالیزه شده بدین صورت به دست میآید:
برای معیارهای معرف سود: (۳-۱۶)
برای معیارهای معرف هزینه: (۱۷-۳)
قدم سوم : محاسبه مقادیر  و :
اگر   و   باشد :

دانلود متن کامل این پایان نامه در سایت abisho.ir