دسترسی به منابع مقالات : شناسایی و رتبه بندی عوامل موثر بر توان مالی تامین کنندگان- قسمت …

۹-۱روش تجزیه و تحلیل:
در این پژوهش به نظرسنجی از جامعه خبرگان می پردازیم و سپس با روش دیمتل فازی شاخص های پژوهش را ارزیابی و با بهره گرفتن از ویکور فازی آنها را رتبه بندی خواهیم کرد
۱۰-۱محدودیت های تحقیق:
عدم دسترسی سریع و آسان به اطلاعات(این مشکل در تمامی تحقیقات در زمینه های مختلف در کشور وجود دارد) که ناشی از عدم وجود اطلاعات یا عدم همکاری دارندگان اطلاعات با محققان می باشد برای از بین بردن محدودیت عدم وجود اطلاعات در مورد شاخص های افزایش توان مالی تامین کنندگان در صنایع شوینده،با در نظر گرفتن نظر خبرگان این صنعت خلا عدم وجود اطلاعات را پر نموده اند.
۱۱-۱تعریف واژه ها و اصطلاحات کلیدی:
زنجیره تامین:زنجیره تامین شامل مراحلی (اعضای زنجیره تامین)است که چه به صورت مستقیم چه به صورت غیر مستقیم در برآورد سازی درخواست مشتری نقش دارد ،یک زنجیره تامین معمولی عبارت است از:تامین کننده،انبارهای مواد اولیه،مراکز تولید،توزیع کنندگان،خرده فروشی ها،مشتری نهایی.
فعالیت زنجیره تامین با سفارش مشتری شروع و با پرداخت مشتری پایان می پذیرد.اختلاف بین پولی که مشتری می پردازد و هزینه های متحمل شده توسط زنجیره میزان سوددهی زنجیره را نشان می دهد.
مدیریت زنجیره تامین: مدیریت زنجیره تامین مجموعه ای است از راهکارها جهت یکپارچه سازی اعضای زنجیره که هدف آن کاهش هزینه های سیستم و نیز افزایش سطح خدمت دهی به مشتری است مدیریت زنجیره تامین مستلزم جریان های بین مراحل و درون هر یک از مراحل زنجیره برای بیشینه کردن کل سوددهی آن است. (تیموری،۱۳۸۸)
وضعیت(توان )مالی:وضعیت مالی شاخصه ای است که به سنجش سطح دانش منابع انسانی و مجموعه توانایی های تامین کننده در خصوص طراحی و تولید محصول می پردازد(سوهانیان،۱۳۸۷)
شاخصه:از لحاظ لغوی “شاخصه”عبارت است از اندازه،پیمانه،مقیاس و آلت سنجش(آلتی که چیزی با آن سنجیده می شود مثل سنگ محک و ترازوی برای سنجش طلا )یا به عبارتی می توان گفت شاخصه نقطه نظر به خصوصی است که گزینه ها می توانند بر طبق آن ارزیابی و بسته بندی شوند.)سوهانیان،۱۳۸۷(
مدیریت هزینه: مدیریت هزینه عبارت است از مجموعه اقدامات که مدیریت برای تامین رضایتمندی مشتریان،همواره با کنترل و کاهش مستمر هزینه انجام می دهد .از این رو،مدیریت هزینه مستلزم به کار گیری ابزارها و فنونی است که عبارت است از :هزینه یابی مبتنی بر فعالیت ،هزینه یابی هدف ،هزینه یابی کل چرخه محصول،هزینه یابی کیفیت،مهندسی ارزش،هزینه یابی کایزن،تحلیل هزینه رقیب،طراحی براساس هزینه،بهینه گزینی و شش سیگما.(رضائیان و همکاران،۱۳۸۸)
تامین کنندگان:تامین کنندگان به شرکت ها و موسساتی اطلاق می شود که یکی از نیازهای شرکت ها را چه از جهت مواد خام و چه از جهت کالای واسطه ای ساخته شده به منظور ایجاد و تولید محصول نهایی براساس شاخصه های ارائه شده برای شرکت تهیه و تولید می نماید(سوهانیان،۱۳۸۷)
۱-۱۲مراحل انجام تحقیق:
موضوع و سوال اولیه تحقیق
مرور و مطالعه منابع کتابخانه ای و پژوهشی
بیان مسئله و شکل گیری سوالات تحقیق
شناسایی شاخص های موثر بر توان مالی تامین کنندگان در صنایع شوینده
غربال سازی شاخص ها توسط خبرگان
تعیین شدت تاثیرشاخص ها بر توان مالی
اولویت بندی تامین کنندگان
تعیین علت معلولی شاخص ها و رسم نمودارCRM برای شاخصهای اصلی
نمودار (۱-۱)-مراحل انجام تحقیق
 
تامین
کنندگان
۱-۱۳ مدل مفهومی تحقیق:
نمودار (۱-۲) مدل مفهومی تحقیق
فصل دوم
چارچوب نظری و پیشینه تحقیق
۱-۲مقدمه:
در این فصل به ادبیات و پیشینه تحقیق پرداخته می شود .فصل دو شامل دو بخش اصلی است بخش اول مربوط به ادبیات تحقیق است که شامل سیر تکامل مدیریت زنجیره تامین،تعاریف و مفاهیم زنجیره تامین ،اجزا زنجیره تامین ،مدیریت زنجیره تامین ،مدیریت تامین کنندگان و ارزیابی و انتخاب تامین کنندگان می باشد که هر کدام به تفضیل توضیح داده شده است در بخش دوم به بیان تحقیقات ارائه شده در این حوزه پرداخته شده است.
۲-۲تعاریف و مفاهیم زنجیره تامین :
طی سال های اخیر تعاریف مختلفی برای مدیریت زنجیره تامین از سوی کارشناسان و خبرگان این حوزه ارائه شده است براساس بسیاری از تعاریف اولیه ارائه شده زنجیره تامین بر تمام فعالیت های مرتبط با جریان و تبدیل کالاها از مرحله ماده خام(استخراج)تا تحویل به مصرف کننده نهایی و نیز جریان های اطلاعاتی مرتبط با آنها مشتمل می شود به طور کلی زنجیره تامین زنجیره ای است که همه فعالیت ها ی مرتبط با جریان کالا و تبدیل مواد از مرحله تهیه مواد اولیه تا مرحله کالای نهایی به مصرف کننده را شامل می شود درباره جریان کالا دو جریان دیگر که یکی جریان اطلاعات و دیگری جریان منابع مالی و اعتبارات است نیز حضور دارد
محققان و نویسندگان مختلف ،نگرش ها و تعاریف متفاوتی را از زنجیره تامین ارائه کرده اند برخی زنجیره تامین را در روابط میان خریدار و فروشنده محدود کرده اندچنین نگرشی تنها به عملیات خرید رده اول در یک شرکت تمرکز دارد گروه دیگری به زنجیره تامین با دید وسیع تری نشان داده و آن را شامل تمام سرچشمه های تامین (پایگاه های تامین)برای سازمان می دانند.با این تعاریف زنجیره تامین شامل تمام تامین کنندگان رده اول ،دوم ،سوم و ….خواهد بود.سوم نگرش زنجیره ارزش پورتر است که در آن زنجیره تامین شامل تمام فعالیت های مورد نیاز برای ارائه یک محصول یا خدمت به مشتری نهایی است با نگرش مذکور به زنجیره تامین ،توابع ساخت و توزیع به عنوان بخشی از جریان کالا و خدمات به زنجیره عرضه اضافه می شود در واقع با این دیدزنجیره تامین شامل سه حوزه تدارک ،توزیع و تولید است (سوهانیان،۱۳۸۷)
برخی از تعاریف زنجیره تامین عبارت است از:
زنجیره تامین ،هم ترازی شرکت هایی است که محصولات و خدمات را به بازار ارائه می کنند.
زنجیره تامین شبکه ای از تسهیلات و گزینه های توزیع بوده که عملیات تدارکات مواد اولیه ،انتقال این مواد به واسطه ها و تبدیل به محصولات نهایی و توزیع محصولات نهایی به مشتریان را انجام می دهند
زنجیره تامین تمامی مراحلی را که به طور مستقیم یا غیر مستقیم در تامین نیاز مشتری درگیر می باشد شامل می شود زنجیره تامین نه تنها شامل تولید کنندگان و کارخانجات می شود بلکه شامل واسطه ها ،خرده فروشان و مشتریان آنها نیز میشود در هر شرکت ،مانند هر کارخانه زنجیره تامین شامل تمامی عوامل درگیر در تامین نیاز مشتری می باشد.
تعریف جامع از زنجیره تامین عبارت است از شبکه ای از فرایندها به طوری که هدف نهایی آنها تامین کالا و خدمات مشتریان بوده و در برگیرنده ی تامین کنندگان ،تولید کنندگان ،توزیع کنندگان ،عمده فروشان و خرده فروشان است که با هم به طور هماهنگ و منسجم در جهت راضی کردن مشتریان همکاری می کنند .( کرد و همکاران،۱۳۹۲)
۳-۲اجزا زنجیره تامین:
زنجیره تامین به عنوان شبکه ای از سازمان ها تعریف شده است که از طریق ارتباطات بالادستی و پایین دستی در فرایندها و فعالیت های مختلف به هم متصلند و در نهایت به خلق ارزش به شکل محصول و یا خدمت در دست مشتری نهایی می پردازند.( رائی،۱۳۹۱)
زنجیره تامین از سه جز زنجیره تامین بالادستی ،زنجیره تامین میانی و زنجیره تامین پایین دست تشکیل یافته است:

برای دانلود متن کامل پایان نامه به سایت zusa.ir مراجعه نمایید.