شناسایی و رتبه بندی عوامل موثر بر توان مالی تامین کنندگان- قسمت ۲۶

۲۷

مهدی حاجی میرزا

۱۳۹۰

شناسایی و رتبه بندی عوامل موثر در عملکرد تامین کنندگان زنجیره تامین سبز (مطالعه موردی:گروه صنعتی ایران خودرو)

۲۸

مهشید ایوبی رضا محله

۱۳۸۸

اندازگیری سه بعدی عملکرد زنجیره تامین و انتخاب تامین کننده با روش MCDMکاربر موردی:سازه گستر

فصل سوم
روش شناسی تحقیق
۳-۱مقدمه:
تحقیق به عنوان یک جستجو یا بررسی سازمان یافته ،منظم ،متکی به داده ها ،نقادانه و علمی در زمینه یک مشکل ویژه تعریف می شود که با هدف پاسخگویی یا راه حل یابی در مورد مساله ای در محیط کاری صورت می گیرد .مجموعه فرآیندی را که سعی می کنیم توسط آن مشکلات را حل نماییم تحقیق می گویند. در حقیقت تحقیق اطلاعاتی را برای مدیران فرآهم می کند تا بتوانند بر پایه آن تصمیم بگیرند و مشکلات را برطرف نمایند.(خاکی،۱۳۸۲)
بدین منظور برای انجام تحقیق مذکور در این فصل برای پاسخگویی به سوالات تحقیق ،براساس آنچه در فصول قبل تعریف ،شناسایی و گردآوری گردیده است، به موضوعاتی همچون نوع و روش پژوهش ،معرفی جامعه آماری نمونه گیری ابزار و روش گرد آوری داده ها،روایی و پایایی پرسشنامه شیوه تجزیه و تحلیل داده ها پرداخته می شود همچنین جامعه آماری به تفضیل توصیف و معرفی می شود.
۳-۲نوع تحقیق:
پژوهش فعالیتی است دقیق ،منظم ،و منطقی برای کشف حقایق ،دستیابی به دانش نو، تصمیم گیری درست و حل مسائل (خلیلی شورینی ،۱۳۹۰)
براساس هدف تحقیقات علمی به سه گروه زیر تقسیم می شوند: (احمدی و همکاران ،۱۳۹۲)
تحقیق بنیادی[۹]
تحقیق کاربردی[۱۰]
تحقیق عملی یا توسعه ای[۱۱]
با توجه به اینکه پژوهش حاضر تحقیق کاربردی است به تعریف این این تحقیق می پردازیم:
تحقیق کاربردی:هدف تحقیقات کاربردی ، توسعه دانش کاربردی در یک زمینه خاص است(سرمد و همکاران ،۱۳۹۰) این تحقیقات با استفاده از زمینه و بستر شناختی و معلوماتی که از طریق تحقیقات بنیادی فراهم شده برای رفع نیازمندیهای بشر و بهبود و بهینه سازی ابزارها ،روش ها ، اشیا و الگوها در جهت توسعه رفاه و آسایش و ارتقای سطح زندگی انسان مورد استفاده قرار می گیرند (احمدی و همکاران ،۱۳۹۲)
تحقیق حاضر از آن جهت کاربردی است که در آن پژوهشگر به شناسایی و اولویت بندی عوامل موثر بر توان مالی تامین کنندگان در صنعت شوینده می پردازد. و زمینه را برای بهبود وضعیت تامین کنندگان فراهم می کند .
۳-۳روش تحقیق :
روش، اساس دانش است .روش ذات علم است و تولید دانش جز با احراز روش های درست ممکن نیست و اساسا روش تحقیق و نحوه انتخاب آن در هر پژوهش بسیار اهمیت دارد (خلیلی شورینی،۱۳۹۰) منظور از روش تحقیق شیوه جستجو و گردآوری اطلاعات لازم در خصوص موضوع تحقیق و نیز تدبیرورزی بر روی آن اطلاعات می باشد .روش تحقیق مجموعه ای از قواعد ،ابزارها و راههای معتبر و نظام یافته برای بررسی واقعیت ها ،کشف مجهولات و دستیابی به راه حل مشکلات است.(خاکی ،۱۳۸۲) تحقیق براساس روش و ماهیت به روش های تاریخی [۱۲]، توصیفی[۱۳]، تحقیق تداومی یا مقطعی[۱۴] ، تحقیق همبستگی[۱۵]،تحقیق علی یا پس از وقوع[۱۶] ، تحقیق تجربی[۱۷] ،تحقیق پیمایشی [۱۸]تقسیم می شود (احمدی و همکاران ،۱۳۹۲)
تحقیق از نظر شیوه جمع آوری اطلاعات ،توصیفی می باشد بنابراین توضیح مختصری راجع به این شیوه داده می شود:
تحقیق توصیفی:هدف پژوهشگر از انجام این نمونه از پژوهش ها ،توصیف عینی ،واقعی ،و منظم یک پدیده و رویداد می باشد .به سخن دیگر محقق تلاش دارد تا آن چه را هست دور از هرگونه استنتاج ذهنی گزارش دهد . (احمدی و همکاران ،۱۳۹۲)
در شکل (۳-۱) به فرآیند کلی روش انجام تحقیق اشاره شده است :
موضوع و سوال اولیه تحقیق
مرور و مطالعه منابع کتابخانه ای و پژوهشی
بیان مسئله و شکل گیری سوالات تحقیق
شناسایی شاخص های موثر بر توان مالی تامین کنندگان در صنایع شوینده
غربال سازی شاخص ها توسط خبرگان
تعیین شدت تاثیرشاخص ها بر توان مالی
اولویت بندی تامین کنندگان
تعیین علت معلولی معیارها و رسم نمودارCRM برای معیارهای اصلی
نمودار (۳-۱) مروری بر سیر انجام پژوهش

برای دانلود متن کامل پایان نامه به سایت  ۴۰y.ir  مراجعه نمایید.