شناسایی و رتبه بندی عوامل موثر بر توان مالی تامین کنندگان

جدول(۴-۵) ماتریس نرمال شده ۸۶
جدول (۴-۶) ماتریس مقادیر چپ و راست نرمال شده ۸۷
جدول(۴-۷) ماتریس مقادیر کریسپ نرمال شده کل ۸۷
جدول (۴-۸) ماتریس کریسپ نهایی ۸۸
جدول (۴-۹) ماتریس تصمیم متوسط ۸۹
جدول (۴-۱۰) ماتریس متوسط نرمال شده ۸۹
جدول (۴-۱۱) ماتریس رابطه کل ۹۰
 ۹۱
جدول (۴-۱۴) ماتریس رابطه کل با توجه به مقدار آستانه ۹۳
جدول (۴-۱۵) جدول تعیین علت و معلول بودن زیرمعیارها ۹۴
جدول (۴-۱۶) مجموع مقادیر علی و معلولی ۹۶
جدول (۴-۱۷) ماتریس تصمیم ارزیابی گزینه ها ۹۹
جدول(۴-۱۸) ماتریس بی مقیاس شده ۱۰۱
جدول (۴-۱۹) مقادیر R، S ، Q 103
جدول (۴-۲۰) مقادیر قطعی R، S ، Q 104
جدول (۴-۲۱) مقادیر قطعی R، S ، Q 105
جدول (۵-۱) اولویت بندی معیارهای اصلی ۱۱۱
جدول (۵-۲)اولویت بندی معیارهای فرعی ۱۱۲
جدول (۵-۳) مقایسه نتایج پژوهش با سایر پژوهش های انجام شده ۱۱۳
جدول (۵-۴)اولویت بندی تامین کنندگان ۱۱۴
کلیه حقوق مادی مترتب برنتایج مطالعات ،ابتکارات ونوآوری های ناشی از تحقیق
موضوع پایان نامه متعلق به موسسه آموزش عالی رجاء می باشد.
اینجانب………………………….. دانشجوی رشته ………………… مقطع تحصیلی ……………………
بدین وسیله اصالت کلیه مطالب موجود در مباحث مطروحه در پایان نامه تحصیلی خود
با عنوان …………………………………………………………………………………………………………راتایید
کرده ، اعلام می نمایم که تمامی محتوای آن حاصل مطالعه ، پژوهش و تدوین خود بوده
و به هیچ وجه رونویسی از پایان نامه و یا هیچ اثر یا منبع دیگری ، اعم از داخلی و خارجی
نبوده و تعهد مینمایم در صورت اثبات عدم اصالت آن و یا احراز عدم صحت مفاد و یا لوازم
این تعهد نامه در هر مرحله از مراحل منتهی به فارغ التحصیلی و یا پس از آن و یا تحصیل در
مقاطع دیگر و یا اشتغال و … دانشگاه حق دارد ضمن رد پایان نامه نسبت به لغو و ابطال مدرک
تحصیلی مربوطه اقدام نماید .
مضافاً اینکه کلیه مسئولیتها و پیامدهای قانونی و یا خسارت وارده از هر حیث متوجه اینجانب
می باشد.
نام و نام خانوادگی دانشجو :
امضاء و تاریخ
فصل اول
کلیات تحقیق
۱-۱مقدمه:
فعالیت خرید یکی از مهمترین فعالیت های زنجیره تامین است. امروزه همزمان با افزایش روش های مختلف خرید ،تصمیم گیری و انتخاب تامین کنندگان مناسب برای خرید ،مهم تر و در نتیجه مشکل تر شده است. علاوه بر آن ساختار جدید سازمان ها موجب شده است که برای انتخاب تامین کنندگان افراد بیشتری در تصمیم گیری دخیل باشند و لذا اهمیت و جایگاه تصمیم گیری افزایش یافته است .(عطایی ،۱۳۸۹)
انسان حتی در کوچک ترین تصمیم شخصی در پی آن است که بین نیازها و اهدافش تعادلی برقرار کند و این ضرورت ،او را به استفاده از تصمیم گیری چند معیاره به عنوان یک راه حل، نیازمند می کند. در گذشته مسائل تجاری اغلب با یک هدف و آن هم بیشینه کردن سود تبیین می شدند اما امروزه در تجارت این شاخص نمی تواند به تنهایی راه گشای پیشرفت باشد هنر تصمیم گیرندگان امروزی استفاده از اهداف چندگانه و متضادی مانند کمینه کردن هزینه و بیشینه کردن کیفیت خدمات است .این گونه مسائل گذشته و سنتی هستند باید اهداف مورد نظر را با شاخص های متعدد مقایسه کرده و یا آن ها را رتبه بندی کرد این گونه مسائل در چند دهه اخیر به طور چشم گیری مورد توجه قرار گرفته اند. (عطایی ،۱۳۸۹)
تصمیم گیری چند معیاره در بسیاری از زمینه های مدیریتی کاربرد دارد که یکی ار آنها انتخاب تامین کننده است از سال ۱۹۹۰ به بعد مدیریت زنجیره تامین و فرایند انتخاب تامین کننده در موضوع مدیریت خرید به طور چشم گیری مورد توجه قرار گرفت.(عطایی ،۱۳۸۹)
اما آنچه که موجب اهمیت مسئله انتخاب تامین کنندگان می شود این است که بیش از ۵۰ درصد هزینه کالاهای فروخته شده در جهان مربوط به مواد خام خریداری شده می باشد.(منانی،۱۳۹۲)

دانلود متن کامل پایان نامه در سایت jemo.ir موجود است