سلامت عمومی:/پایان نامه درباره فرسودگی شغلی

  سلامت عمومی

  تعاریف سلامت عمومی

 سلامت مفهوم وسیعی دارد و تعریف آن تحت تاثیر میزان آگاهی و طرز تلقی جوامع با شرایط گوناگون جغرافیایی و فرهنگی قرار می‌گیرد. ضمن اینکه سلامتی یک روند پویا است و با گذشت زمان نیز مفهوم آن تغییر خواهد کرد. قدیمی ترین تعریفی که از سلامتی شده است عبارتست از بیمار نبودن (لی ،یانگ و لیو[1] ، 2013).

در طب سنتی برای انسان چهار طبع مخالف دموی، بلغمی، صفراوی و سوداوی قائل بودند و اعتقاد داشتند که هرگاه این چهار طبع مخالف در حال تعادل باشند فرد سالم است و زمانی که تعادل میان طبایع چهارگانه مختل شود بیماری عارض می‌شود(لوی ،وگمن و بارن [2]، 2011) .

فرهنگ وبستر[3] سلامتی را وضعیت خوب جسمانی و روحی و بخصوص عاری بودن از درد یا بیماری جسمی می‌داند. فرهنگ آکسفورد[4] سلامتی را وضعیت عالی جسم و روح و حالتی که اعمال بدن به موقع و مؤثر انجام شود می‌داند (استلمن ، مک کن و وارشاو[5]، 2012) .

در تعریف سلامت (نرمال) از دیدگاه آماری  معمولاً براساس توزیع فراوانی، افراد را به دو جمعیت طبیعی و غیرطبیعی (‌بیمار و سالم) تقسیم می‌کنند. به فراوان ترین رویداد یا عادی ترین حالت طبیعی اطلاق می‌شود. در الگوی آماری تمام مقادیر کمتر و بیشتر از دو انحراف معیار از میانگین، غیر طبیعی است . اما این تعریف آماری سلامت عمومی دارای معایبی است  از جمله اینکه  باید برای هر جامعه جداگانه تعیین شود (خصوصیاتی مثل قد و وزن) ، تمام صفات تابع توزیع نرمال نیستند و گاهی شایع بودن یک صفت ناهنجار بخصوص در بعد روانی و یا اجتماعی باعث می‌شود که به عنوان یک وضعیت نرمال و طبیعی تلقی گردد(سینوکی ، هینکا و اهولا[6] ،2009).

به هر حال نهایتا باید گفت مفهوم سلامتی عمومی، مطلق نبوده و نسبی است و هر فرد در مقایسه خود با شرایط قبلی اش و یا مقایسه خود با دیگـران آن را معنـی می‌کنـد و در زمان‌ها و مکان‌های مختلف ممکن است مفهوم آن متفاوت باشد. اگر بخواهیم یک تعریف عملی و عینی از سلامتی عمومی  ارائه دهیم باید بگوییم سلامتی عبارتست از فقدان بیماری و داشتن تعادل جسمی و روانی (امامی ، قاضی نور و رضایی شیراز، 2013) .

در تعریف سلامت از دیدگاه سازمان جهانی بهداشت ، سلامت عمومی اینگونه تعریف شده است  که سلامت عبارتست از برخورداری از آسایش کامل جسمی، روانی و اجتماعی و نه فقط نداشتن بیماری و نقص عضو . تعریف سازمان جهانی بهداشت از سلامتی، یک تعریف ایده‌آل و عملا دست نیافتنی است زیرا با توجه به این تعریف نمی توان فردی را پیدا کرد که در هر سه بعد جسمی، روانی و اجتماعی کاملا سالم باشد ضمن اینکه در عمل هم نمیتوان مرزی بین سلامت و بیماری در نظر گرفت در حقیقت این تعریف مشابه قله مرتفعی است که هیچ کس نمیتواند آن را فتح نماید ولی تلاش همه افراد باید به سمت آن باشد و از طرفی باید برای سطح سلامتی، طیفی قائل شد (لاودر ، کرول و جونس[7] ،2013) .

[1] Li, Yang&  Liu

[2] Levy, Wegman &  Baron

[3] Webster

[4] Oxford

[5] Stellman, McCann & Warshaw

[6] Sinokki, Hinkka &  Ahola

[7] Lauder, Kroll  & Jones

لینک جزییات بیشتر و دانلود این پایان نامه:

رابطه ی بین استرس شغلی و فرسودگی شغلی با سلامت روان در بین کارکنان اداره آموزش وپرورش شهر کرمانشاه