هنگام بررسی اثرات زیست محیطی محصولات بررسی مراحل طراحی و تولید محصول به تنهایی کافی نمی باشد و می بایست از مر حله ماده خام تا پایان عمر مصرف محصول را بررسی کرد این رویکرد در واقع ارزاریابی دوره عمر محصول می باشد. ارزیابی چرخه عمر، فرایند ارزیابی تاثیراتی می باشد که محصول در طول چرخه عمرش بر روی محیط زیست می گذارد. این ارزیابی شامل کل دوره عمر محصول، فرایند ها و فعالیت ها ( استخراج وآماده سازی ماده خام، ساخت و تولید، حمل و نقل و توزیع، استفاده مجدد و نگهداری، بازیافت و دفع نهایی مواد) می باشد (فراهانی و همکاران، ۲۰۰۹).
چهار روش اصلی ارزیابی چرخه زندگی برای شرایط مختلف به شرح زیر وجود دارد:
 

 

برای دانلود متن کامل پایان نامه ها اینجا کلیک کنید
۱- از گهواره تا گور[۱]: متداول ترین روش ارزیابی چرخه عمر است و در تحلیل نوع مواد مورد استفاده در ساخت یک محصول بکار می رود. این تحلیل کل دوره عمر محصول را پوشش می دهد.
۲- از منبع تا چرخ[۲] : کارایی سیستم حمل و نقل جاده ای از نظر میزان مصرف سوخت را مشخص می کند.
۳- از گهواره تا ورود[۳]: ارزیابی چرخه محصول تا زمانی که به مشتری تحویل شود را در نظر            می گیرد.
۴- از گهواره تا گهواره[۴]: که یک تفکر جدید در ارزیابی چرخه عمر است در این روش محل نابودی یک محصول به محل تولد محصول دیگری تبدیل می شود. به عنوان مثال بسیاری از شرکت های بازیافت از کاغذ با کیفیت بالا جهت تولید کاغذ های روزنامه ها و مقوای نازک با کیفیت پایین تر استفاده می کنند. (فراهانی و همکاران، ۲۰۰۹).
[۱] Cradle-to-Grave
[۲] Weel-to-Wheel
[۳] Cradle-to-Gate
[۴] Cradle-to-Cradle