. زمان طراحی استراتژی

تدوین استراتژی باید یک فرآیند شناختی در مقابل یک فرآیند مفهومی باشد (فرد،1393)، یکی از شرایط طرح استراتژی، زمانی است که تغییرات گسترده و سریعی در محیط فعالیت مؤسسه رخ دهد که علت آن ممکن است اشباع بازارهای سنتی، کشف تکنولوژی جدید در درون یا برون سازمان یا ظهور ناگهانی رقبای جدید باشد. در چنین شرایطی، سنت‌ها و تجربیات شناخته شده در سازمان برای مواجهه با فرصت‌ها و خطرها کافی نیست. استراتژی ابزار اساس و به شدت مورد نیاز مدیریت می‌باشد.

وجود یک استراتژی روشن زمانی لازم است که بر اثر تقاضاهای جدیدی که بازار به سازمان تحمیل می‌کند، هدف‌های اساسی سازمان دستخوش تغییر فاحش شوند. تدوین استراتژی باید به عنوان یک مفهوم و دانش که روی سطوح مختلف سازمان متمرکز است، مورد توجه قرار گیرد.

 

2-12. مأموریت (رسالت)، سازمان

در آغاز کار یک سازمان جدید، یا به هنگام تجدید نظر در صورت بندی یک سازمان در حال کار هدف‌های اصلی، ویژگی‌ها و فلسفه‌های که موضع استراتژیک سازمان را شکل می‌دهند باید معین و مشخص شوند (مت و ذکریا، 2015). رسالت در ارتباط با موارد زیر است:

برای دانلود متن کامل پایان نامه ها اینجا کلیک کنید

 

 

 1. هویت سازمان
 2. طبیعت کار
 3. فلسفه وجودی سازمان
 4. گیرندگان خدمات
 5. اصول و ارزش‌های که در لوای آنها عمل می‌شود (طبیبی، 1389).

رسالت سازمان باید در ابتدا مورد توجه قرار گیرد: علت اصلی وجود سازمان چیست؟ این می‌تواند در کلمه مأموریتی خلاصه شود (مت و ذکریا، 2015).

دراکر می‌گوید که طرح این پرسش: « فعالیت ما چیست » مترادف با پرسش این سؤال است: «مأموریت ما چیست». « بیانیه مأموریت سازمان» جمله یا عبارتی است که بدان وسیله مقصود یک سازمان از مقصود سازمان مشابه متمایز می‌شود و آن بیان کننده «علت وجودی» سازمان است با استفاده از مأموریت سازمان می‌توان به این پرسش اساسی یا اصلی پاسخ داد: «فعالیت ما چیست؟» اصولاً ماموریت سازمان که به شیوه روشن بیان گردد می‌توان هدف‌های بلند مدت را تعیین و استراتژی‌ها را تدوین نماید (دیوید، 1394).

2-13. دورنما یا چشم‌انداز

برخی از سازمان‌ها برای مأموریت و چشم‌اندازهای سازمان دو سند تهیه می‌کنند. اگر در بیان مأموریت سازمان سعی شود که به این پرسش پاسخ داده شود: «ما به چه کاری مشغول هستیم؟» در سند مربوط به چشم‌اندازهای سازمان به این پرسش پاسخ داده خواهد شد: «ما می‌خواهیم چه بشویم؟» (فروزنده دهکردی،1394).

تدوین بیانیه دورنمای سازمان به منزله تلاشی است که جدا از بیانیه رسالت ولی مرتبط با فلسفه آن انجام می‌پذیرد (طبیبی، 1389، 54).

چشم‌انداز بیان صریح سرنوشتی است که سازمان باید به آن سمت حرکت کند و همچنین این چشم‌انداز آینده‌ای است که برای سازمان شما به گونه‌ای مهم موفقیت آمیز تر و مطلوب تر از وضع فعلی آن است آنانی که استراتژی‌ها و اقداماتشان را بر مبنای چشم‌انداز هایشان پی می‌ریزند، قدرت فوق العاده‌ای برای شکل دادن به آینده به دست می‌آورند.

هر چشم‌اندازی می‌باید دارای معیارهای زیر باشد :

 1. آینده نگری (تناسب یا سازمان)؛
 2. آرمان گرایی (انجام کار با استاندارد بالا)؛
 3. متناسب با سازمان؛
 4. انعکاس دهنده آرزوهای بزرگ؛
 5. شوق انگیز بودن و ایجاد تعهد در کارکنان و منحصر به فرد بودن؛
 6. بلند پروازانه بودن (اعرابی، 1384).