روش‌های بهینه‌سازی-پایان نامه شبکه زنجیره تأمین

بررسی روشهای جستجو و بهینهسازی

     پیشرفت کامپیوتر در طی پنجاه سال گذشته باعث توسعه روش‌های بهینه‌سازی شده، به طوری که دستورهای متعددی در طی این دوره تدوین شده است. در این بخش، مروری بر روش‌های مختلف بهینه‌سازی ارائه می‌شود. نمودار (2-1) روش‌های بهینه‌سازی را در چهار دسته وسیع دسته‌بندی می‌کند. در  ادامه بحث، توضیحی مختصر در مورد روش های اصلی بهینه سازی ارائه خواهد شد.

لینک جزییات بیشتر و دانلود این پایان نامه:

توسعه یک مدل بهینه سازی چند هدفه برای طراحی شبکه زنجیره تأمین در شرایط عدم قطعیت با در نظر گرفتن سطوح کیفی