دستورالعمل های آموزشی تقریباً یکی از مشخصه های هر محیط آموزشی است و به اطلاعاتی گفته می شود که قبل از حرکت در مورد آنچه که فرد باید انجام دهد (قبل از عمل) فراهم می گردند (اشمیت و لی، ترجمه فرخی، بهرام و خلجی، 1387). دستورالعمل های آموزشی نوعاً حاوی اطلاعاتی کلی در مورد جنبه های اولیه مهارت می باشند. این جنبه ها شامل چگونگی استفاده از مهارت در شرایط خاص (برای مثال، در یک فعالیت گروهی)، توصیه هایی در مورد اینکه ورزشکار در چه زمان حرکت کند و در کجا و چگونه بایستد، مطالبی در خصوص نحوه گرفتن یک وسیله (برای مثال، توپ)، آنچه باید به آن توجه شود (برای مثال، درزهای توپ) وچگونگی انجام تکلیف (بازکردن دست ها، محکم نگه داشتن مچ) هستند. دستورالعمل ها عبارات ساده و صریحی هستند که شاگردان را بر مسیر اصلی یادگیری هدایت می کنند و در دراز مدت اهمیت زیادی دارند. اصل بدیهی صنعت ساختمان سازی بیان می کنند که مهم ترین قسمت یک ساختمان زیربنای آن است، به همین صورت دستورالعمل های آموزشی مفید نیز، بخش مهمی از زیربنای یادگیری مهارت هستند (اشمیت و رایسبرگ، 2004).

 

. Schmidt & Wrisberg