درصد چربی بدن، اهداف اختصاصی

استاد گرانقدرم دکتر عبدالحسین پرنو که رهنمودهای دلسوزانه ایشان در تمامی مراحل این تحقیق همواره روشنگر راهم بوده است.
چکیده
هدف از این پژوهش بررسی و تعیین ارتباط بین توان هوازی با توان بی­هوازی و ترکیب بدن بازیکنان تیم ملی فوتسال زنان ایران بود. به همین منظور ۲۲ بازیکن فوتسال (با میانگین ۰۸/۳±۱۸/۲۵ سال؛ ۶۱/۶±۶۴/۵۴ کیلوگرم وزن؛ و ۱۷/۵±۲۵/۱۶۲ سانتی‌متر قد) حاضر در اردوی تیم ملی فوتسال بانوان در این پژوهش شرکت کردند. پس از اندازه‌گیری قد و وزن به وسیله ترازو و قدسنج دیواری ، درصد چربی آزمودنی‌ها با دستگاه سنجش ترکیب بدنی اندازه ­گیری شد. برای ارزیابی سرعت، از آزمون ۴۰ یارد سرعت استفاده شد. از تست چابکی ایلینویز برای ارزیابی چابکی بازیکنان و از آزمون بی‌هوازی RAST برای اندازه‌گیری توان بی‌هوازی با اسیدلاکتیک انجام شد. توان هوازی بازیکنان با بهره گرفتن از تست یو-یو ریکاوری سطح ۲ ارزیابی شد. نتایج نشان داد که بین توان هوازی و میانگین توان بی‌هوازی بازیکنان تیم ملی فوتسال زنان ارتباط متوسط مثبت و معناداری وجود دارد (۵۷/۰r=، ۰۰۸/۰p=). با این وجود، رابطه­ توان هوازی با شاخص خستگی، توان هوازی با درصد چربی بدن، میانگین توان بی‌هوازی با شاخص خستگی و میانگین توان بی‌هوازی با درصد چربی در بازیکنان ملی فوتسال زنان ضعیف و معکوس بود که از لحاظ آماری معنادار نبود (به ترتیب، ۰۷/۰-r=  ،۷۶/۰p=،  ۰۸/۰-r=  ،۷۲/۰p=، ۰۴/۰-r=، ۸۵/۰p= و ۰۷/۰-r= ، ۷۵/۰p=). همچنین نتایج آماری نشان داد که بین سرعت ۴۰ یارد و توان بی‌هوازی بازیکنان تیم ملی رابطه معناداری وجود داشت (۸۲/۰r=-)، (۰۰/۰=p) بین چابکی و توان بی‌هوازی بازیکنان تیم ملی فوتسال زنان رابطه منفی و از نظر آماری رابطه معناداری وجود داشت (۷۵/۰-r=)، (۰۰/۰p=). به طور خلاصه، با توجه به نتایج و نقش توان هوازی و توان بی‌هوازی به عنوان دو فاکتور مهم و تعیین کننده در بازی فوتسال، ضروری است که به توان هوازی به طور ویژه به عنوان یک عامل مهم در آماده‌سازی بازیکنان فوتسال توجه کرد.
کلید واژه: استقامت هوازی، توان بی‌هوازی، ترکیب بدنی، فوتسال، زنان
فهرست مطالب
عنوان                                                                                                                                         صفحه
فصل اول : طرح پژوهش
۱-۱- مقدمه.. ۲
۱-۲- بیان مسئله،ضرورت و اهمیت پژوهش….. ۲
۱-۳- اهداف پژوهش….. ۴
۱-۳-۱-  هدف کلی.. ۴
۱-۳-۲-  اهداف اختصاصی.. ۴
۱-۴- فرضیه‌های پژوهش….. ۵
۱-۵- محدودیت‌های پژوهش….. ۵
۱-۶- تعریف واژه‌ها واصطلاحات… ۵
۱-۶-۱-توان هوازی.. ۵

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *