دانشگاه آزاد اسلامی واحد خلخال

 

  پایان نامه برای دریافت درجه کارشناسی ارشد (M.A)

گروه علوم اجتمایی

 گرایش: پژوهشگری

عنوان:

فراتحلیل تحقیقات انجام گرفته در زمینه درگیری های دسته جمعی

استاد راهنما :

دکتر صمد عابدینی

استاد مشاور:

جناب آقای ابراهیمی

 

 تابستان 1392

برای رعایت حریم خصوصی نام نگارنده پایان نامه درج نمی شود

(در فایل دانلودی نام نویسنده موجود است)

تکه هایی از متن پایان نامه به عنوان نمونه :

(ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)

 

فهرست مطالب

عنوان                                                                                                                                                                       صفحه

 

چکیده. 1

فصل اول: کلیات پژوهش

1-1 مقدمه: 3

1-2 بیان مسأ له. 4

1-3 ضرورت انجام تحقیق.. 7

1-4 اهداف تحقیق.. 8

1-5 فرضیه های تحقیق.. 9

فصل دوم:  پیشینه و ادبیات پژوهش

2-1 پیشینه تحقیق.. 11

2-1-1 مطالعات داخلی پیرامون تحقیق.. 11

2-1-2 پیشینه خارجی تحقیق.. 15

2-2 ادبیات تحقیق.. 17

2-2-1مقدمه: 17

2-2-2 مفهوم نزاع دسته جمعی: 18

2-2-3 تحلیل عوامل موثر بر خشونت، پرخاشگری و نزاع های دسته جمعی.. 20

2-2-4 جایگاه نزاع در فرهنگ دینی.. 23

2-2-5راهکارهای کاهش نزاع دسته جمعی.. 25

2-2-5-1جامعه سازی یا آداب معاشرت با مردم برای پیشگیری از نزاع. 26

2-2-5-2 نقش طوایف در پیشگیری از نزاع دسته جمعی.. 26

2-3 نظریه های مرتبط با تحقیق.. 27

2-3-1 مبانی نظری روان شناسان و جامعه شناسان در خصوص نزاع. 28

2-3-2 طرفداران ذاتی بودن پرخاشگری.. 30

2-3-2-1 فرضیه ناکامی پرخاشگری.. 31

2-3-2-2 نظریه لورنس(غریزی بودن نزاع و پرخاشگری) 32

2-3-2-3 نظریه می یر(علل زیستی – روانی نزاع و پرخاشگری.. 32

2-4-1طرفداران منشا اجتماعی پرخاشگری.. 33

2-4-1-1 نظریه هایی با  دلایل ناسازگاری.. 33

2-4-1-2 منابع مورد منازعه: 33

2-4-1-3 نقش های ناسازگار. 34

2-4-1-4 ارزش های ناسازگار. 34

2-4-1-5 الگوی کنترل اجتماعی هیرشی.. 35

2-4-1-6 نظریه منابع.. 35

2-4-1-7 نظریه تضاد. 36

2-4-1-8نهادهای مبتنی بر اطلاعات: 36

2-4-1-9  تضادهای مبتنی بر منافع: 37

2-4-1-10  تضادهای ساختاری.. 37

2-4-1-11  تضادهای ارزشی.. 37

2-4-1-12  نظریه ناکامی ستیزه جویی دولارد. 37

2-4-1-13نظریه رابرت کینگ مرتون.. 38

2-5-1-14  نظریه رایان.. 38

2-4-1-15 نظریه پیوند افتراقی ساترلند. 39

2-4-1-16 نظریه کلوارد و اهلین.. 39

2-5-1 نظریه مارکسیستی.. 40

2-5-2نظریه غیر مارکسیستی.. 40

2-5-3 نظریه ساختی- کارکردی.. 41

2-5-4 نظریه آسیب شناسی اجتماعی.. 41

2-5-5 نظریه بی سازمانی اجتماعی.. 42

2-5-6 تئوری یادگیری اجتماعی.. 42

2-6جمع بندی: 43

فصل سوم:  روش شناسی تحقیق

3-1 مقدمه. 46

3-2  نوع روش تحقیق: 47

3-3  روش گرد آوری اطلاعات.. 48

3-4  ابزار گردآوری اطلاعات.. 48

3-5  روش تجزیه وتحلیل اطلاعات.. 49

فصل چهارم:تجزیه و تحلیل اطلاعات

4-1مقدمه. 52

4-2 یافته های توصیفی.. 53

4-3 بررسی فرضیه ها 58

فصل پنجم:  نتیجه گیری و پیشنهادات

5-1مقدمه : 72

5-2 نتیجه گیری : 73

5-3 پیشنهادات: 77

5-3-1 سایر پیشنهادت کاربردی: 78

فهرست منابع داخلی.. 82

فهرست جداول

جدول شماره 4-1: فرمول محاسبه اندازه اثر بر اساس  آمار مورد استفاده. 52

جدول شماره 4-2: اطلاعات تفصیلی پیرامون پژوهشهای مورد استفاده در فراتحلیل.. 54

جدول شماره 4-3: توزیع فراوانی مقطع زمانی انجام تحقیقات بررسی شده. 55

جدول شماره 4-4: توزیع فراوانی تعداد فرضیه های مورد بررسی.. 56

جدول شماره 4-5: توزیع فراوانی روش گردآوری اطلاعات… 56

جدول شماره 4-6:  توزیع فراوانی آمارهای استفاده شده در تحقیقات مورد بررسی.. 57

جدول شماره 4-7: اندازه اثر تحقیقات مرتبط(متغیر مستقل: سن). 58

جدول4-8: نتایج تحلیل واریانس ANOVA(متغیر مستقل: سن). 59

جدول4-9: نتایج آزمون توکی مقایسه چندگانه میانگین اندازه اثر تحقیقات بررسی شده. 59

جدول شماره 4-10: اندازه اثر تحقیقات مرتبط(متغیر مستقل: جنسیت). 60

جدول4-11: نتایج تحلیل واریانس ANOVA(متغیر مستقل: جنسیت). 61

جدول4-12 : نتایج آزمون توکی مقایسه چندگانه میانگین اندازه اثر تحقیقات بررسی شده(متغیر مستقل: جنسیت). 61

جدول شماره 4-13: اندازه اثر تحقیقات مرتبط… 62

جدول شماره 4-14: اندازه اثر تحقیقات مرتبط(متغیر مستقل: عوامل فرهنگی، اختلافات خانوادگی و ملکی). 63

جدول4-15 : نتایج تحلیل واریانس ANOVA(متغیر مستقل: عوامل فرهنگی، اختلافات خانوادگی و ملکی). 63

جدول شماره 4-16: اندازه اثر تحقیقات مرتبط(متغیر مستقل: احساس محرومیت و آنومی). 64

جدول4-17: نتایج تحلیل واریانس ANOVA(بر حسب عامل آنومی). 64

جدول4-18 : نتایج تحلیل واریانس ANOVA(بر حسب عامل احساس محرومیت). 64

جدول شماره 4-19: اندازه اثر تحقیقات مرتبط… 65

جدول4-20 : نتایج تحلیل واریانس ANOVA(بر حسب عامل  پرخاشگری). 65

جدول شماره 4-21: اندازه اثر تحقیقات مرتبط… 66

جدول4-22: نتایج تحلیل واریانس ANOVA(بر حسب عامل  اختلافات قومی یا قومگرایی). 66

جدول4-23 : نتایج آزمون توکی مقایسه چندگانه میانگین اندازه اثر تحقیقات بررسی شده. 67

جدول شماره 4-24: اندازه اثر تحقیقات مرتبط… 68

جدول4-25: نتایج تحلیل واریانس ANOVA(بر حسب عامل  اختلافات قومی یا قومگرایی). 68

جدول شماره 4-26: اندازه اثر تحقیقات مرتبط(متغیر مستقل: پایگاه اجتماعی-اقتصادی). 69

جدول4-27 : نتایج تحلیل واریانس ANOVA(متغیر مستقل: پایگاه اجتماعی-اقتصادی). 69

جدول4-28 : نتایج آزمون توکی مقایسه چندگانه میانگین اندازه اثر تحقیقات بررسی شده (متغیر مستقل: پایگاه اجتماعی-اقتصادی)  70

فهرست نمودار

نمودار 4-1:  مقطع زمانی انجام تحقیق.. 55

نمودار 4-2:  آماره های مورد استفاده در تحقیقات… 57

چکیده:

فراتحلیل حاضر، کوششی است برای تحلیل مجدد مجموعه ای از این پژوهشهای آسیب شناختی در زمینه عوامل موثر بر نزاع دسته جمعی، در تحقیق حاضر برای فراتحلیل تحقیقات انجام گرفته ابتدا اندازه اثر بر حسب رویکرد تحلیل و آماره مورد استفاده تعیین شدند،سپس برای تعیین میزان رابطه بین متغیرهای مستقل تحقیق با متغیر وابسته از آزمون واریانس و توکی استفاده شد.  طبق نتایج بدست آمده سن در گرایش به نزاع تاثیر دارد. مردان بیش از زنان به نزاع دسته جمعی گرایش دارند. بین میانگین اندازه اثر پژوهشهای مورد استفاده با سطح تحصیلات رابطه معناداری وجود ندارد و  در تمامی تحقیقات بررسی شده دارندگان تحصیلات بالاتر گرایش کمتری به نزاع دارند. همچنین بین میانگین اندازه اثر با پایگاه اجتماعی-اقتصادی پاسخگویان رابطه معنادار و معکوسی وجود دارد.

در رابطه با متغیر عوامل موثر در نزاع گفتنی است:هر سه عامل فرهنگی، اختلافات خانوادگی و اختلافات ملکی در گرایش به نزاع، تاثیر متفاوتی دارند. تاثیر احساس محرومیت در میزان گرایش به نزاع در تحقیق انجام گرفته در لردگان بیش از شهر اهواز است . بین میانگین اندازه اثر پژوهشهای مورد استفاده با  آنومی رابطه معناداری وجود دارد لازم به ذکر اندازه اثر بدست آمده در حد متوسط است. تاثیر پرخاشگری در میزان گرایش به نزاع در تحقیق انجام گرفته در لردگان بیش از شهر اهواز است. اختلاقات قومی برحسب مناطق محتلف تاثیر متفاوتی بر گرایش به نزاع دارد و اندازه اثر قومگرایی در شهر خدابنده کمتر از متوسط و در اهواز، ایلام و لردگان بالاتر از متوسط است.

1-1 مقدمه:

پدیده نزاع و درگیری در جامعه از آن دسته آسیب هایی است که با ایجاد اخلال در روابط اجتماعی، فضایی آکنده از بغض، کینه و دشمنی را در میان افراد به وجود می آورد که این امر با زمینه سازی برای ایجاد نزاع و تنشهای بعدی، جامعه را از نظر مادی و معنوی متضرر می سازد و همواره مواجهه با آن مورد توجه متولیان نظم و امنیت اجتماعی بوده است(پورافکاری،3:1383). نزاع بطور اعم وصورت جمعی آن بطور اخص در هر جامعه ای همیشه بعنوان یکی از مسائل اجتماعی مطرح بوده است و در صورتیکه عمومیت پیدا نموده و موجبات جریحه دار شدن افکار عمومی گردد بعنوان یک جرم از لحاظ جامعه شناختی بدان پرداخته می شود.

برای دانلود متن کامل پایان نامه اینجا کلیک کنید