خودتنظیمی:پایان نامه خود تنظیمی یادگیری

خودتنظیمی:                                                     

خودتنظیمی عبارت است از قضاوت افراد از توانایی هایشان برای سازماندهی و اجرای روشهای عملی که برای بدست آوردن انواعی از عملکرد مورد نیاز است. واین به عنوان  کلیدی برای توسعه انگیزش یادگیرنده های چالش بر انگیز توصیف شده است.  باورهای خودکارآمدی می توانند از طریق تجربه ، زمان و وابسته های دیگر از نظر محتوا و نقش های خاص تغییر یابد.

تحول باورهای خودتنظیمی معلم در میان دانش آموزان علاقه زیادی را ایجاد می کند، زیرا معلمان مدارس و داوطلبان معلمی یک نقش حیاتی را در تحول اجتماعی و عقلانی افراد طی سالهای تحصیل شان بازی می کنند .دانش آموزان در سالهای اولیه یاد می گیرند ،تجربه می کنند می تواند دیدگاهشان را درباره خودشان تغییر دهد و می تواند بر موفقیت های بعدی آنها در مدرسه ، کار و زندگی شخصی شان اثرگذار باشد. (بندورا، 1986).

معلمان  نه تنها به عنوان مربی ،دانش آموزان را با ریاضی ،زبان ،علوم و مطالعات برای پیشرفت تحصیلیشان آشنا می کنند بلکه می توانند نقشی تسهیل  کننده برای مسائل کلی شان داشته باشند. نظریه خودتنظیمی اثبات می کند دانش آموزانی که باور دارند که خودشان قادر به انجام کار هستند به احتمال بیشتری انگیزش پیدا می کنند آنهایی که بر این باورند که قادر به انجام کاری نیستند  برانگیخته  نخواهند شد. (سیفرت[1]،2014 ). این شواهدی  است  برای انتقال خودتنظیمی و انگیزش در ابعاد تحصیلی اما انتقال معمولا به تعمیم  محدود می شود، بیشتر  تحقیقات نشان می دهد که خودتنظیمی بر انگیزش تحصیلی و پیشرفت یادگیری موثر است .(پاجارس،1996؛شانک[2]،1995).

یکی از عواملی که روی عملکرد افراد تأثیر با اهمیتی دارد اعتقادات خودتنظیمی است خودتنظیمی عبارت است از قضاوت در مورد توانایی های خود برای انجام موفقیت آمیز یک تکلیف یا  یک کار( بندورا ، 1997 ؛ زیمرمن ، 2008 ؛ شانک و همکاران 2000 ).

خودتنظیمی تحصیلی به اعتقادات افراد در رابطه با توانایی های ایشان برای انجام تکالیف شان اشاره می کند .مانند :خواندن ، نوشتن و ریاضیات .

خودتنظیمی: خود تنظیمی یا  خودگردانی مستلزم توانایی فرد  در تاثیرگذاری بر رفتار خود به جای واکنش مکانیکی در برابر محیط  است . تحقیقات نشان می دهد که در گیرشدن  فعال در فرایند یادگیری موجب پیشرفت تحصیلی می شود یادگیرندگان خود  تنظیم عموما در تحصیل  موفقند ، وراهبردهایی که این گروه از یاد گیرندگان به کار می گیرند ، بسیار متنوع است.(کدیور ،1385).

[1] .Sifert

[2] .Shanek

لینک جزییات بیشتر و دانلود این پایان نامه:

اثربخشی آموزش گروهی مدیریت زمان بر خود تنظیمی یادگیری دانش آموزان پیش دانشگاهی