خسارات در حقوق انگلیس//پایان نامه تدلیس در نظام حقوقی

خسارات در حقوق انگلیس

جبران زیان از طریق پرداخت خسارت چنین تعریف می شود«خسارت های نقدی است که با موفقیت در دعوای ناشی از تخلف شبه جرمی یانقض قرار دادقابل حصول است[1] معیار حکم  به پرداخت خسارت در کامن لو این است که تنها یک بار برای تمام زیان های گذشته ،حال و آینده، قطعی و احتمالی،[2] که بطور غیر مشروط مورد حکم واقع می شوند اقامه دعوا شود.هدف نهایی از اصل پرداخت خسارات این است که «تا آنجا که امکان دارد با پرداخت پول، طرفی را که حقوقش ضایع شده است در همان وضعیتی قرار داد که گویا حقوقش رعایت شده است»[3]

در مورد نقض قرار داد،هدف از پرداخت خسارت این است که خواهان را در وضعیتی قرار دهیم که اگر قرار داد نقض نمی شد در آن وضعیت قرار می گرفت اما در دعوای شبه جرم یا در دعوای فریب هدف این است که خواهان را در وضعیتی قرار دهیم که اگر شبه جرم ارتکاب نمی شد در آن وضعیت قرار می گرفت.[4]

هدف خسارات در  هر دو دعوا بر این امر دلالت می کند که پیش از اقامه دعوا، خوانده باید از انجام تعهدی که به نفع خواهان داشته قصور کرده باشد معمولأ تعهد خوانده یک تعهد مثبت است اگر چه همیشه این چنین نیست از سوی دیگر در شبه جرم خوانده یک تعهد منفی عامی را که حقوق، عدم انجام آن را بطور کلی بر او مقرر کرده است نقض میکند و از این طریق موجب صدمه جسمانی یا مالی خواهان می شود یا به حیثیت او لطمه وارد می کند.[5]

در کامن لو در مورد سوءعرضه معصومانه هیچ گونه پرداخت خسارتی وجود نداشت حتی امروزه در مورد سوء عرضه معصومانه تنها یک اختیار قانونی به محکمه داده شده است که به جای پرداخت حکم به فسخ براساس بند 2 ماده 2 سال 1967 حکم به پرداخت خسارت نماید.

گفتار اول: دعوای اخذ خسارت در مورد فریب

سبب دعوای خسارت هرچه که باشد مخاطب اظهارملزم است شرایط زیر را اثبات نماید و عدم اثبات آنها سبب سقوط دعوا خواهد شد. این شرایط عبارتند از:1-وجود اظهار خواه با الفاظ شفاهی یا کتبی باشد2-  اظهار برای مخاطب آن یعنی خواهان بیان شده باشد3- ترغیب شدن4-عمده بودن5-خلاف واقع بودن6- تغییر وضعیت7- ورود خسارت یک شرط اضافی در دعوای اخذ خسارت به دلیل فریب ضروری است و آن تقلب است. [6]

اصطلاح «دعوای به دلیل فریب» که معمولأ برای دعوای خسارات ناشی از سوء عرضه متقلبانه بکار میرود یک دعوای شبه جرمی است نه دعوای ناشی از قرار داد. این دعوا را می توان در شعبه «دادگاه انصاف »یاشعبه «دادگاه ملکه »اقامه کرد.

از مدت ها قبل اینگونه مقرر شده بود که در دعوا برای در یافت خسارت ناشی از فریب مخاطب اظهار باید اثبات کند که تقلب و خسارت بطور همزمان وجود داشته اند زیرا قابل طرح بودن آن ها فقط در صورت وجود آن دو عامل بطور همزمان با یکدیگر میسر است و وجود یکی بدون دیگری هیچ سبب برای اقامه دعوا وجود ندارد.[7]

خواهان باید اثبات کنند که خسارات ادعایی نتیجه احتمالی و طبیعی متقلبانه ای است که در باره انها شکایت شده است[8] همچنین خسارت باید قابل ارزیابی به پول باشد[9] در دعوای Chamberian v.Boyd[10]  دادگاه حکم داد که ادعای خواهان علیه خوانده مردود است تقلب خوانده اعضای یک باشگاه را به رعایت مقرراتی ترغیب کرده بود که به موجب آن مقررات خواهان از در خواست انتخاب مجدد در کمیته باشگاه منع شده بود. برای حکم به پرداخت خسارت کافی است خواهان ثابت کند که عمل متقلبانه خوانده حقوق او را مورد تجاوز قرار داده است اگرچه نتواند مقدار خسارتی را که محتمل شده است معین کند.[11]

خسارات به آنچه از عمل اظهار کننده ناشی می شود محدود نیست بلکه شامل خسارات ناشی از سخنان نمایندگان میشود مشروط به اینکه آنها در قلمرو اختیارات واقعی نماینده انجام شده باشد بنابراین در مورد  دارنده بیمه نامه ای که از طرف نماینده اصیل اغوا شده دادگاه حکم داد که او محق است مبلغ پولی را که از زمان اغوا تا زمان اقامه دعوا پرداخت کرده بود از شرکت مسترد دارد.

در دعوای Hambro v Burnand[12]  دادگاه حکم داد که اصیل در مقابل طرف فریب خورده ای که توسط نماینده وی در مورد بیمه نامه ای اغوا شده است مسئول است نماینده در محدوده اختیاراتش عمل کرده بود اما اقدام او در جهت منافع بهتر برای اصیل نبود در مورد اخیر هم بدون شک اصیل مسئول بود  زیرا شکی وجود نداشت که تقلب نماینده سبب خسارت خواهان شده بود.

[1] Mc Gregor, Harvey, McGregor on Damages, p. 3, para I; See Broome v. Cassell & Co. [1972] A.C. 127, at p. 1070,         per Lord Hailsham, L.C.

[2] Darley Main Colliery Co. v. Mitchell (1886) 11 App. Cas. 127, at p. 132, 133, H.L; Broome v. Cassell & Co. [1972] A.C. 1027. At p. 1070, per Lord Hialsham, L.C.

[3] Victiria laundrey Windsor ltd v. newman lindustries Coulson & co. (third party) ltd. [1949] 2 K.B. 52, at 539 per asquith, L.J;

لرد دیپلاک در THE ALBERZERO  گفته است: «هدف قراردادن، طرفی که حقوقش زایل شده است در وضعیتی که گویی حقش رعایت شده است، ال آنجایی که بارداخت پول چنین امری میسر باشد»: [1977] A.C. 774, 841

نگاه کنید به پرونده:

Livingstone rawyards Coal Co. (1880) 5 App, Cas 25, at p. 39

و نیز پرونده:

Genaral Tire and Rubber Co. v. Firestone Tyre and Rubber Co. Ltd. [1975] 1W.L.R. 1819, at p.824.

[4] McGregor on Damages, fourtheenth edition, p. 893; Ogus. A.I., The Law og Damages, at p. 17-18.

[5] Ogus, A.I., op. cit, at pp, 283-284.

[6] Bower, Spencer, and Turner, The Law of Actionable Misrepresentation,  at p. 207; Hailsham, Lord, Halsbury’s of England, vol. xxxi, p.664 para, 1091.

[7]  زیرا خسارت بدون تقلب نمی تواند سبب اقامه دعوا شود، اما اگر این دو عنصر با هم جمغ شوند اقامه دعوا میسر می شود: Bailey v. Merrel.

[8] Champberlainv. Boyd [1883] 11Q.B.D. 407at p. 412, per Lord Coleridge, C.J.

در این پرونده دادگاه رای دداد که دعوای خواهان بر مبنای فریب به دلایل دیگری با شکست روبه رو شد. خسارت ادعا شده نتیجه طبیعی و احتمالی زیان ادعا شده نمی باشد.

[9] Champberlainv. Boyd [1883] 11Q.B.D. 407at p. 412, per Lord Coleridge, C.J.

[10] (1883) 11 Q.B.D. 407.

[11] Blofeld v. payane and Anoter (1833) 4B. & Ad. 410 at p. 411.

[12] [1904] 2 K.B. 10; See also: Bryant Powis & Brynt Ltd. v. The Quebec Band [1893] A.C. 170, 180.

لینک جزییات بیشتر و دانلود این پایان نامه:

مطالعه تطبیقی تدلیس در نظام های حقوقی ایران و انگلستان