حذف فلزات سنگین//پایان نامه درمورد نانو ذرات مگهمایت

مروری بر برخی روش­های گزارش شده برای حذف فلزات سنگین

در سال2009 حیدری و همکارانش توانستند با بهره گرفتن از سیلیکای مزوپروس عامل دار شده با آمین فلزاتی از قبیل  Ni(II) ,Cd(II)و  Pb(II)را از محیط آبی حذف کنند، آنها همچنین به این نتیجه رسیدند که جذب یون‌های فلزی بر روی جاذب به pH محیط بستگی دارد به دلیل اینکه گروه آمین در pH های محدوده اسیدی پروتون می‌گیرد و در محدوده بازی پروتن از دست می‌دهد و در نتیجه جاذبه الکترواستاتیک بین یون فلزی و جاذب در pHهای مختلف متفاوت است[59]. در سال 2012 فیگه و همکاران با بهره گرفتن از نانوذرات اصلاح شده با پلیمر3-آمینوپروپیل تری اتوکسی سیلان، فلزات سرب، کادمیوم، روی و مس را از محلول ‌های آبی در 5/5pH= حذف کردند]60[. در سال 2012 دانگ و همکاران از نانوذرات Fe3O4 عامل‌دار شده با گروهای مرکاپتو برای حذف جیوه از محلول‌های آبی استفاده کردند]61[. در سال 2010 وانگ وهمکاران با بهره گرفتن از  نانوذرات Fe3O4@SiO2 اصلاح شده با گروهای عاملی آمین فلزات سرب، کادمیوم و مس راحذف کردند. در سال 2010 افخمی و همکارانش ازآلومینای اصلاح شده با 2،4- دی نیتروفنیل هیدرازین توانستند یون‌های فلزی Pb(II) ,Cd(II) ,Cr(III) ,Co(II) ,Ni(II) و Mn(II) در 5pH= و 05/0گرم جاذب حذف کنند[62]. همچنین در سال2013 مدرکیان و همکاران با بهره گرفتن از نانوذرات مگنتایت اصلاح شده با ری اکتیو بلوی -19توانستند یون فلزی سرب را از نمونه‌های آبی حذف کنند[63].

1-12- قالب زنی یونی [1]

پلیمر قالب یونی برای اولین بار در سال 1970توسط نیشید[2] گزارش شد. آنها از پلیمرهای زنجیره‌ای خطی پلی (4- ونیل پیریدین )و (دی بروموآلکان) در حضور یون‌های فلزی مانند Cu(II)، Cd(II)، Zn(II) و Hg(II) به عنوان آنالیت هدف برای سنتز[3]IIP استفاده کردند ]64[.

تکنولوژی قالب زنی بدین مفهوم می باشد که ملکول هدف به صورت گزینشی به گیرنده ای که دارای حفره ای با ساختاری شبیه آنالیت هدف می باشد  متصل می شود.که بسته به نوع آنالیت هدف استفاده شده سایت‌های ویژه‌ای در ساختار پلیمر ایجاد می شود. تکنولوژی قالب یونی کاملا” شیبه قالب ملکولی است با این تفاوت که در قالب یونی به جای ملکول از یون به عنوان آنالیت هدف استفاده می‌شود. اخیرا دو دیدگاه اصلی در مورد نحوه‌ی تشکیل قالب ملکولی و یونی وجود دارد.

1- 12-1- روش پیش آرایشی[4]

در این روش پیوند بین آنالیت هدف و گروه‌های عاملی از نوع پیوند کووالانسی برگشت پذیر بوده و در مرحله بعد، پیوند کووالانسی که آنالیت هدف را در ماتریکس پلیمر متلخل نگه داشته است، شکسته شده و سایت های گزینش پذیری که کاملاً منطبق با‌آنالیت هدف است، بر جای می ماند. با توجه به پایداری بیشتر پیوندهای کووالانسی طی مرحله استخراج باید پیوند کووالانسی شکسته شود] 65 [. هر دو روش نقش زدن در صد بالایی از مونومرهای شبکه ای کننده را مصرف کرده و پلیمر محکم و انحلال ناپذیری نتیجه می‌شود.

  1. Ion imprinted

           [2]. Nishid

  1. 3. Ion imprinted polymers
  2. Pre-Arrangement

لینک جزییات بیشتر و دانلود این پایان نامه:

حذف فلزات سنگین از فاضلاب‌های صنعتی با بهره گرفتن از نانو ذرات مگهمایت اصلاح شده با پلیمرهای سنتزی جدید