پایان نامهعدم صدق مهرالمسمی بر موضوع تعهد جدید

دیگر نمی توان بر موضوع تعهد دوم نام مهرالمسمی نهاد ؛ زیرا مهر المسمی آن است که زن و شوهر در قرارداد مهریه بر آن توافق کرده و آن را بر مرد فرض کرده اند. پس بر مال مورد توافق در قرارداد دوم که جانشین مهرالمسمی شده نام مهرالمسمی صدق نخواهد کرد. عبارات فقها دراین باره موید این امراست. این عبارات در ذیل حدیث فضیل آمده است:

  1. لخروجه عن المفروض(الفاضل الهندی،۱۴۱۶،۷/۴۷۴)
  2. فلان المستحقّ بالطلاق نصف المفروض والعوض غیره(الطباطبایی،السیدعلی، ۱۴۱۲،۱/۴۴۵).
  3. فالثابت بالطلاق نصف المسمّی دون المدفوع وفاءً(الجواهری، ۱۳۶۵، ۹۲- ۹۳
  4. لأ نّ هذا کّله لا یثبت صداًقا بالتسمیه فی النکاح(السرخسی، المبسوط، ۱۴۰۶،۲۱/۱۲).

جابه جایی توافقی موضوع قرارداد مهریه

ارکان جابه جایی توافقی

این توافق، یک توافق معتبر و لازم است که مانند دیگر توافق های غیر معیّن، لزوم و اعتبار آن را می توان از مواد ۱۰ و ۲۱۹ ق .م. به دست آورد، البته باید شر ایط عمومی صحت قرارداد موضوع ماده ۱۹۰قانون مدنی  را داشته باشد.

  1. اهلیت: زن و شوهر بر ای تغییر موضوع تعهد باید اهلیت داشته باشند. در صورت عدم اهلیت زن و شوهر، این توافق باید توسط ولی، قیّم یا دیگر مراجع قانونی ذی صلاح طبق موازین قانونی انجام پذیرد.
  2. وجود موضوع جدید : موضوع جدید با ید تمام شرایط یک موضوع معتبر را داشته باشد. مثلا قابل تمّلکِ زوجه باشد و زوجه حق انتقال آن را داشته باشد؛ چرا که این موضوع جدید عنوان مهرالمسمی را دارد، پس باید دارای تمامی شرایط لازم باشد.

۳. رضایت طرفین : تغییر موضوع مهر یه در مرحله اول متوجه حقوق زوجین است؛ از این رو باید با رضایت کامل آنها و به دور از هر نوع اکراه و اجبار انجام گیرد.

۴. مشروعیت جهت : تغییر موضوع مهر یه نباید در راستای اهداف غیر مشروع باشد، وگرنه این تغییر، بی اثر خواهد بود. مثلا زوج برای اینکه اموال خاصی از وی به دست طلب کارانش نیفتد با توافق زوجه ، این اموال را با عملیات تغییر مهریه، مهرالمسمی قرار می دهد، در اینجا قصد شوهر نامشروع است ؛ لذا این تغییر بی تاثیر خواهد بود(نصرتی، حسین، ۱۳۸۹، ص۴۷).