همانطور که در قبل گفته شد صلاحیت دادگاه ها از قواعد آمره می باشند و نمی توان بر خلاف آنها تراضی نمود . درمبحث قبلی ما به بیان شباهت های دو دادگاه کیفری استان و یک پرداختیم دراین مبحث ما به دنبال‌تفاوتهایی‌در زمینه صلاحیت دادگاه کیفری استان درقانون سابق بادادگاه کیفری یک درقانون جدید می‌باشیم که درزمینه‌هایی مقنن موادی را ذکر کرده و جز صلاحیت ذاتی و محلی دادگاهی آورده که در دادگاه دیگری این مواد و معیار ها نیست. در زیر به بیان این تفاوها می پردازیم.

 تفاوت در صلاحیت ذاتی

همانگونه که در قبل ذکر کردیم دادگاه کیفری استان در قانون قدیم و دادگاه کیفری یک در قانون جدید در بحث صلاحیت ذاتی مشابه هم بوده به این صورت که در قانون سابق جرایمی را در صلاحیت دادگاه کیفری استان بوده در قانون جدید نیز در صلاحیت دادگاه کیفری یک می باشد و تنها فرق تفاوت این دو دادگاه درقسمت دوم بند پ و همچنین بند ت ماده ی ۳۰۲ قانون آیین دادرسی کیفری جدید می باشد. همانگونه که ذکر شد دادگاه کیفری استان در قانون سابق صلاحیت رسیدگی به جرائمی که مجازات  قانونی آنها  قصاص نفس  یا  قصاص  عضو  یا  رجم یا صلب یا اعدام یا حبس ابد است و همچنین رسیدگی به جرائم مطبوعاتی و سیاسی را دارد حال آنکه طبق ماده ی۳۰۲ قانون جدید آیین دادرسی کیفری دو بند به صلاحیت دادگاه کیفری یک اضافه شده است.

پایان نامه ازدواج سفید

ماده ۳۰۲- به جرائم زیر در دادگاه کیفری یک رسیدگی میشود:

الف- جرائم موجب مجازات سلب حیات

ب- جرائم موجب حبس ابد

پ – جرائم موجب مجازات قطع عضو و جنایات عمدی علیه تمامیت جسمانی  با میزان ثلث دیه کامل یا بیش از آن

ت – جرائم موجب مجازات تعزیری درجه چهار و بالاتر

ث- جرائم سیاسی و مطبوعاتی

جنایات عمدی علیه تمامیت جسمانی  با میزان ثلث دیه کامل یا بیش از آن و جرائم موجب مجازات تعزیری درجه چهار و بالاتر از جمله تفاوتهای ذاتی دادگاه کیفری استان سابق و دادگاه کیفری جدید می باشد که مقنن این جرایم را در صلاحیت دادگاه کیفری یک قرار داده است که از جمله نوآوری های این قانون می باشد .