تفاوت خودکارامدی و اعتمادبه نفس

تفاوت خودکارامدی و اعتمادبه نفس

خودکارامدی میتواند به عنوان یک عامل حمایت کننده برای بهزیستی روانی باشد. اعتماد به نفس از تفاوت بین خود ادراک شده(یک تصویر عینی از خود) و خود ایده آل (آنچه که شخص با ارزش می داندیا می خواهد دوست داشته باشد) نشأت میگیرد، به طور کلی که تفاوت و فاصله زیاد این دو منجر به اعتماد به نفس پایین می شود و تفاوت و فاصله کم، حاکی از اعتماد به نفس بالاست. از جمله راه هایی که اعتماد به نفس می تواندبه سلامت افراد تاثیر بگذارد، انتخاب نوع رفتار بهداشتی می باشد. خودکارامدی به معنای قضاوت فرد در مورد توانایی هایش برای انجام یک عمل می باشد و می تواند مردم را به اتخاذ رفتارهای ارتقاء دهنده سلامت و ترک رفتارهای مضر برای سلامت، قادر سازد. خودکارامدی یک درک رفتاری است که احتمال التزام به یک برنامه کاری و رفتارهای ارتقاء سلامت را افزایش دهد و نقش اساسی در پذیرش، حفظ و دوام رفتارها دارد و مهمترین فاکتور شخصی در تغییر رفتار می باشد. در حالی که خودکارامدی اثری قوی بر رفتار می گذارد، اعتماد به نفس نسبت به خودکارامدی اثر محدودتری در بسیاری از ویژگی های رفتاری دارد(احدی و همکاران، 1388).