تعریف جامع و کامل بازاریابی

به طور کلی تعاریف زیادی از بازاریابی مطرح شده است که در ذیل به برخی از آنها اشاره می شود. یکی از کوتاه ترین تعاریف بازاریابی، برآورده کردن نیازها به گونه ای سودآور می باشد (kotler & keller,2006).

در تعریفی دیگر بازاریابی فرآیندی اجتماعی و مدیریتی است که به وسیله آن افراد و گروه ها از طریق تولید و مبادله کالا با یکدیگر، به امر تامین نیازها و خواسته های خود اقدام (kotler & armstrong,2000).

طبق تعریف انجمن بازاریابی آمریکا ، بازاریابی عبارت است از: فرآیند برنامه ریزی و اجرای مفاهیم قیمت گذاری، ترفیع فروش، توزیع ایده ها، کالاها و خدمات برای ایجاد مبادله که اهداف فردی و سازمانی را برآورده کند(schutz,1990) و یا  بازاریابی یک فعالیت سازمانی و یک سری از فرآیندها است برای خلق، ارتباط و ارائه ارزش به مشتری ها و اداره روابط مشتری می باشد به طرقی که شرکت و ذینفعانش سود برند (AMA,2004).

در همین راستا امروزه صاحبنظران، بازاریابی را فرآیند ارضای نیازها و خواسته های بشر تعریف می کنند. به نظر فیلیپ کاتلر  برجسته ترین صاحبنظر در این رشته، بازار یابی عبارت است از:(( فعالیتی انسانی در جهت ارضای نیازها و خواسته ها از طریق فرآیند مبادله))( روستا  و همکاران، 1381،186).

در واقع بازاریابی به دنبال تامین و ارضای نیاز است که شرکت های موفق را از شرکت های ناموفق متمایز می سازد. بنابراین بازاریاب ها باید همواره به دنبال آن باشد که بررسی کنند به چه صورتی می توانند بهتر، بیشتر، سریع تر، دقیق تر و در نهایت با کیفیت مناسب، به مردم، کالا توام با خدمت ارایه نماید (محمدیان، 1382،68)

امروزه هدف از بازاریابی مدیریت تقاضا از طریق رشد و سوق دادن مشتری تا حد بلوغ در نردبان وفاداری به سازمان هاست. در این پارادایم، هدف، برقراری روابط بلندمدت و متقابل با گروه های ذینفع و مهمتر از همه مشتری،به طوری است که مشتریان بیشتر را حفظ و مشتریان کمتری را از دست داده و به این ترتیب منافعی حاصل شود که در نتیجه سهم بازار و سودآوری شرکت ها افزایش یابد (جلالی زاده،15،1385).

حفظ مشتری موضوعی مهم برای سازمان هایی است که می خواهند در دنیای کسب و کار باقی بمانند، سودشان را افزایش دهند و مزیت های رقابتی شان را ایـجاد و تقویـت کنند (داتا،2007،1).

شرکت ها دریافته اند که هزینه حفظ و نگهداری یک مشتری قدیمی از هزینه بدست آوردن یک مشتری جدید کمتر است، لذا نیاز مبرم به حفظ و نگهداری مشتریان فعلی به شدت در بنگاهها احساس می شود. در ادامه برخی بیانات که این موضوع را تایید می کند آمده است:

  • یک شرکت با حفظ رابطه با مشتریان سود آور و کاهش فرار مشتریان تا 5 درصد می تواند سود آینده اش را 30 تا 90 درصد افزایش دهد (داتا،2007،3).
  • هزینه جذب مشتری جدید، به طور متوسط 5 تا 6 برابر هزینه اجرای راهبردهای حفظ مشتری موجود است (تاج زاده،197،1382).
  • کسب یک مشتری جدید نسبت به حفظ یک مشتری موجود 5 تا 10 برابر هزینه دارد. به عنوان مثال، بر اساس تحقیقات گروه مشاوره ای بوستون، هزینه حفظ یک مشتری اینترنتی 80/6 دلار است، در حالـی که هزینه جذب یک مشتری جدید اینترنتی 34 دلار می باشد (سفیانیان،1384،11).