تحقیق رایگان با موضوع تامین کننده، زنجیره تامین، محدودیت ها، هزینه نگهداری

شود که بازه سخت در داخل بازه نرم قرار می گیرد.

2-14- مساله VRPTW
مساله مسیریابی وسایل نقلیه با پنجره زمانی مساله تعمیم یافته ایی از مسیریابی وسایل نقلیه با محدودیت ظرفیت است که در آن سرویس به هر مشتری باید در یک بازه معین (این بازه زمانی به پنجره زمانی معروف است) صورت گیرد.این مساله با توجه به اهمیت بالایی که به بحث زمان در حل مساله می دهد، از کاربرد بیشتری برخوردار بوده و توجه بیشتری را در محافل علمی به خود اختصاص داده است.VRPTW با توجه به صورت گرفتن سرویس در یک بازه زمانی خاص پیچیدگی های زیادی دارد که در صورت اضافه محدودیت طول مسیر و هزینه پنجره زمانی در عین پیچیدگی بسیار بالا به یک مبحث کاربردی در عمل بسیار نزدیک می شود. از مثال های مشخص VRPTW می توان به تقسیم پول نقد به شعیب بانک ها،جمع آوری زباله ها و ضایعات صنعتی، تقسیم سوخت به جایگاه های پخش و سرویس مدارس و … اشاره کرد. درهر مساله با دومرحله مواجه هستیم:
مسیریابی
برنامه ریزی وسایل نقلیه
مسیریابی مربوط به پیدا کردن یک مسیر ایده الی است که اهداف مدل را تامین کرده و از مشتری تبعیت کند،در حالیکه برنامه ریزی وسایل نقلیه، زمانی را که باید به هر مشتری خدمت داده شود را معین می کند. بنابراین در مبحث زمان، هزینه کلی مسیر نه تنها شامل هزینه مسافت کل و زمان های خدمت و سایر هزینه های وابسته می شود بلکه هزینه کلی توقف ها و انتظارها نیز محاسبه می شود.

2-14-1- اقسام مسائل مسیریابی وسیله نقلیه با پنجره زمانی
مساله VRPTW تعمیم VRP است که در آن هر مشتری باید در یک بازه زمانی خاص سرویس داده شود و در نتیجه طول مسیر و هزینه بازه های فوق بسیار مهم می باشد. از مثال های بارزآن
می توان به زمان تقسیم پول نقد به بانک ها، جمع آوری زباله ها و ضایعات صنعتی و سرویس های مدارس اشاره کرد.
مساله VRPTW علاوه بر محدودیت ها و ظرفیت های VRP با یک پنجره زمانی، برای هر مشتری که زمان شروع و پایان مجاز هر کار را نشان می دهد روبرو است، لذا VRPTW شامل دو قسمت است: مسیریابی و برنامه ریزی وسایل نقلیه.
مسیریابی مربوط به پیداکردن یک مسیر ایده الی است که اهداف مدل را تامین و از مشتری تبعیت می کند، در حالی که برنامه ریزی، زمانی را که باید به هر مشتری خدمت داده شود معین
می کند. در مبحث زمان هزینه کلی مسیر نه تنها شامل هزینه مسافت کل و زمان های خدمت و سایر هزینه های وابسته می شود، بلکه هزینه کلی توقفات و انتظارها نیز محاسبه می گردد. برای روشن شدن موضوع دوباره به یکی از مثال های مسیریابی حمل و نقل می پردازیم.
تحویل سوخت یا روغن به جایگاه های پخش از جمله مواردی است که در آن مبحث زمان مهم است، چراکه هر تخلیه دارای یک زمان شروع و یک زمان پایان است. زمان شروع با توجه به حجم مخزن تعیین شده و زود شروع شدن آن یک هزینه اضافی را دارا خواهد بود، چراکه تانکر کامل تخلیه نمی شود. از طرفی دیرکرد آن باعث از بین رفتن مشتریان و ایجاد صف های طولانی
می گردد. دقت گردد که در زمان تخلیه هیچ سرویسی به علت مسائل ایمنی صورت نمی گیرد. به مثال سرویس های تلفنی بپردازیم: این نوع مسائل نیز دارای یک پنجره زمانی مشخص هستند بطوریکه زود کرد برای موسسه سرویس دهنده دارد و دیرکرد باعث از دست دادن مشتری می گردد.
همانطور که گفته شد،VRPTW به سه دسته کلی سخت و نرم و مختلط تقسیم می شوند.

این مدل ها بر اساس پارامترهایی، از جمله موارد زیر قابل تقسیم هستند:
همسایه بودن
چندگانه بودن مراکز یا دپوهای مرکزی
سایز و تعداد وسایل نقلیه(ثابت یا متغیر)
محدودیت مسافت طی شده محدود و …

2-14-1-1-محدودیت ریاضی مدل TW سخت:
Siv : زمان شروع سرویس گره i با وسیله نقلیه v .
ai: حد پایین پنجره زمانی گره i
bi: حد بالایی پنجره زمانی گره i
ai ≤ Siv ≤ bi

2-14-1-2-محدودیت های ریاضی مدل TW نرم
در مدل TW نرم می توان تابع جریمه ای بر اساس زمان شروع سرویس به صورت زیر تعریف نمود.
Siv: زمان شروع سرویس دهی گره i توسط خودروی v
ai: زودترین زمان ممکن حرکت از هر راس i(حد پایین پنجره سخت)

bi: دیرترین زمان ممکن حرکت از هر راس i(حد بالای پنجره سخت)
LBi : حد پایین پنجره زمانی نرم برای گره i (به ازای ai ≥ LBi)
UBi : حد بالای پنجره زمانی نرم برای گره i (به ازای bi ≤ UBi)
: αiجریمه یک واحد زودکرد برای گره i
: βiجریمه یک واحد دیرکرد برای گره i

فصل سوم
روش تحقیق

3-1- مقدمه
در این مقاله، مدل برنامه ریزی تولید را پیشنهاد می دهیم برای زنجیره تامین مواد لبنی.
زنجیره تامین شامل مجموعه از تامین کنندگان، کارخانجات تولیدی و مراکز توزیع می باشد. یک مدل برنامه ریزی جهت ماکزیمم کردن سود مورد انتظار پیشنهاد شده است. تصمیمات شامل مقدار خرید مواد خام، مقدار مصرف مواد خام و مقدار تولید محصول می باشد.

3-2- فرضیات مدل
این مدل زنجیره تامین مواد لبنی رامطالعه می کند.
زنجیره تامین شامل سه لایه می باشد: منابع مواد خام، کارخانجات تولیدی و مراکز توزیع.
به تعداد I از منابع مواد خام و k تعداد کارخانجات و c تعداد مراکز توزیع می باشد.
تعداد محصول تولیدی توسط j ارائه می گردد.
مواد خام از منابع تامین به کارخانجات حمل می شوند.
موجودی اولیه هم برای مواد خام و هم برای محصول نهایی در کارخانجات داده می شود.< br /> هزینه هایی مانند نگهداری موجودی، فروش از دست رفته، تقاضای به تاخیر افتاده به آن اضافه می گردد.
هدف مسأله، ماکزیمم کردن سود کارخانه توسط تصمیماتی چون:
1) مقدار مواد خامی که از تامین کننده خریداری شود.
2) مقدار محصول که تولید شود.
3) مقدار فروش محصول
4) مقدار مواد خام که مصرف شد.
5) مقدار موجودی اول دوره محصول نهایی و مواد خام
6)مسأله زنجیره تامین قطعی است.
7)جریمه ای برای زمان مورد انتظار محصول نهایی در نظر گرفته نشده است.

3-3- نمادهای مدل
i : منابع تامین کننده را نشان می دهد
J : محصولات را نشان می دهد
K : کارخانجات را نشان می دهد
C : مراکز توزیع به مشتری را نشان می دهد

3-4- متغیرهای تصمیم
: مقدار مواد خامی که از تامین کننده i به کارخانه k ارسال میگردد.
: مقدار محصول j که از کارخانه k فروخته می شود.
: مقدار محصول j که در کارخانه k تولید شده است.
:مقدار مواد خامی که از تامین کنندهi در کارخانه k مصرف شد.
:تعداد موجودی مواد خامی که از تامین کننده i برای محصول j موجود است.
: مقدار محصول نهایی j ازکارخانه k
: مقدار فروش از دست رفته محصول j از کارخانه k
: مقدار تقاضای به تعویق افتاده محصول j از کارخانه k
: مدت زمان تولید محصول j در کارخانه k
:مدت زمان انبارش محصول j در کارخانه k

3-5- پارامترهای مدل
: قیمت فروش محصول j در کارخانه k
:بیشترین حدی که می توانیم که از منبع i در کارخانه k برسانیم
: درصدی از مواد خام که برای محصول j در کارخانه k بکار برده می شود
: هزینه خرید یک واحد مواد خامی که از تامین کننده i درکارخانه k استفاده می شود.
: هزینه یک واحد حمل و نقل مواد خامی که از تامین کننده i به کارخانه k ارسال
می گردد.
: هزینه یک واحد حمل و نقل محصول نهایی که از کارخانه k به مرکز توزیع c ارسال می گردد.
: فاصله حمل مواد خام از تامین کننده i به کارخانه k
فاصله حمل محصول نهایی از کارخانه K به مرکز توزیع C
موجودی اول دوره محصول J در کارخانه k
: موجودی اول دوره مواد خام که از تامین کننده i در کارخانه k
مقدار تقاضای به تعویق افتاده اول دوره محصول j در کارخانه k
مقدار فروش از دست رفته اول دوره محصول j در کارخانه k
هزینه عملیاتی مواد خام از تامین کننده i به کارخانه k
هزینه فروش از دست رفته محصول j در کارخانه k
هزینه تقاضای به تاخیر افتاده محصول j در کارخانه k
تقاضای محصول j از کارخانه k
درصد جزیی تقاضای از دست رفته محصول j در کارخانه k
هزینه نگهداری مواد خام i در کارخانه k
هزینه نگهداری محصول نهاییj در کارخانه k به ازای هر واحد زمان
هزینه فرایند تولید محصول نهایی j در کارخانه k به ازای هر واحد زمان
ajk:زمان آغاز پنجره زمانی محصول تولید شدهj در کارخانه k
bjk: زمان پایان پنجره زمانی محصول تولید شدهj در کارخانه k

3-6- فرمول بندی مساله
در مدل قطعی، تقاضا و قیمت محصول نهایی قطعی می باشد. تابع هدف شامل ماکزیمم کردن سود تولید تحت محدودیت قطعی است.
متغیر در تصمیم شامل تعداد خریداری مواد خام مقدار مصرف مواد خام، تولید محصول نهایی و موجودی مواد اولیه و محصول نهایی نیز لحاظ شده است.
تابع هدف و محدودیت ها در زیر ارائه شده است.

Max ∑_j▒∑_k▒〖P_(j,k) S_(j,k)-∑_j▒∑_k▒〖〖CP〗_(j,k) 〖TP〗_(j,k) Z_(j,k)-∑_i▒∑_k▒〖τ_(i,k) d_(i,k) X_(i,k)-∑_k▒∑_c▒〖τ_(k,c) d_(k,c) (∑_j▒〖Z_(j,k))〗〗〗〗〗

-∑_i▒∑_k▒〖h_(i,k) R_(i,k)-∑_j▒∑_k▒〖〖ch〗_(j,k)^ 〖TH〗_(j,k) F_(j,k)-∑_i▒∑_k▒〖β_(i,k) V_(i,k)-∑_j▒∑_k▒〖m_(j,k) L_(j,k) 〗-∑_j▒∑_k▒〖q_(j,k) B_(j,k) 〗〗〗〗

-∑_i▒∑_k▒〖y_(i,k) X_(i,k) 〗 (1)
S.t.
هزینه کل شامل هزینه خرید مواد اولیه، هزینه حمل و نقل هم برای مواد اولیه و هم برای محصول نهایی ،هزینه نگهداری مواد اولیه و محصول نهایی. بقیه هزینه ها شامل هزینه فروش ازدست رفته و هزینه تقاضای به تاخیر افتاده ونیز هزینه فرایند عملیات تبدیل مواد اولیه به محصول نهایی و… می باشد.
محدودیت در ظرفیت:

〖V_(i,k)≤X〗_(i,k)≤θ_(i,k) ∀i,k (2)
محدودیت در تقاضا

D_(j,k)=S_(j,k)+L_(j,k)+B_(j,k)-B ̇_(j,k) ∀j,k (3)

L_(j,k)=〖γ_(j,k) (D〗_(j,k)+B ̇_(j,k)-S_(j,k)) ∀j,k (4)
محدودیت در موجودی مواد اولیه و محصول نهایی :
F_(j,k)=F_(j,k)^0+Z_(j,k)-S_(j,k) ∀j,k (5)

R_(i,k)=R_(i,k)^0+X_(i,k)-V_(i,k) ∀i,k (6)

محدودیت در تعادل مواد :
Z_(j,k)=∆_(j,k) (∑_i▒V_(i,k) ) ∀j,k (7)
محدودیت در تعادل فروش ، تقاضا و محصول :
〖S_(j,k)≤Z〗_(j,k)≤D_(j,k) ∀j,k (8)
محدودیت پنجره زمانی:
a_(j,k)≤〖TP〗_(j,k)+〖TH〗_(j,k)≤b_(j,k) ∀j,k (9)
(10)

محدودیت (2) نشان می دهد میزان مواد اولیه مصرف شده از
منبع i باید از مقدار در دسترس بودن مواد کمتر و از مقدار مصرف نیز بیشتر باشد.
محدودیت های (3) و (4) تعادل را بین تقاضا و محدودیت فروش از دست رفته و تقاضای به تاخیر افتاده ایجاد می کند.
محدودیت های (5) و (6) تعادل بین مواد خام، محصول نهایی و تبادل جریان برای کالاهای نهایی را نشان میدهد.
محدودیت (7) تعادل مواد را نشان می دهد.درواقع نشان می دهد چه درصدی از مواد خام برای محصول نهایی بکار برده می شود.
محدودیت (8) تعادل در مقدار فروش و تولید محصول نهایی و میزان تقاضا را نشان می دهد.
محدودیت (9) مربوط به محدودیت پنجره زمانی سخت می باشد که نشان میدهد مقدار زمان تولید و مقدار زمان نگهداری محصول نهایی باید در بازه مشخص صورت پذیرد.
محدودیت (10) نشان می دهد که همه متغیرهای مستقیم همواره غیرمنفی می باشند.

فصل چهارم
نتایج محاسباتی و یافتههای تحقیق

4-1- مقدمه
در دنیای رقابتی امروز برای بقا باید با زمان حرکت کرد. برای این منظور باید کلیه فعالیتﻫا برای رسیدن به موقع به هدف نهایی زمانبندی و ترتیبﺩهی شوند. بنابراین بررسی برنامه ریزی تولید و عملیات در محیطﻫای مختلف و با معیارهای مختلف یک گام مثبت جهت حفظ بقا میﺑاشد. با افزایش پیچیدگی مدل های تولیدی واقعی، نیاز به استفاده و کاربرد الگوریتم های ابتکاری حل مساله نسبت به مدل سازی سنتی افزایش پیدا کرده است.در فصل 3 مدل ریاضی برای مساله برنامه ریزی تولید طراحی شده است که هدف آن ماکزیمم سازی سود حاصل از فروش محصولات با توجه به میزان تولید محصول نهایی و میزان خرید مواد اولیه از تامین کنندگان کالا می باشد و در حالت قطعی می باشد. در این تحقیق علاوه بر محدودیت‌های انبار و پنجره زمانی، فرض می‌شود اقلام فاسد شدنی نیز موجود می باشد. این مدل با استفاده از نرم افزار بهینه ساز لینگو حل گردید. نتایج محاسباتی حاصل از اجرای این نرم افزار در پیوست ارائه شده است. با توجه به اینکه حداقل رساندن هزینه ها و افزایش تولید محصول نهایی جهت افزایش سود در این مدل مورد توجه بوده است لذا موارد مربوطه نیز مورد اندازه گیری و قیاس قرار می گیرد. در این بخش به پیاده سازی مدل در شرکت پرتودانه خزر پرداخته ایم.

4-2-تحلیل حساسیت
بررسی توجیه پذیری مالی طرح ها معمولا به جهت عدم ثبات اقتصادی کشور و وجود نوسانات در درآمدها و هزینه ها در یک حالت عدم

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *