صادرکنندگان بالفعل از موانع توسعه صادرات آن نمی باشد.
فرض مقابل: سیاستهای دولت در خصوص صنعت کنسروتون ماهی از دیدگاه صادرکنندگان بالفعل از موانع توسعه صادرات آن می باشد.

نمایشگر4- 16– آزمون یک نمونه مستقل

مقدار آزمون = 3

t
درجه آزادی
مقدار معناداری
میانگین تفاوتها
95% سطح اطمینان

حد پایین
حد بالا
سیاست‌های دولت
2.792
110
.006
.15716
.2687
.4456
با توجه به اینکه مقدار معناداری کمتر از 5 درصد است در نتیجه فرض صفر رد و فرض مقابل تأیید می‌شود. به عبارتی سیاستهای دولت در خصوص صنعت کنسروتون ماهی از دیدگاه صادرکنندگان بالفعل از موانع توسعه صادرات آن می باشد.
فرضیه فرعی 4 . توزیع کنسروتون ماهی ایران از دیدگاه صادرکنندگان بالفعل از موانع توسعه صادرات آن می باشد.
برای آزمون این فرضیه از آزمون تی استیودنت استفاده می‌شود.
فرض صفر: توزیع کنسروتون ماهی ایران از دیدگاه صادرکنندگان بالفعل از موانع توسعه صادرات آن نمی باشد.
فرض مقابل: توزیع کنسروتون ماهی ایران از دیدگاه صادرکنندگان بالفعل از موانع توسعه صادرات آن می باشد.
نمایشگر4- 17– آزمون یک نمونه مستقل

مقدار آزمون = 3

t
درجه آزادی
مقدار معناداری
میانگین تفاوتها
95% سطح اطمینان

حد پایین
حد بالا
عوامل توزیع
4.489
199
.000
.21111
.1184
.3038

با توجه به اینکه مقدار معناداری کمتر از 5 درصد است در نتیجه فرض صفر رد و فرض مقابل تأیید می‌شود. به عبارتی وضعیت توزیع کنسروتون ماهی ایران از دیدگاه صادرکنندگان بالفعل از موانع توسعه صادرات آن می باشد.

فرضیه اصلی 3: عوامل داخلی شرکت از دیدگاه صادرکنندگان بالقوه از موانع صادرات تون ماهی ایران می باشد.
برای آزمون فرضیه اصلی از آزمون تی استیودنت استفاده می کنیم:
عوامل داخلی شامل عوامل تولیدی و عوامل مدیریتی است . فرضیه های زیر در همین راستا شکل می گیرد:
فرضیه صفر: عوامل داخلی شرکت از دیدگاه صادرکنندگان بالقوه از موانع صادرات تون ماهی ایران نمی باشد.
فرضیه مقابل: عوامل داخلی شرکت از دیدگاه صادرکنندگان بالقوه از موانع صادرات تون ماهی ایران می باشد.
خروجی آزمون بصورت زیر است:

One-Sample Test

Test Value = 3

t
درجه آزادی
مقدار معناداری
میانگین تفاوتها
95% سطح اطمینان

حد پایین

عوامل داخلی
6.362
199
.000
.52000
.3588
.6812

با توجه به اینکه مقدار معناداری کمتر از 5 درصد است در نتیجه فرض صفر رد و فرض مقابل تأیید می‌شود به عبارتی عوامل داخلی شرکت از دیدگاه صادرکنندگان بالقوه از موانع صادرات تون ماهی ایران می باشد.
در همین راستا فرضیات زیر شکل میگیرند:
فرضیه فرعی 5. عوامل تولید در صنعت کنسروتون ماهی ایران از دیدگاه صادرکنندگان بالقوه از موانع توسعه صادرات آن می باشد.
برای آزمون این فرضیه از آزمون تی استیودنت استفاده می‌شود.
فرض صفر : عوامل تولید در صنعت کنسروتون ماهی ایران از دیدگاه صادرکنندگان بالقوه از موانع توسعه صادرات آن نمی باشد.
فرض مقابل: عوامل تولید در صنعت کنسروتون ماهی ایران از دیدگاه صادرکنندگان بالقوه از موانع توسعه صادرات آن می باشد.

نمایشگر4-18– آزمون یک نمونه مستقل

مقدار آزمون = 3

t
درجه آزادی
مقدار معناداری
میانگین تفاوتها
95% سطح اطمینان

حد پایین
حد بالا
شرایط تولید تون ماهی
2.483
88
.015
.19101
.0439
.3381

با توجه به اینکه مقدار معناداری کمتر از 5 درصد است در نتیجه فرض صفر رد و فرض مقابل تأیید می‌شود. به عبارتی عوامل تولید در صنعت کنسروتون ماهی ایران از دیدگاه صادرکنندگان بالقوه از موانع توسعه صادرات آن می باشد.
فرضیه فرعی6: عوامل مدیریتی صنعت کنسروتون ماهی کشور از دیدگاه صادرکنندگان بالقوه از موانع توسعه صادرات آن می باشد.
برای آزمون این فرضیه از آزمون تی استیودنت استفاده می‌شود.

فرض صفر: عوامل مدیریتی صنعت کنسروتون ماهی کشور از دیدگاه صادرکنندگان بالقوه از موانع توسعه صادرات آن نمی باشد.
فرض مقابل: عوامل مدیریتی صنعت کنسروتون ماهی کشور از دیدگاه صادرکنندگان بالقوه از موانع توسعه صادرات آن می باشد.

نمایشگر4- 19– آزمون یک نمونه مستقل

مقدار آزمون = 3

t
درجه آزادی
مقدار معناداری
میانگین تفاوتها
95% سطح اطمینان

حد پایین
حد بالا
عوامل مدیریتی
4.019
88
.000
.29916
.0471
.1512

با توجه به اینکه مقدار معناداری کمتر از 5 درصد است در نتیجه فرض صفر رد و فرض مقابل تأیید می‌شود. به عبارتی عوامل مدیریتی صنعت کنسروتون ماهی کشور از دیدگاه صادرکنندگان بالقوه از موانع توسعه صادرات آن می باشد.
فرضیه اصلی 4: عوامل خارجی شرکت از دیدگاه صادرکنندگان بالقوه از موانع صادرات تون ماهی ایران می باشد.
برای آزمون فرضیه اصلی از آزمون تی استیودنت استفاده می کنیم:
عوامل خارجی شامل سیاستهای دولت و عوامل توزیع است . فرضیه های زیر در همین راستا شکل می گیرد:
فرضیه صفر: عوامل خارجی شرکت از دیدگاه صادرکنندگان بالقوه از موانع صادرات تون م
ا
هی ایران نمی باشد.
فرضیه مقابل: عوامل خارجی شرکت از دیدگاه صادرکنندگان بالقوه از موانع صادرات تون ماهی ایران می باشد.
خروجی آزمون بصورت زیر است:

One-Sample Test

Test Value = 3

t
df
Sig. (2-tailed)
Mean Difference
95% Confidence Interval of the Difference

Lower
Upper
عوامل خارجی
3.893
199
.000
.27000
.1332
.4068

با توجه به اینکه مقدار معناداری کمتر از 5 درصد است در نتیجه فرض صفر رد و فرض مقابل تأیید می‌شود به عبارتی عوامل خارجی شرکت از دیدگاه صادرکنندگان بالقوه از موانع صادرات تون ماهی ایران می باشد.
در همین راستا فرضیات زیر شکل می گیرند:
فرضیه فرعی 7. سیاستهای دولت در خصوص صنعت کنسروتون ماهی از دیدگاه صادرکنندگان بالقوه از موانع توسعه صادرات آن می باشد.
برای آزمون این فرضیه از آزمون تی استیودنت استفاده می‌شود.

فرض صفر : سیاستهای دولت در خصوص صنعت کنسروتون ماهی از دیدگاه صادرکنندگان بالقوه از موانع توسعه صادرات آن نمی باشد.
فرض مقابل: سیاستهای دولت در خصوص صنعت کنسروتون ماهی از دیدگاه صادرکنندگان بالقوه از موانع توسعه صادرات آن می باشد.

نمایشگر4- 20– آزمون یک نمونه مستقل

مقدار آزمون = 3

t
درجه آزادی
مقدار معناداری
میانگین تفاوتها
95% سطح اطمینان

حد پایین
حد بالا
سیاست‌های دولت
2.725
88
.008
.16604
.0872
.2449

با توجه به اینکه مقدار معناداری کمتر از 5 درصد است در نتیجه فرض صفر رد و فرض مقابل تأیید می‌شود. به عبارتی سیاستهای دولت در خصوص صنعت کنسروتون ماهی از دیدگاه صادرکنندگان بالقوه از موانع توسعه صادرات آن می باشد.
فرضیه فرعی 8 . توزیع کنسروتون ماهی ایران از دیدگاه صادرکنندگان بالقوه از موانع توسعه صادرات آن می باشد.
برای آزمون این فرضیه از آزمون تی استیودنت استفاده می‌شود.
فرض صفر : توزیع کنسروتون ماهی ایران از دیدگاه صادرکنندگان بالقوه از موانع توسعه صادرات آن نمی باشد.
فرض مقابل: توزیع کنسروتون ماهی ایران از دیدگاه صادرکنندگان بالقوه از موانع توسعه صادرات آن می باشد.
نمایشگر4- 21– آزمون یک نمونه مستقل

مقدار آزمون = 3

t
درجه آزادی
مقدار معناداری
میانگین تفاوتها
95% سطح اطمینان

حد پایین
حد بالا
عوامل توزیع
2.992
88
.004
.20974
.0704
.3490

با توجه به اینکه مقدار معناداری کمتر از 5 درصد است در نتیجه فرض صفر رد و فرض مقابل تأیید می‌شود. به عبارتی وضعیت توزیع کنسروتون ماهی ایران از دیدگاه صادرکنندگان بالقوه از موانع توسعه صادرات آن می باشد.

آزمون مقایسه دو جامعه صادر کنندگان بالقوه و بالفعل
آزمون شرایط تولید:
فرض صفر: عوامل تولید تون ماهی در هر دو شرکتهای بالقوه و بالفعل جز موانع صادرات نیست.
فرض مقابل: عوامل تولید تون ماهی درهر دو شرکتهای بالقوه و بالفعل جز موانع صادرات هست.
برای آزمون این فرضیه از آزمون مقایسه دو جامعه مستقل استفاده می شود.
نمایشگر4- 22– آزمون مقایسه دو جامعه مستقل
Group Statistics

شرکت
تعداد
Mean
Std. Deviation
Std. Error Mean
شرایط تولید تون ماهی
بالقوه
111
2.8400
.76444
.07644

بالفعل
89
2.7645
.72117
.07212

Independent Samples Test

Lovin test
t-test for Equality of Means

95% Confidence

F
Sig.
t
df
Sig.
Mean Difference
Std. Error Difference
Lower
Upper
شرایط تولید
برابری ب
.263
.009
.718
198
.004
.07545
.10509
-.13179
.28270

Equal variances not assumed

.718
197.332
.004
.07545
.10509
-.13180
.28271

با توجه به اینکه مقدار معناداری کمتر از 5 درصد است در نتیجه فرض صفر رد و فرض مقابل تأیید می‌شود. به عبارتی شرایط تولید تون ماهی در هر دوشرکتهای بالقوه و بالفعل از موانع هستند.
آزمون عوامل توزیع:
فرض صفر: عوامل توزیع در شرکتهای بالقوه و بالفعل از موانع صادرات نیست.
فرض مقابل: عوامل توزیع در شرکتهای بالقوه و بالفعل از موانع صادرات است.
برای آزمون این فرضیه از آزمون مقایسه دو جامعه مستقل استفاده می شود.
نمایشگر4- 23– آزمون مقایسه دو جامعه مستقل
Group Statistics

شرکت
N
Mean
Std. Deviation
Std. Error Mean
عوامل توزیع
بالقوه
111
3.2322
.68404
.06840

بالفعل
89
3.1900
.64833
.06483

Independent Samples Test

Levene’s Test
t-test for Equality of Means

95% Confidence

F
Sig.
t
df
Sig.
Mean Difference
Std. Error Difference
Lower
Upper
عوامل توزیع
برابری واریانس
.719
.008
.448
198
.005
.04222
.09425
-.14363
.22808

عدم برابری واریانسها

.448
197.433
.005
.04222
.09425
-.14364
.22808
با توجه به اینکه مقدار معناداری کمتر از 5 درصد است در نتیجه فرض صفر رد و فرض مقابل تأیید می‌شود. به عبارتی عوامل توزیع در شرکتهای بالقوه و بالفعل از موانع است.
آزمون سیاستهای دولت:
فرض صفر: سیاست‌های دولت در شرکتهای بالقوه و بالفعل جز موانع صادرات نیست.
فرض مقابل: سیاست‌های دولت در شرکتهای بالقوه و بالفعل جز موانع صادرات است.
برای آزمون این فرضیه از آزمون مقایسه دو جامعه مستقل استفاده می شود.