بررسی کیفیت خدمات دوسویه بین تولیدکننده و تأمین کننده در شرکت روغن نباتی …

جدول ۴-۲۲- میزان میانگین شکاف ۲-۱ و سطح معناداری ۱۰۱
جدول ۴-۲۳- نتایج آزمون t زوجی برای شکاف معکوس ۲-۲ ۱۰۲
جدول ۴-۲۴- میزان میانگین شکاف ۲-۲ و سطح معناداری ۱۰۲
جدول ۴-۲۵- نتایج آزمون t زوجی برای شکاف معکوس ۲-۳ ۱۰۴
جدول ۴-۲۶- میزان میانگین شکاف ۲-۳ و سطح معناداری ۱۰۴
جدول ۴-۲۷- نتایج آزمون t زوجی برای شکاف معکوس ۲-۴ ۱۰۵
جدول ۴-۲۸- میزان میانگین شکاف ۲-۴ و سطح معناداری ۱۰۶
جدول ۴-۲۹- نتایج آزمون t زوجی برای شکاف معکوس ۲-۵ ۱۰۷
جدول ۴-۳۰- میزان میانگین شکاف ۲-۵ و سطح معناداری ۱۰۸
جدول ۴-۳۱- نتایج آزمون t زوجی برای شکاف معکوس ۲-۶ ۱۰۹
جدول ۴-۳۲- میزان میانگین شکاف ۲-۶ و سطح معناداری ۱۰۹
جدول ۴-۳۳- نتایج میزان معناداری متغیرها در مدل شکاف معکوس با استفاده از آزمون t زوجی ۱۱۰
جدول ۴-۳۴- نتایج میزان معناداری متغیرها در مدل شکاف معکوس با استفاده از آزمون ویلکاکسون ۱۱۱
جدول ۴-۳۵- میانگین متغیرها و وزن آنها در مدل شکاف مستقیم ۱۱۲
جدول ۴-۳۶- اولویتبندی متغیرها در هر یک از شکافهای مدل مستقیم ۱۱۳
جدول ۴-۳۷- نتایج حاصل از شکافهای مستقیم وزندار ۱۱۴
جدول ۴-۳۸- اولویتبندی متغیرهای وزندار در هر یک از شکافهای مدل مستقیم ۱۱۵
جدول ۴-۳۹- میانگین متغیرها و وزن آنها در مدل شکاف معکوس ۱۱۶
جدول ۴-۴۰- اولویتبندی متغیرها در هر یک از شکافهای مدل معکوس ۱۱۶
جدول ۴-۴۱- نتایج حاصل از شکافهای معکوس وزندار ۱۱۷
جدول ۴-۴۲- اولویتبندی متغیرهای وزندار در هر یک از شکافهای مدل معکوس ۱۱۸
جدول۴-۴۳- ماتریس خودتعاملی ساختاری شکافهای کیفیت خدمات ۱۱۹
جدول ۴-۴۴- ماتریس دستیابی اولیه ۱۲۰
جدول ۴-۴۵- ماتریس دستیابی نهایی پس از سازگاری ۱۲۰
جدول ۴-۴۶- سطح اول متغیرها ۱۲۱
جدول ۴-۴۷- سطح دوم متغیرها ۱۲۱
جدول ۴-۴۸- سطح سوم متغیرها ۱۲۲
جدول ۴-۴۹- سطح چهارم متغیرها ۱۲۲
جدول ۴-۵۰- سطح پنجم متغیرها ۱۲۲
جدول ۴-۵۱- سطح ششم متغیرها ۱۲۳
جدول ۴-۵۲- سطح هفتم متغیرها ۱۲۳
فهرست شکلها
عنوان صفحه
شکل ۱-۱- نتایج کیفیت پایین خدمات در زنجیره تأمین ۴
شکل ۲-۲- مدل تحلیل شکاف یا مدل پاراسورامان ۲۰
شکل۲-۳- مفهوم زنجیره تأمین ۲۸

برای دانلود متن کامل این پایان نامه به سایت  fumi.ir  مراجعه نمایید.