پژوهش – بررسی کیفیت خدمات دوسویه بین تولیدکننده و تأمین کننده در شرکت روغن نباتی نرگس شیراز- قسمت …

در متغیرهای ارتباط، تضمین، شایستگی، عملکرد، تحویل بدون خرابی، هزینه قابل قبول، پاسخگویی، سرعت عمل، تمایل به اصلاح خطا و روش سفارشدهی راحت و مناسب، این شکاف مثبت است و نشان میدهد که در این متغیرها، برنامههای تدوینشده در عمل به طور جامع پیادهسازی نشده است. در سایر متغیرها شکاف منفی بوده است.
با توجه به میزان معناداری شکاف در هر یک از متغیرها، برای متغیرهای پیشدستی، عملکرد، تحویل بدون خرابی، پاسخگویی و تمایل به اصلاح خطا فرض صفر رد نشده و شکاف ۱-۴ برای آنها معنادار نیست و در سایر متغیرها شکاف معنادار بوده است و این بدین معناست که هرآنچه در رابطه با برقراری ارتباط با شرکت روغن نباتی، توانایی کارکنان در ایجاد حس اعتماد و صلاحیت و توانمندی آنها، فرایندهای کاری مناسب و دادن قیمت مناسب به شرکت روغن نباتی که در برنامه تدوینشده است، در عمل به طور جامع پیادهسازی نشده است. اما تأمینکنندگان در رابطه با برقراری روابط صمیمانه و کاهش زمان صدور سفارش تا دریافت آن موفق بودهاند. در کل، تأمینکنندگان در پیادهسازی برنامههایشان موفق بودهاند و این شکاف وجود ندارد.
جدول ۴-۱۳ میزان میانگین این شکاف و مقدار معناداری را در سطح ۰۵/۰ نشان میدهد.
جدول ۴-۱۳- میزان میانگین شکاف ۱-۴ و سطح معناداری

میانگین شکاف ۱-۴ سطح معناداری (۰۵/۰) نتیجه
۳۱۲۶۵/۰ ۰۸۶/۰ معنادار نیست و شکاف وجود ندارد

فرضیه ۱-۵: میان عملکرد واقعی تأمینکنندگان و عملکرد دریافتی تولیدکننده شکاف وجود دارد.
مرحله اول: تعریف فرضیات آماری (H1 و H0)
H0: بین عملکرد واقعی تأمینکنندگان و عملکرد دریافتی تولیدکننده شکاف وجود ندارد.
H1: بین عملکرد واقعی تأمینکنندگان و عملکرد دریافتی تولیدکننده شکاف وجود دارد.
فرضیه مستقیم پنجم با کسر عملکرد دریافتی تولیدکننده از عملکرد واقعی تأمینکنندگان به دست میآید که ممکن است شکاف مثبت یا منفی باشد. در جدول ۴-۱۴ نتایج آزمون t زوجی برای این شکاف نشان داده شده است.
عملکرد دریافتی تولیدکننده – عملکرد واقعی تأمینکنندگان = شکاف ۱-۵
جدول ۴-۱۴- نتایج آزمون t زوجی برای شکاف مستقیم ۱-۵

متغیرها (سطح معناداری) T-value
برای دانلود متن کامل پایان نامه به سایت  fotka.ir  مراجعه نمایید.