پژوهش – بررسی کیفیت خدمات دوسویه بین تولیدکننده و تأمین کننده در شرکت روغن …

از میان ۱۳ متغیر، ۷ متغیر شکاف مثبت و ۵ متغیر شکاف منفی را نشان میدهند که این بدین معنی است که در متغیرهای ارتباط، تضمین، دوستی، تحویل بدون خرابی، پاسخگویی، سرعت عمل، تمایل به اصلاح خطا و زمان انجام تعهد توافق شده، عملکرد موردانتظار تولیدکننده بیشتر از درک مدیران تأمینکننده از این انتظارات بوده است. پس در این متغیرها، مدیران تأمینکننده درک درستی از انتظارات تولیدکننده نداشتهاند و در ۵ متغیر باقیمانده، میزان درک مدیران تأمینکننده از انتظارات تولیدکننده بیشتر بوده و شکاف منفی شده است.
با توجه به میزان معناداری شکاف در هر یک از متغیرها، شکاف ۱-۲ برای متغیرهای ارتباط، تضمین، دوستی، تحویل بدون خرابی، پاسخگویی، سرعت عمل، تمایل به اصلاح خطا و زمان انجام تعهد توافقشده معنادار بوده و برای سایر متغیرها این شکاف معنادار نبوده است و این بدین معناست که مدیران تأمینکننده نتوانستهاند، اهمیت چگونگی داشتن تعاملاتی مناسب و پایدار، توانایی کارکنانشان در ایجاد حس اعتماد به شرکت روغن نباتی، داشتن روابط صمیمانه با شرکت روغن نباتی، تعداد کالاهای معیوبی که به شرکت روغن نباتی تحویل داده میشود، حساس بودنشان در پاسخگویی به درخواستهای شرکت روغن نباتی و عکسالعمل سریع به درخواستهایشان و تمایلشان به تصحیح خطاها برای شرکت روغن نباتی را به درستی درک کنند. در کل، مدیران تأمینکننده درک درستی از انتظارات شرکت روغن نباتی نداشتهاند. چراکه این شکاف وجود دارد.
جدول ۴-۹ میزان میانگین این شکاف و مقدار معناداری را در سطح ۰۵/۰ نشان میدهد.
جدول ۴-۹- میزان میانگین شکاف ۱-۲ و سطح معناداری

میانگین شکاف۱-۲ سطح معناداری (۰۵/۰) نتیجه
۴۵۴۰۹/۰ ۰۱۹/۰ معنادار است و شکاف وجود دارد

فرضیه ۱-۳: میان استنباط مدیران از انتظارات تولیدکننده و تدوین برنامه برای اجرای آنها شکاف وجود دارد.
مرحله اول: تعریف فرضیات آماری (H1 و H0)
H0: بین استنباط مدیران از انتظارات تولیدکننده و تدوین برنامه برای اجرای آنها تفاوت معناداری وجود ندارد.
H1: بین استنباط مدیران از انتظارات تولیدکننده و تدوین برنامه برای اجرای آنها تفاوت معناداری وجود دارد.
فرضیه مستقیم سوم با کسر تدوین برنامه برای اجرای ادراکات از استنباط مدیران تأمینکننده از انتظارات تولیدکننده به دست میآید، که ممکن است شکاف مثبت یا منفی باشد. در جدول ۴-۱۰ نتایج آزمون t زوجی برای این شکاف نشان داده شده است.
تدوین برنامه برای اجرای ادراکات – استنباط مدیران از انتظارات تولیدکننده = شکاف ۱-۳
یعنی آنچه را که درک شده است و قرار است برایش برنامه ریزی شود، به طور کامل دربرنامه لحاظ شده است؟ آیا برنامه به طور دقیق آنچه را درک شده است، نشان میدهد؟
جدول ۴-۱۰- نتایج آزمون t زوجی برای شکاف مستقیم ۱-۳

متغیرها (سطح معناداری) T-value
برای دانلود متن کامل این پایان نامه به سایت  pipaf.ir  مراجعه نمایید.