جستجوی مقالات فارسی – بررسی کیفیت خدمات دوسویه بین تولیدکننده و تأمین کننده در شرکت روغن نباتی نرگس شیراز- …

روش سفارشدهی راحت و مناسب

۳۱

(۶۵۷۴۶/۰)۰۳۲۳/۴

(۵۰۱۶۱/۰)۴۱۹۴/۳

(۷۴۶۳۲/۰)۰۹۶۸/۴

(۶۵۰۸۹/۰)۰۹۶۸/۴

(۶۲۰۴۴/۰)۴۱۹۴/۳

(۷۵۲۰۶/۰)۹۶۷۷/۳

شکل ۴-۱- مقایسه بین متغیرها در شکافهای مدل مستقیم
همانطور که در شکل ۴-۱ مشاهده میشود:
بیشترین شکاف در متغیر ارتباط، میان انتظارات و ادراکات تولیدکننده میباشد و این بدین معناست که شرکت روغن نباتی انتظار تعاملات مناسبتری را از تأمینکنندگان خود دارد.
بیشترین شکاف در متغیر تضمین، میان انتظارات و ادراکات تولیدکننده میباشد و این بدین معناست که کارکنان تأمینکننده در ایجاد حس اعتماد و اطمینان به شرکت روغن نباتی موفق نبودهاند، زیرا انتظارات شرکت روغن نباتی آن چیزی نیست که دریافت کردهاند.
بیشترین شکاف در متغیر پیشدستی، میان عملکرد واقعی تأمینکنندگان و ارتباط با تولیدکننده میباشد و این بدین معناست که تأمینکنندگان در پیشبینی نیاز شرکت روغن نباتی موفق بودهاند و به وعدههایشان عمل کردهاند.
بیشترین شکاف در متغیر شایستگی، میان عملکرد واقعی تأمینکنندگان و تدوین برنامه برای اجرای ادراکات آنها میباشد و این بدین معناست که صلاحیت و توانمندی کارکنان تأمینکننده آنگونه که در برنامه پیشبینی شده، در عمل پیادهسازی نشده است.
بیشترین شکاف در متغیر دوستی، میان عملکرد واقعی تأمینکنندگان و تدوین برنامه برای اجرای ادراکات آنها میباشد و این بدین معناست که تأمینکنندگان توانستهاند در برقراری رابطه صمیمانه، آنچه را در برنامه جای داده شده است، در عمل پیادهسازی کنند.
بیشترین شکاف در متغیر عملکرد میان انتظارات و ادراکات تولیدکننده میباشد و این بدین معناست که تأمینکنندگان نتوانستهاند انتظارات شرکت روغن نباتی را در رابطه با ویژگیها و مشخصات کالا و یا خدمتی که به آن ارائه میدهد، برآورده سازند، زیرا دریافتی شرکت روغن نباتی کمتر از انتظاراتش میباشد.
بیشترین شکاف در متغیر تحویل بدون خرابی، میان درک مدیران تأمینکنندگان از انتظارات تولیدکننده و تدوین برنامه تأمینکنندگان برای اجرای ادراکاتشان میباشد و این بدین معناست که مدیران تأمینکننده نتوانسته آنچه را از درصد خرابی کالا درک کردهاند در برنامه خود بگنجانند.
بیشترین شکاف در متغیر هزینه قابل قبول، میان انتظارات و ادراکات تولیدکننده میباشد و این بدین معناست که تأمینکنندگان نتوانستهاند انتظارات شرکت روغن نباتی را درمورد قیمت معقول و منطقی برآورده سازند.
بیشترین شکاف در متغیر پاسخگویی، میان درک مدیران تأمینکننده و انتظارات تولیدکننده میباشد و این بدین معناست که تأمینکنندگان درک درستی از انتظارات شرکت روغن نباتی نسبت به درخواستهایش ندارند.
بیشترین شکاف در متغیر سرعت عمل، میان ادراکات و انتظارات تولیدکننده میباشد و این بدین معناست که شرکت روغن نباتی انتظار بیشتری از تأمینکنندگان در رابطه با پاسخ به درخواستهایش دارد.
بیشترین شکاف در متغیر تمایل به اصلاح خطا، میان اداراکات و انتظارات تولیدکننده میباشد و این بدین معناست که شرکت روغن نباتی انتظار بیشتری از تأمینکنندگان خود برای تصحیح خطاهایش دارد.
بیشترین شکاف در متغیر زمان انجام تعهد توافق شده، میان درک مدیران تأمینکننده و انتظارات تولیدکننده میباشد و این بدین معناست که مدیران تأمینکننده درک درستی از انتظارات شرکت روغن نباتی نسبت به سرعت پاسخگویی به سفارشاتش ندارد.
بیشترین شکاف در متغیر روش سفارشدهی راحت و مناسب، میان تدوین برنامه برای اجرای ادراکات و عملکرد واقعی تأمینکنندگان میباشد و این بدین معناست که مدیران تأمینکننده نتوانستهاند آنچه را در رابطه با فرایندهای کاری مناسب که در برنامه دیدهاند در عمل پیادهسازی کنند.
فرضیه ۱-۱: میان عملکرد مورد انتظار و عملکرد دریافتی تولیدکننده شکاف وجود دارد.
مرحله اول: تعریف فرضیات آماری (H1 و H0)
H0: بین عملکرد مورد انتظار و عملکرد دریافتی تولیدکننده تفاوت معناداری وجود ندارد.
H1: بین عملکرد مورد انتظار و عملکرد دریافتی تولیدکننده تفاوت معناداری وجود دارد.
فرضیه مستقیم اول با کسر عملکرد دریافتی تولیدکننده از عملکرد مورد انتظار خود به دست میآید، که ممکن است شکاف مثبت یا منفی باشد. در جدول ۴-۶ نتایج آزمون t زوجی برای این شکاف نشان داده شده است.
عملکرد دریافتی تولیدکننده – عملکرد مورد انتظار تولیدکننده = شکاف ۱-۱
جدول ۴-۶- نتایج آزمون t زوجی برای شکاف مستقیم ۱-۱

برای دانلود متن کامل این فایل به سایت torsa.ir مراجعه نمایید.