پژوهش – بررسی کیفیت خدمات دوسویه بین تولیدکننده و تأمین کننده در شرکت روغن نباتی …

۳-۸-۶-۲- به دست آوردن ماتریس ساختاری روابط درونی متغیرها [۶۱](SSIM)
پس از شناسایی متغیرها، نوبت به واردکردن این متغیرها در ماتریس ساختاری روابط درونی متغیرها میشود. این ماتریس یک ماتریس، به ابعاد متغیرها میباشد که در سطر و ستون اول آن متغیرها به ترتیب ذکر میشود. آنگاه روابط دو به دو متغیرها به وسیله نمادهایی مشخص میشود. این نمادها عبارتند از:
V: عامل سطر (i) میتواند زمینه ساز رسیدن به عامل ستون (j) باشد.
A: عامل ستون (j) میتواند زمینه ساز رسیدن به عامل سطر (i) باشد.
X: بین عامل سطر(i) و ستون (j) ارتباط دو طرفه وجود دارد، به عبارتی هر دو میتوانند زمینه ساز رسیدن به همدیگر شوند.
o: هیچ نوع ارتباطی بین این دو عنصر(ij) وجود ندارد.
۳-۸-۶-۳- به دستآوردن ماتریس دستیابی
با تبدیل نمادهای روابط ماتریس (SSIM) به اعداد صفر و یک بر حسب قوائد زیر میتوان به ماتریس دست پیدا کرد:

  1. اگر خانه (i,j) در ماتریس (SSIM)، نماد V گرفته است، خانه مربوطه در ماتریس دستیابی عدد ۱ میگیرد و خانه قرینه آن، یعنی خانه (j,i)، عدد صفر میگیرد.
  2. اگر خانه (i,j) در ماتریس (SSIM)، نماد A گرفته است، خانه مربوطه در ماتریس دستیابی عدد صفر میگیرد و خانه قرینه آن، یعنی خانه (j,i)، عدد یک میگیرد.
  3. اگر خانه (i,j) در ماتریس (SSIM)، نماد X گرفته است، خانه مربوطه در ماتریس دستیابی عدد یک میگیرد و خانه قرینه آن، یعنی خانه (j,i)، هم عدد یک میگیرد.
  4. اگر خانه (i,j) در ماتریس (SSIM)، نماد o گرفته است، خانه مربوطه در ماتریس دستیابی عدد صفر میگیرد و خانه قرینه آن، یعنی خانه (j,i)، هم عدد صفر میگیرد.

۳-۸-۶-۴- سازگارکردن ماتریس دستیابی
پس از اینکه ماتریس اولیه دستیابی به دست آمد، باید سازگاری درونی آن برقرار شود. به عنوان نمونه، اگر متغیر ۱ منجر به متغیر ۲ شود و متغیر ۲ هم منجر به متغیر ۳ شود، باید متغیر ۱ نیز منجر به متغیر ۳ شود و اگر در ماتریس دستیابی این حالت برقرار نبود، باید ماتریس اصلاح شود و روابطی که از قلم افتاده جایگزین شوند برای سازگارکردن ماتریس روش های مختلفی پیشنهاد شده، که در اینجا به دو روش کلی اشاره میشود:
روش اول: تعدادی از محققان به این عقیدهاند که پس از جمعآوری نظرات خبرگان و به دست آوردن ماتریس دستیابی مشاهده شده، باید دوباره پرسشنامه به وسیله خبرگان پر شود و آنگاه دوباره سازگاری ماتریس دستیابی چک شود و این کار آنقدر باید ادامه پیدا کند تا اینکه سازگاری برقرار گردد.
روش دوم: در این روش از قوانین ریاضی برای ایجاد سازگاری در ماتریس دستیابی استفاده میشود، به این صورت که ماتریس دستیابی به توان (۱K) میرساند. و ۱≤ K میباشد. البته عملیات به توانرساندن ماتریس باید طبق قاعده بولن باشد. طبق این قاعده:
۱=۱×۱
۱=۱+۱
۳-۸-۶-۵- تعیین سطح و اولویت متغیرها
برای تعیین سطح و اولویت متغیرها، مجموعه دستیابی[۶۲] و مجموعه پیشنیاز[۶۳] برای هر متغیر تعیین میشود. مجموعه دستیابی هر متغیر، شامل متغیرهایی میشود که از طریق این متغیر میتوان به آنها رسید و مجموعه پیشنیاز، شامل متغیرهایی میشود که از طریق آنها میتوان به این متغیر رسید. این کار با بهره گرفتن از ماتریس دستیابی انجام میشود. پس از تعیین مجموعه دستیابی و پیشنیاز برای هر متغیر عناصر مشترک در مجموعه دستیابی و پیشنیاز برای هر متغیر شناسایی میشوند.
پس از تعیین مجموعه های پیشنیاز و دست یافتن و عناصر مشترک نوبت به تعیین سطح متغیرها (عناصر) میرسد. در اولین جدول متغیری دارای بالاترین سطح میباشد که مجموعه دستیابی و عناصر مشترک آن کاملا یکسان میباشند. پس از تعیین این متغیر یا متغیرها آنها را از جدول حذف کرده و با بقیه متغیرهای باقیمانده جدول بعدی را تشکیل میدهیم. در جدول دوم، نیز همانند جدول اول، متغیر سطح دوم را مشخص میکنیم و این کار را تا تعیین سطح همه متغیرها ادامه میدهیم.
فصل چهارم
تجزیه و تحلیل داده ها
۴-۱- مقدمه
تجزیه و تحلیل به منظور درک واقعیتها و درک مفاهیم صورت میگیرد. نتایج حاصل از این تجزیه و تحلیلها یا به صورت عبارتها و یا واژه ها به تشریح شرایط محیطی یک پدیده به کار میرود که از طریق آن میتوان به روابط میان متغیرها و عمق ساختار این روابط دست یافت و به نظریهپردازی پیرامون آن پرداخت و یا از طرف دیگر نتایج حاصل از تجزیه و تحلیل به صورت کمی و اعداد و ارقام به منظور تعیین روابط بین متغیرها به کار میرود.
در این فصل، پژوهشگر پس از جمعآوری اطلاعات به تجزیه و تحلیل آنها، پاسخگویی به فرضیه های پژوهش و تحلیل شکافهای مستقیم و معکوس از طریق آزمونهای مناسب پرداخته است.
۴-۲- نهاییسازی شاخصها برای شکاف مستقیم و معکوس
در جدولهای ۴-۱ و ۴-۲، نتایج آزمون t تک- نمونهای برای انتخاب متغیرهای شکافهای مستقیم و معکوس از بین متغیرهای اولیه کیفیت خدمات، نشان داده شده است.
جدول ۴-۱- نتایج آزمون t تک- نمونهای برای انتخاب متغیرهای شکاف مستقیم

متغیرهای اولیه T- value
برای دانلود متن کامل پایان نامه به سایت  fotka.ir  مراجعه نمایید.