بررسی کیفیت خدمات دوسویه بین تولیدکننده و تأمین کننده در شرکت روغن نباتی نرگس شیراز- قسمت …

در دسترسبودن، امکان دسترسی سریع و آسان

۷۷۸/۰

سازگاری

هماهنگی، ثبات و استحکام در ارائه خدمت

۸۶/۰

انعطافپذیری

توانایی تطبیق با تغییرات نیازها

۷۸۳/۰

دوستی

برقراری روابط صمیمانه و داشتن تصویر مثبت

۸۹۵/۰

سرعت عمل

عکسالعمل سریع برای تصمیمگیری، پاسخ به درخواستها و …

۸۶۷/۰

زمان انجام تعهد توافقشده

زمان بین صدور سفارش تا دریافت آن

۷۵۸/۰

همانطور که در جدول ۳-۴ مشاهده میشود آلفای کرونباخ در تمامی متغیرهای شکاف معکوس بیش از ۷/۰ میباشد پس پرسشنامه از پایایی بالایی برخوردار است.
۳-۸- ابزار تجزیه و تحلیل
از آمار استنباطی برای بررسی فرضیه های تحقیق استفاده شده است. برای آزمون فرضیه های تحقیق از ابزارهای آماری پارامتریک، آزمون مقایسات زوجی و ابزار ناپارامتریک، ویلکاکسون به منظور یافتن شکافها، آزمون t تک نمونهای به منظور انتخاب متغیرهای اولیه، از تکنیک آنتروپی شانون، جهت تعیین وزن متغیرهای انتخابی، از آزمون معادلات تفسیری- ساختاری[۵۲] به منظور یافتن روابط میان شکافها و از آزمون کولموگروف- اسمیرنوف[۵۳] به منظور بررسی نرمالبودن توزیع استفاده شده است.
۳-۸-۱- آزمون کولموگروف- اسمیرنوف
برای آزمون نرمالبودن متغیرهای پژوهش، از این آزمون استفاده شده است. یکی از مفروضههای بنیادی آزمونهای پارامتریک، نرمالبودن توزیع متغیر است. البته رعایت این مفروضه الزامی نیست و با بزرگ بودن حجم نمونه و نبود چولگی شدید، میتوان از آن صرفنظر کرد. برای آزمون توزیع متغیرها از آزمون کولموگروف- اسمیرنوف استفاده شده است. در این آزمونها، فرضیه صفر بیانگر”نرمال بودن توزیع” و فرضیه مخالف بیانگر”نرمال نبودن توزیع” است. تصمیمگیری در مورد رد یا پذیرش آزمون با توجه به سطح معناداری محاسبه شده، انجام میگیرد. سطح معناداری محاسبه شده بزرگتراز ۰۵/۰ باشد، فرضیه رد نشده و نتیجهگیری میشود که توزیع نرمال است (بایزیدی، ۱۳۹۱: ۸۴).
از این آزمون برای آزمون نرمال بودن داده ها استفاده شده است. تا بتوان از داده های نرمال شده برای آزمونهای پارامتریک t تک نمونهای و مقایسات زوجی استفاده شود.

برای دانلود متن کامل این پایان نامه به سایت  jemo.ir  مراجعه نمایید.