جستجوی مقالات فارسی – بررسی کیفیت خدمات دوسویه بین تولیدکننده و تأمین کننده در شرکت روغن نباتی نرگس …

پرسشنامه شماره ۱: نهاییسازی متغیرهای اولیه
براساس مطالعات کتابخانهای، فهرستی از متغیرهای اولیه کیفیت خدمات جمعآوری شد. سپس پرسشنامهای براساس طیف پنجگانه لیکرت به منظور تعیین چندین متغیر مهم از میان تمامی متغیرهای جمعآوری شده، طراحی شد و به کارشناسان خرید شرکت روغن نباتی و کارشناسان فروش تأمینکنندگان آن و خبرگان دانشگاهی داده شد. از میان تمامی متغیرها، تعدادی از آنها بر اساس آزمون t تک- نمونهای (به این صورت که آن دسته از متغیرهایی که میانگین آنها از عدد ۳ (میانگین طیف لیکرت) بیشتر شد)، انتخاب شدند که این متغیرها برای شکاف مستقیم برابر با ۱۳ متغیر و برای شکاف معکوس ۹ متغیر، بودند.
پرسشنامه شماره ۲: اندازه گیری شکاف کیفیتخدمات تولیدکننده
این پرسشنامه براساس طیف پنجگانه لیکرت طراحی شده است و تمامی شکافها کیفیت خدمات تولیدکننده براساس متغیرهای نهایی شده مورد بررسی قرار گرفته است. پرسشنامه شامل دو بخش است که بخش اول، به بررسی خدماتی که تأمینکننده میبایست به شرکت روغن نباتی ارائه دهد، پرداخته است و در این بخش ۲ سؤال (۱- مشخص کنید در هر یک از متغیرهای زیر چه انتظاراتی از تأمینکننده دارید؟ ۲- شما به عنوان (شرکت روغن نباتی)، موفقیت تأمینکننده را در ارائه خدمات تا چه میزان میبینید؟) مطرح شده است، که این دو سؤال بر اساس طیف لیکرت پنج گزینهای از خیلی زیاد تا خیلی کم، پاسخ داده شده است که در هر سؤال، ۱۳ متغیر مورد بررسی قرار گرفته است. در بخش دوم به بررسی خدماتی که شرکت روغن نباتی میبایست به تأمینکننده ارائه دهد، پرداخته است که در این بخش ۴ سؤال مطرح شده است که استنباط مدیران تولیدکننده از انتظارات تأمینکننده، تدوین برنامه، عملکرد واقعی و وعده های تولیدکننده به تأمینکننده، بر اساس طیف لیکرت پنج گزینهای از خیلی زیاد تا خیلی کم، پاسخ داده شده است و در هر سؤال، ۹ متغیر مورد بررسی قرار گرفته است.
پرسشنامه شماره ۳: اندازه گیری شکاف کیفیت خدمات تأمینکننده
این پرسشنامه براساس طیف پنجگانه لیکرت طراحی شده است و تمامی شکافها کیفیت خدمات تأمینکننده براساس متغیرهای نهایی شده مورد بررسی قرار گرفته است. پرسشنامه شامل دو بخش است که بخش اول به بررسی خدماتی که شرکت روغن نباتی میبایست به تأمینکننده ارائه دهد، پرداخته است و در این بخش، ۲ سؤال (۱- مشخص کنید در هر یک از متغیرهای زیر چه انتظاراتی از تولیدکننده دارید؟ ۲- شما به عنوان تأمینکننده، موفقیت شرکت روغن نباتی را در ارائه خدمات تا چه میزان میبینید؟) مطرح شده است که در هر سؤال،۹ متغیر مورد بررسی قرار گرفته است ودر بخش دوم به بررسی خدماتی که تأمینکننده میبایست به شرکت روغن نباتی ارائه دهد، پرداخته است که در این بخش، ۴ سؤال مطرح شده است که استنباط مدیران تأمینکننده از انتظارات شرکت روغن نباتی، تدوین برنامه، عملکرد واقعی و وعده های تأمینکننده به شرکت روغن نباتی، بر اساس طیف لیکرت پنج گزینهای از خیلی زیاد تا خیلی کم، پاسخ داده شده است در هر سؤال، ۱۳ متغیر مورد بررسی قرار گرفته است.
۳-۷-۲- روایی
در این پژوهش برای بررسی روایی پرسشنامه از روایی صوری و روایی سازه استفاده شده است. برای بررسی روایی صوری پرسشنامه به صاحبنظران و استادان مربوط از جمله استاد راهنما داده شد و ازآنها در مورد هر سؤال و در خصوص ارزیابی هدف مربوط نظرخواهی شد و با اصلاحات جزئی پرسشنامه مورد تأیید قرار گرفت.همچنین برای بررسی روایی سازه از تحلیل عاملی اکتشافی و چرخش واریماکس با روش مؤلفه های اصلی استفاده شده است. برای اندازه گیری شکاف مستقیم، براساس مطالعات گذشته، لیست خامی از متغیرهای عملکرد تدارکاتی جمعآوری شد که براساس پرسشنامه اولویتبندی متغیرهای اولیه، ۱۳ متغیر عملکردی برای اجرای مدل انتخاب شدند که نتایج روایی متغیرهای شکاف مستقیم در جدول ۳-۲ آورده شده است.
جدول ۳-۲- روایی متغیرهای شکاف مستقیم

متغیرها تعریف محدوده بارهای عاملی
ارتباط برقراری ارتباط و تعاملات مناسب و پایدار ۸۹/۰- ۸۲/۰
تضمین دلسوزی، همدردی و توجه خاص تأمینکننده به تولیدکننده ۹۱/۰- ۷۹/۰
پیشدستی پیشبینی نیاز و تلاش در جهت برآورده کردن آن ۸۶/۰- ۷۶/.
شایستگی صلاحیت و توانمندی
منبع فایل کامل این پایان نامه این سایت pipaf.ir است