بررسی کیفیت خدمات دوسویه بین تولیدکننده و تأمین کننده در شرکت روغن …

علیمحمدلو و آذر (۱۳۸۹)

سفارشات اضطراری در صورت نیاز

ارائه تعهدات غیر از زمان توافقشده و در شرایط اضطراری

علیمحمدلو و آذر (۱۳۸۹)

مدارک مرتب و منظم و دقیق

نداشتن نقص در مدارک

علیمحمدلو و آذر (۱۳۸۹)

اطلاع به موقع در زمان تاخیر

اطلاعدادن به موقع در زمان تاخیر در تحویل

علیمحمدلو و آذر (۱۳۸۹)

روش سفارشدهی مناسب

فرایندهای کاری مناسب

علیمحمدلو و آذر (۱۳۸۹)

فصل سوم
روش تحقیق
۳-۱- مقدمه
در طول سالیان متمادی و از ابتدای حیات بشر، انسان همیشه با تحقیق سروکار داشته است. آنچه در اینجا اهمیت دارد این است که تحقیقی میتواند راهگشا باشد که براساس اصول و موازین علمی صورت پذیرد. از آنجایی که، اتخاذ روش علمی تنها راه دستیابی به دستاوردهای قابل قبول و علمی است، چنانچه روششناسی صحیح صورت نپذیرد، دستیابی به هدفهای تحقیق میسر نخواهد بود. بنابراین استفاده از یک روش علمی که مبتنی بر انتظامی عقلانی و برخوردار از روح علمی و واقعیتگرایی است، جهت نیل به اهداف امری ضروری به نظر میرسد ( خاکی، ۱۳۸۷: ۳۷).
در این فصل به بیان نوع روش تحقیق، مدل تحقیق و فرضیه های پژوهش پرداخته میشود. سپس نحوهی جمعآوری داده های مورد نیاز پژوهش، جامعه و نمونهی آماری بیان میشود. علاوه بر آن روش های تجزیه و تحلیل داده ها جهت دستیابی به اهداف پژوهش و پاسخگویی به سؤالها شرح داده میشود.
۳-۲- روش تحقیق
پایه هر علمی، روش شناخت آن است و اعتبار و ارزش قوانین هر علمی به روش شناختی مبتنی است که در آن علم به کار میرود. روش راهی است که به منظور دستیابی به حقیقت علوم باید پیمود و پژوهش عبارتست از: مجموعه فعالیتهایی که پژوهشگر با بهره گرفتن از آنها به قوانین و واقعیات پی میبرد، روش تحقیق نیز مجموعهای از قواعد، ابزار و راه های معتبر و نظامیافته برای بررسی واقعیتها، کشف مجهولات و دستیابی به راهحل مشکلات است ( خاکی، ۱۳۸۷: ۱۹).
با توجه به هدف این پژوهش (بررسی کیفیت خدمات دو سویه میان تولیدکننده و تأمینکننده در شرکت روغن نباتی نرگس شیراز)، این تحقیق از نظر هدف، کاربردی است، به این دلیل که نتایج این تحقیق میتواند برای بهبود کیفیت خدمات در زنجیره تأمین و افزایش رضایت مشتریها در شرکت روغن نباتی نرگس شیراز به کار رود و از نظر ماهیتی، پیمایشی- تحلیلی است. به این دلیل پیمایشی است که اقدام به اندازه گیری عملیاتی کیفیت خدمات میشود و تحلیلی است، زیرا رابطه بین عوامل بررسی میشود و همچنین نتایج به جامعه بزرگتر تعمیم داده میشود.
۳-۳- مدل نظری تحقیق
پاراسورامان و همکاران افتخار اعلام تحقیق در مورد کیفیت خدمات را از آن خود کردند ( پاراسورامان و همکاران، ۱۹۹۰، ۱۹۸۸، ۱۹۸۵). این نویسندگان بر مبنای تحقیق کیفی، برآورد کیفیت خدمات حاصلشده از اطلاعات در مورد تعدادی از خدمات را به جای انتظار داشتن ابعاد کیفیت کالا در بخش تولیدی، تنظیم کردند. نخستین نتایجی که به واسطه عملکرد برخی شرکتهای خدماتی به دست آمد، بیانگر ابعاد کیفیت خدمات شامل: لمسپذیری، قابلیت اطمینان، تفاهم، شایستگی، احترام، صداقت، دسترسی، ارتباط و درک مشتری میشود. یک بررسی دیگر که منجر به یک درجهبندی ۲۲ بخشی شد سروکوال نامیده شد که کیفیت خدمات را مبتنی بر ۵ بعد لمس پذیری، قابلیت اطمینان، پاسخگویی، مسئولیتپذیری و همدلی برآورد کرد. این روش صرفاً بر انتظارات مشتریان استوار است و سپس ادارکات را بررسی میکند. این نویسندگان کیفیت خدمات را به عنوان شکاف بین انتظارات مشتری برای خدمات و ادراکاتشان از عملکرد خدمات، توصیف کردند.
ابعاد مشترک در نظرات همه دانشمندان نشان میدهد که ابعادی چون دانش و توانایی کارکنان، فروتنی، کاملبودن خدمات، سرعت و صحت در ارائه خدمات، زیبایی فضای ارائه خدمات از اهمیت بیشتری برخوردار است (الوانی، ۱۳۸۲: ۱۷).
۳-۳-۱- مدل تحقیق

برای دانلود متن کامل این پایان نامه به سایت  jemo.ir  مراجعه نمایید.