بررسی کیفیت خدمات دوسویه بین تولیدکننده و تأمین کننده در شرکت روغن …

کنترل کردن کیفیت، برنامه زمان بندی کار

موجودی

برآورده کردن نیازمندی های تقاضا در عین حال اداره کردن هزینه های نگهداری موجودی

خرید

ارزیابی کردن تأمین کنندگان بالقوه،حمایت کردن از نیازهای عملیاتی در مورد کالا و خدمات خریداری شده

تأمین کنندگان

نظارت کردن بر کیفیت تأمین کننده، تحویل به موقع و انعطاف پذیری

مکانیابی

تعیین مکان تسهیلات

پشتیبانی

تصمیم گیری در مورد چگونگی حمل و فروش مواد خام

بنابراین زنجیره تأمین باید برای به حداقل رساندن موجودی طراحی شده و به کیفیت بالا هم در بین تأمینکنندگان هم در بین مشتریان دست یابد.
تأمینکنندگان را مشکل میتوان هماهنگ و کنترل کرد، همینطور تعداد کم تأمینکنندگان میتواند خطرآفرین باشد، چون اگر آنها قابل اطمینان نباشند، میتوانند توان رقابتی شرکت را تقلیل دهند، تأمینکنندگان هم باید به سمت رضایت مشتری گرایش داشته باشند و با اهداف یکسان و انتظارات کیفی مشابه عمل کنند.
برای این که یک شرکت به اهداف استرتژیک خود دست یابد، باید عامل نابودی مدیریت زنجیره تأمین – یعنی عدم اطمینان – را کنترل کند. این امر مستلزم شناسایی و درک علل عدم اطمینان، تعیین این که عدم اطمینان چگونه بر سایر فعالیتها در بالا و پائین زنجیره تأمین اثر میگذارد و سپس تنظیم رویه ها و روش هایی برای کاهش و یا حذف آن است. همچنین زمان تحویل و هزینه معمولاً به وسیله مکانیابی تحت تأثیر قرار میگیرد و پشتیبانی، جابهجایی، انبارکردن مواد را در بر میگیرد. موفقیت زنجیره تأمین بر کارایی و به موقع بودن بستگی دارد (فیض آبادی، ۱۳۸۲: ۴۹-۵۰).
۲-۳- کیفیت خدمات در زنجیره تأمین
اگر چه کیفیتخدمات در گذشته توسط محققین زیادی از دیدگاه های مختلف بررسی شده است، بیشتر این مطالعات بر روی سازمان های خدماتی تأکید داشتند و تأکیدی بر زنجیره تأمین نداشتهاند. ست و همکاران (۲۰۰۶) عنوان میکنند که نیاز است تا مفهوم کیفیت خدمات در حوزه گستردهتری مورد مطالعه قرار گیرد که شامل تمام فرایندها و عملیات مرتبط با تحویل کالا یا خدمات گردد. در جدول ۲-۴ سعی شده است تا تفاوت بین رویکرد سنتی کیفیت خدمات و کیفیت خدمات زنجیره تأمین نشان داده شود.
جدول ۲-۴- مقایسه رویکرد سنتی کیفیت خدمات وکیفیت خدمات در زنجیره تأمین (ست و همکاران[۳۶]، ۲۰۰۶: ۸۳)

رویکرد سنتی کیفیت خدمات رویکرد کیفیت خدمات در زنجیره تأمین
منبع فایل کامل این پایان نامه این سایت pipaf.ir است