سامانه پژوهشی – بررسی عوامل موثر بر توانمندسازی کارکنان سازمان فرهنگ و ارتباطات اسلامی۹۱

۴-۹- بررسی اجمالی ازمون فرضیات ……………………………………………………………………………. ۸۵
۴-۱۰- شاخص های ارزیابی برازش مدل مفهومی پزوهش ………………………………………………… ۸۶
ه
فهرست نمودارها و مدلها(الگو)
عنوان صفحه
 
طرح نمایش توانمندسازی ……………………………………………………………………………………. ۱۰
توانمندسازی کارکنان ………………………………………………………………………………………….. ۱۱
۲-۱- الگوی مدیریت فرایند توانمندسازی …………………………………………………………………… ۲۸
۲-۲- مدل توانمندسازی چهار عاملی ملهم …………………………………………………………………… ۳۴
۲-۳- نمودار سازمان فرهنگ و ارتباطات اسلامی ………………………………………………………….. ۶۱
۳-۱- طرح نمایش توانمندسازی – بلانچارد و دیگران …………………………………………………… ۶۸
۳-۲- مدل توانمندسازی کارکنان ………………………………………………………………………………… ۶۹
۴-۱- نمودار فراوانی پاسخگویان بر حسب جنسیت ……………………………………………………… ۷۸
۴-۲- نمودار فراوانی پاسخگویان بر حسب سن …………………………………………………………….. ۷۹
۴-۳- نمودار فراوانی پاسخگویان بر حسب تحصیلات …………………………………………………… ۸۰
۴-۴- نمودار فراوانی پاسخگویان بر حسب سابقه کار …………………………………………………….. ۸۱
۴-۵- ضرایب مسیر در مدل تجربی پزوهش ………………………………………………………………….. ۸۷
و
فصل اول
کلیات طرح
مقدمه
در طلیعه قرن جدید که سازمانها به خصوص نهادهای فرهنگی با محیط رقابت جهانی مواجه هستند، همواره نیاز به تغییرات ریشه ای و خلاقیتهای کاری احساس می شود؛ نیروی رقابتی جهانی، سازمان های امروزی را مجبور کرده است که بعد از دهها سال ادامه روش ها و رویه های کاری ثابت خود، روش های کاری جدید را در پیش بگیرند، به گونه ای که سازمانها دارای ثبات کاری نبوده و از نوعی ثبات نسبی برخوردارند و برای اینکه از قافله رقابت عقب نیافتند اکثر این سازمانها توجه خود را معطوف به توانمندسازی کارکنان کرده و با شجاعت و جسارت خاصی سعی در ایجاد تغییرات بنیادی در درون سازمان دارند.
در واقع، ورود مفاهیمی همچون اخلاق، حقیقت، باور به خدا یا نیرویی برتر، معنا جویی در کار، نوع دوستی و … به پژوهش ها و اقدامات مدیریتی و کسب و کار همه حکایت از ظهور پارادایم جدیدی دارند.
از طرفی دیگر، مهمترین عامل بهر ه وری در سازمانها و در نهایت کل جامعه، منابع انسانی است. تردیدی نیست که شکوفایی هرجامعه ای در بهبود و پرورش منابع انسانی آن نهفته است؛ بدین سبب است که مسئولان سازمانها با یاری متخصصان رفتاری و منابع انسانی توجه خاصی را به پرورش کارکنان مبذول میدارند. یکی از مفاهیمی که در راستای بالندگی منابع انسانی مطرح گردیده، توانمندسازی کارکنان است. عده ای تصور می کنند توانمندسازی مفهومی قدیمی است درحالی که این طور نیست. در واقع، توانمندسازی به عنوان شیوه نوین ایجاد انگیزش به یکی از داغ ترین مباحث روز مدیریت مبدل شده است. وجود تغییرات سریع ، پیشرفت های تکنولوژیک و رقابت‌های آشکار و پنهان در دنیا، اهمیت و ضرورت توانمندسازی را بیش از پیش آشکار ساخته است از این رو در فرایند توانمندسازی کارکنان، اهمیت بسزایی قایل شده اند.
۲
از آنجا که توانمندسازی کارکنان به یکی از مهمترین دلمشغولیهای مدیران تبدیل گردیده است. تشدید رقابت در بازارهای جهانی موجب گردیده تا ایجاد مزیت نسبی در سازمان در گرو پایداری، دوام و نیز در اختیار گرفتن سهم بیشتری از بازارها باشد که بر این اساس، سازمان می‌بایست در قیاس با رقبا ضمن عرضه محصولات و خدمات با شرایط رقابتی بهتر و جلب رضایتمندی مشتریان، استمرار در کیفیت را نیز حفظ نماید. بر پایه این فرض اساسی، اعتقاد جدی بر آن است که بقا و توسعه سازمانی زمانی تحقق می‌یابد که سازمان از نیروهای دانشی، خلاق و با‌انگیزه که توانایی حل مساله و خود مدیریتی در کار را داشته باشند برخوردار باشد. به این اعتبار توانمند سازی را می‌توان به ایجاد ظرفیت در کارکنان برای ایفای بهینه نقشی که بر عهده دارند توام با کارایی و اثربخشی بیشتر تعریف نمود.
با این رویکرد و با توجه به اینکه توسعه کیفی سازمان و خلق فرصتهای جدید کاری آنگاه تحقق می‌یابد که سازمان از منابع‌انسانی توانمند برخوردار باشد، لذا بر آن هستم تا با رویکردی تحلیلی و پژوهشی و با بهره گرفتن از مدلی کارآمد ، ضمن بررسی عناصر اصلی بعنوان عوامل اثر‌گذار در فرایند توانمند‌سازی کارکنان، به تحلیل نارسائیهای سازمانی و تشریح راهکارهای موجود در سازمان فرهنگ و ارتباطات اسلامی بپردازند.
 
عنوان تحقیق :
بررسی عوامل موثر بر توانمند سازی کارکنان سازمان فرهنگ و ارتباطات اسلامی
 
سئوال اصلی تحقیق :
سئوال اصلی تحقیق، عوامل موثر بر توانمندسازی کارکنان سازمان فرهنگ و ارتباطات اسلامی چه میباشد؟
 
اهداف تحقیق:
۱-۳-۱- هدف اصلی تحقیق:
تعیین مولفه های تاثیر گذار بر توانمندسازی کارکنان سازمان فرهنگ و ارتباطات اسلامی
 
 
اهداف فرعی تحقیق :
۳

برای دانلود متن کامل این پایان نامه به سایت  fumi.ir  مراجعه نمایید.