مقاله – بررسی عوامل موثر بر توانمندسازی کارکنان سازمان فرهنگ و ارتباطات اسلامی۹۱- قسمت ۴

حمایت و تشویق برای تغییر به وجود آورید.
از تنوع طلبی به عنوان سرمایه تیم استفاده کنید.
به تدریج کنترلها را به تیمها واگذار کنید.
بدانید که گاهی دشواری زیاد خواهید داشت.

بلانچارد ، کارلوس و راندولف (۱۳۷۸ ) مدیریت توانمندسازی کارکنان ، ترجمه ی : مهدی ایران نژاد پاریزی ، تهران ، نشر مدیران
۱۰
مدل ۱-۲- توانمندسازی کارکنان (بلانچارد و همکاران،۱۳۷۸)
بلانچارد ، کارلوس و راندولف (۱۳۷۸ ) مدیریت توانمندسازی کارکنان ، ترجمه ی : مهدی ایران نژاد پاریزی ، تهران ، نشر مدیران
۱۱
 
تعاریف عملیاتی متغیرها و واژه های کلیدی:
۱-۹-۱- توانمندسازی:
افراد به واسطه دانش و انگیزشان صاحب قدرت هستند. توانمندسازی عبارت است از آزاد کردن این قدرت(بلانچارد و دیگران، ۱۳۷۸، ۴۲). توانمندسازی عبارت است از یاد دادن چیزهایی به دیگران که می‌توانند انجام دهند تا به شما کمتر متکی باشند(بلانچارد و دیگران ۱۳۷۸، ۹۷).
۱-۹-۲- سهیم شدن در اطلاعات با هر فردی در سازمان:
بعنوان اولین کلید در توانمندی سازمان، به کارکنان امکان می دهد وضعیت فعلی سازمان برایشان روشن شود و ضمن ایجاد مسئولیت برای هر کدام، خود را مالک سازمان دانسته و سلسله‌مراتب سازمانی را بردارند تا ایجاد اعتماد در سراسر سازمان بوجود آید(بلانچارد و دیگران، ۱۳۷۸، ۶۳).
۱-۹-۳- تصویر بزرگ یا آرمانی و نقشها و هدفها:
تصویر آینده(آرمانی) زمانی زنده و واضح می شود که هر کس به وضوح ببیند مشارکتش در امور تفاوت ایجاد می کند. تصویر آینده به شما می گوید که چه کارهای درستی باید انجام داد، در حالی که ساختار و سیستمها همراه با نقشها و هدفهای تعریف شده تضمین می کند که کارها به درستی انجام شوند .(بلانچارد و دیگران، ۱۳۷۸، ۷۹-۸۴ )
۱-۹-۴- ارزشها و باورها :
باورها پشتیبان دورنمای آینده است و ارزشها آن را به واقعیت مبدل می سازد.(همان منبع، ۷۹ )
۱-۹-۵- مرزبندی :
در تعریف بلانچارد به مفهوم مشخص شدن مقصود(در چه حرفه ای هستید؟)، ارزشها (رهنمودهای عملیاتی چه هستند؟) ، سیمای آینده (تصویر آینده چیست؟)، هدفها (چگونه، چه وقت، کجا و به چه طریق کارها انجام شود؟)، نقشها(چه کسی چه نقشی ایفا کند؟) و ساختار سازمانی و سیستمها(از کاری که انجام می شود، چگونه پشتیبانی شود؟) میباشد.(همان منبع، ۶۹)
۱۲
۱-۹-۶- تیم خودگردان :
یک نوع تیم منحصر به فرد است. این تیم از گروهی کارکنان تشکیل می شود که مسئول کل فرایند یا محصول است. اینها برنامه ریزی می کنند، عمل می کنند و کار را از آغاز تا انجام، مدیریت می‌کنند. این تیم ممکن است یک مدیری داشته باشد. اما اگر یک تیم با عملکرد بالا باشد، شما نمی‌توانید مدیر را از دیگران تشخیص دهید. هر فرد به طور یکسان در مسئولیتهای گوناگون مشارکت دارد. ممکن است رهبری تیم نوبتی باشد. اما گروه در مورد نحوه چرخش تصمیم می گیرد(همان منبع، ۹۳).
 
روش تحقیق:
بدلیل آنکه اولاً: بنا است در این پژوهش آنچه را که هست توصیف و تفسیر شود و رویدادها و آثار گذشته را نیز که به شرایط موجود ارتباط دارد مورد بررسی قرار دهد و ثائیاً : بنا می باشد که با بهره‌گیری از فنون گرد آوری اطلاعات به مجموعه ی ساختمند از داده ها جهت بررسی متغییرها پرداخته شود، روش تحقیقی توصیفی- پیمایشی است و بدلیل اینکه این تحقیق براساس اصول و فنونی که در مدل مورد پژوهش تدوین شده وامید است در سازمان فرهنگ و ارتباطات بکار برده شود ، نوع آن از نظر هدف کاربردی است.
 
قلمرو موضوعی تحقیق:
ماهیت این تحقیق بررسی عوامل موثر بر توانمندسازی کارکنان سازمان فرهنگ و ارتباطات اسلامی میباشد و قلمرو موضوعی تحقیق مباحث توانمندسازی منابع انسانی است.
 
قلمرو زمانی تحقیق:
و از لحاظ زمانی، شهریور ۱۳۹۱ می باشد.
 
قلمرو مکانی تحقیق:
قلمرو مکانی نیز، سازمان فرهنگ و ارتباطات اسلامی می باشد.
۱۳
 
جامعه آماری:

دانلود کامل پایان نامه در سایت pifo.ir موجود است.