بررسی راهکارها و چالش‌های تغییر رویکرد از مالیات ستانی سنتی به الکترونیکی مطالعه …

نمودار ۲-۳ فرایند تکمیل اظهارنامه الکترونیکی

۳٫۲ پیشینه پژوهش

 
 

۱٫۳٫۲ پیشینه پژوهش در خارج از کشور

لی و همکارانش در سال ۲۰۰۵ مطالعهای تجربی در خصوص تأثیر سوابق کیفی بر پذیرش سیستمهای پرداخت الکترونیکی مالیات از سوی مالیات دهندگان انجام دادند. این مطالعه براساس داده های جمعآوری شده از ۱۴۱ مالیات دهند‌ه با تجربه در تایوان، پذیرش و تأثیر سوابق کیفی بر ادراک سودمندی مالیات دهندگان ([۱۷]PU) و ادراک سهولت استفاده ([۱۸]PEOU) از سیستم ارزیابی سنجیده شده است. نتایج نشان داد: اول اینکه ثابت شد که مدل پذیرش فناوری(TAM) مدلی معتبر جهت بررسی پذیرش سیستم پرداخت اینترنتی مالیات از سوی مالیات دهندگان میباشد. همچنین، برای مالیات دهندگان ادراک سودمندی سیستم (pu) بیشتر از ادراک سهولت استفاده(PEOU) بر مالیات دهندگان تأثیر گذاشته تا از این سیستم مالیات الکترونیکی استفاده کنند. دوم اینکه، مواردی مانند کیفیت سیستم اطلاعاتی(ISQ)[19] ، کیفیت اطلاعات (IQ)[20] و همچنین ادراک اعتبار سیستم (PC)[21] ، به صورت مثبت بر سودمند نشان دادن سیستم تأثیر میگذارد. سوم اینکه، کیفیت اطلاعات(IQ) برادراک سهولت استفاده(PEOU) تأثیر مثبت میگذارد (ملکی نجفدر و همکاران، ۱۳۹۱).
پژوهشی دیگر که در سال ۲۰۰۶ توسط چانگ و همکارانش باعنوان: شاخصهای پذیرش خدمات دولت الکترونیک، مسأله سیستم پرداخت و ثبت اینترنتی مالیات با بهره گرفتن از مدلی تئوریکی که براساس تئوری رفتار برنامه ریزی شده ([۲۲]TPB) بود به انجام رسید. فرضیه مدل تئوری رفتاربرنامه ریزی شده (TPB) در این تحقیق توسعه داده شده بود تا پذیرش کاربران را ارزیابی نماید. یافته های تحقیقات پذیرش کاربر مؤید این مطلب است که: هنگامی که کاربران با بسته نرم افزاری جدیدی رو به رو میشوند، فاکتورهای متعددی بر تصمیم آنها مبنی بر چگونگی و زمان استفاده از آن تأثیر میگذارد (چانگ و همکاران، ۲۰۰۵).
پژوهشی دیگر در سال ۲۰۰۳، توسط اداره ملی مالیات کشور تایوان (NTA) و همکاری آقای چائو و همکارانش تحت عنوان: شاخصهای پذیرش روش های پرداخت الکترونیکی مالیات از سوی مالیات دهندگان صورت گرفت. اگرچه تایوان، جهان را به درصدی از توصیه های خدمات دولت الکترونیک رهنمون میسازد، اما تنها ۳۵ درصد ساکنان آن به سایتهای دولتی دسترسی دارند، این آمار در دانمارک ۶۳ درصد، نروژ ۶۲ درصد و فنلاند ۵۹ درصد میباشد.
پژوهشی که در ژوئن ۲۰۰۳ توسط الیزابت و فومیکوهایاش با عنوان پرداخت های مشتری و پذیرش تکنولوژی صورت گرفته اشاره نمود که با بهره گرفتن از نظرسنجی و جمع آوری داده ها به ارائه راهکاری در جهت گسترش استفاده از POS در مراکز فروش پرداختند و به این نتیجه دست یافتند که تمایل در استفاده از ابزار پرداخت الکترونیک نسبت به ابزار سنتی بیشتر می باشد(ملکی نجفدر و همکاران، ۱۳۹۱).
در پژوهشی دیگر، توسط( شین ویوآنهانگ ،۲۰۰۶) تحت عنوان: پذیرش خدمات دولت الکترونیک از سوی کاربران، مورد سیستم اسناد الکترونیکی انجام گرفت که به این نتیجه دست یافتند که قبل از اینترنتی کردن خدمات دولتی سنجش تمایل کاربران به پذیرش خدمات الکترونیکی ضروری به نظر میرسد (شین و همکاران، ۲۰۰۶)..

۲٫۳٫۲ پیشینه پژوهش در ایران

مشکی و همکاران (۱۳۹۱) مدلی ساختاری را برای اخذ مالیات الکترونیکی ارائه دادند و عوامل مؤثر بر تمایل مشتریان به استفاده از خدمت اظهارنامه مالیاتی الکترونیکی را به این صورت شناسایی کردند: انتظار تلاش، تأثیر اجتماعی و انتظار کارایی. هم‌چنین نتایج این تحقیق نشان داد که مباحث فنی – زیر ساختی بر عوامل انتظار تلاش و انتظار کارایی اثر مثبت و معنی داری دارد.
ملکی نجفدر و همکاران(۱۳۹۱) به بررسی عوامل پذیرش و کاربرد فناوری اطلاعات پرداختند و دریافتند که این پذیرش با متغیرهای سهولت استفاده از خدمات اینترنتی، سودمند بودن استفاده از سیستم اینترنتی، دسترسی به امکانات تکنولوژیکی و ویژگی های جمعیت شناختی مؤدیان رابطه مسقیم دارد (ملکی نجفدر، ۱۳۹۱).
طیب‌نیا و همکار،(۱۳۸۸) به بررسی مالیات‌ستانی الکترونیکی در ایران پرداخته است و پیشنهاد استفاده از یک پایگاه الکترونیکی امن مبادلاتی را داده است که در آن ضمن ارائه امنیت به کاربران و مبادله کنندگان، از آنان مالیات اخذ شود.
پژوهش دیگری که توسط عبدی، روحانی، لطفی صورت گرفت مدل جامعی را پیشنهاد دادند که در این مدل ضمن بررسی نظریه‌های عملکرد منطقی، انتشار نوآوری، رفتار برنامه ریزی شده، مدل پذیرش فناوری و نظریه شناخت اجتماعی، مجموعه ای از مؤلفه‌های مشابه شناسایی شده و در نهایت یک مدل نهایی شامل هفت مؤلفه طراحی گردیده است. این مؤلفه‌ها عبارتند از : ۱-کارایی مورد انتظار ۲- تلاش مورد انتظار ۳- تأثیر اجتماعی۴- شرایط تسهیل کننده ۵- نگرش ۶- توانایی‌های شخصی ۷- تشویق توضیح این که مدل مورد نظر در این قسمت تا کنون مورد بحث قرار نگرفته است (ملکی نجفدر، ۱۳۹۱).
در مقاله‌ای که توسط شایسته و همکار (۱۳۸۸) با عنوان بررسی فرایند پرداخت مالیات درایران و راهکارهایبهبود آن انجام گرفت به این نتایج دست یافتند که فرایند پرداخت در ادارات امور مالیاتی یکی از مهمترین فرایندهای مالیاتی و اطلاعاتی است که تسهیل و کاهش زمان آن باعث کاهش زمان وصول مالیات و همچنین رضایت مودیان و تکریم ارباب رجوع خواهد شد. در این مقاله سعی شده است با ارائه وضعیت موجود و بررسی مشکلات وضعیت فعلی به ارائه پیشنهاداتی در جهت بهبود و تسهیل فرایند پرداخت ارائه شود و سیستم مطلوب پرداخت معرفی گردد.
فصل سوم
روش‌شناسی پژوهش
 

۱٫۳ مقدمه

هدف تمام علوم ، شناخت و درک دنیای پیرامون ما است. به منظور آگاهی از مسایل و مشکلات دنیای اجتماعی، روش های علمی، تغییرات قابل ملاحظه‌ای پیدا کرده‌اند.این روندها و حرکت‌ها سبب شده است که برای بررسی رشته‌های مختلف بشری، از روش علمی استفاده شود. (ایران نژاد پاریزی، ۱۳۷۸: ۹) از جمله ویژگیهای مطالعه علمی که هدفش حقیقت‌یابی است استفاده از یک روش تحقیق مناسب می‌باشد و انتخاب روش تحقیق مناسب به هدفها، ماهیت وموضوع مورد تحقیق و امکانات اجرایی بستگی دارد و هدف از تحقیق دسترسی دقیق و آسان به پاسخ پرسش‌های تحقیق است. (خاکی،۱۳۷۹).

۲٫۳ روش پژوهش

این تحقیق از نظر هدف کاربردی است زیرا کاربرد تئوری‌ها را در جهان شناسایی کرده و آن را برای حل مسائل سازمانی به کار برده است. و از نظر استراتژی پیمایشی است در استراتژی پیمایشی محقق رفتار را در جامعه توصیف می‌کند و از دستکاری متغیرها اجتناب می‌کند. هم‌چنین تحقیق حاضر از نظر روش جمع‌ آوری داده‌ها توصیفی است. داده‌های تحقیق در پیمایش از طریق پرسشنامه طراحی شده جمع‌ آوری خواهد شد. روش اجرای طرح تصادفی است زیرا داده‌های تحقیق از طریق توزیع پرسشنامه به شکل تصادفی بین اعضای جامعه تحقیق جمع‌اوریشده است.

جامعه و نمونه آماری

۱٫۳٫۳ الف- جامعه آماری

یک جامعه آماری عبارت است از مجموعه‌ای از افراد یا واحدها که دارای حداقل یک صفت مشترک باشند. صفت مشترک صفتی است که بین همه عناصر جامعه آماری مشترک و متمایز کننده جامعه آماری از سایر جوامع باشد. (آذر، مومنی، ۱۳۸۳، ج ۱) .
جامعه آماری در این تحقیق کلیه مؤدیان مالیاتی مراجعه کننده به اداره امورمالیاتی بندر امام خمینی (ره) می‌باشد.

۲٫۳٫۳ ب- نمونه آماری و روش محاسبه حجم نمونه

گروه نمونه، یک مجموعه فرعی از جامعه آماری است که با مطالعه آن محقق قادر است نتیجه را به کل جامعه آماری تعمیم دهد. (سکاران، ۱۳۸۱) یا به عبارت دیگر، تعداد محدودی از آحاد جامعه آماری که بیان کننده ویژگیهای اصلی جامعه باشد را نمونه گویند. (آذر، مؤمنی، ۱۳۸۳) .
جامعه آماری تحقیق ادارات امورمالیاتی بندر امام خمینی (ره) می‌باشد. و نمونه آماری به روش تصادفی ساده انتخاب شده است. داده‌های مورد نظر با بهره گرفتن از پرسش نامه با طیف ۵ مقوله ای لیکرتی در سال ۱۳۹۲ جمع آوری شده است . این پرسش نامه بین مؤدیان مراجعه کننده این واحد‌ها توزیع شد تا با شناسایی عوامل موثر و معنی دار تعیین و معنی داری اثر‌ها بررسی و مدل نهایی معلوم شود.
در این تحقیق از آن جایی که جامعه مورد نظر که همان بندر امام خمینی (ره) است محدود در نظر گرفته شده است، و جهت محاسبه حجم نمونه مورد نیاز برای پژوهش از جدول مورگان استفاده گردیده است(مومنی ، ۱۳۸۶:۱۹۳). با توجه به تعداد جامعه، تعداد نمونه با بهره گرفتن از جدول مورگان به دست آمده است:
N= 1000n= 278
جدول مورگان در ادامه به نمایش درآمده است:
جدول ۳-۱جدول مورگان (منبع: کرجسی و مورگان، ۱۹۷۰)

۴٫۳ متغیرهای تحقیق

در یک تحقیق برای پاسخ دادن به سئوال‌های تحقیق و یا آزمون فرضیه‌ها، تشخیص متغیرها امر ضروری است. در این تحقیق دو نوع متغیر در نظر گرفته شده است.
۱-۴- متغیر مستقل: یک ویژگی از محیط فیزیکی یا اجتماعی است که بعد از انتخاب، دخالت یا دستکاری شدن توسط محقق مقادیری را می‌پذیرد تا تاثیرش بر روی متغیر دیگر (متغیر وابسته) مشاهده شود.

برای دانلود متن کامل پایان نامه به سایت zusa.ir مراجعه نمایید.