علمی : بررسی راهکارها و چالش‌های تغییر رویکرد از مالیات ستانی سنتی به الکترونیکی مطالعه …

ارائه راهکارهای عملی مرتبط با « نگرش نسبت به استفاده از فناوری » در تغییر رویکرد از مالیات‌ستانی سنتی به الکترونیکی
ارائه راهکارهای عملی مرتبط با « اثر اجتماعی » در تغییر رویکرد از مالیات‌ستانی سنتی به الکترونیکی
ارائه راهکارهای عملی مرتبط با « شرایط تسهیل‌کننده » در تغییر رویکرد از مالیات‌ستانی سنتی به الکترونیکی
ارائه راهکارهای عملی مرتبط با « خودکارآمدی » در تغییر رویکرد از مالیات‌ستانی سنتی به الکترونیکی
ارائه راهکارهای عملی مرتبط با « اضطراب » در تغییر رویکرد از مالیات‌ستانی سنتی به الکترونیکی
ارائه راهکارهای مرتبط با «نیات رفتاری برای استفاده» در تغییر رویکرد از مالیات‌ستانی سنتی به الکترونیکی

۵٫۱ ارائه مدل مفهومی پژوهش

ونکاتش و همکاران (۲۰۰۳) عواملی را که در پذیرش اظهارنامه الکترونیکی مؤثرند را شامل انتظار تلاش، انتظار کارایی، نقش اجتماعی، شرایط پشتیبانی‌کننده، مسائل قانونی، مباحث فنی و زیرساختی و تمایل به استفاده شناسایی کرده اند(ونکاتش و همکاران، ۲۰۰۳).
با تجزیه و تحلیل سیستم اظهارنامه مالیاتی الکترونیکی در ایران، مهم ترین عواملی که به نظر می رسد بر پذیرش این خدمت الکترونیکی موثر می باشد، در نگاره (۱) خلاصه شده است:
بدین ترتیب با بهره گرفتن از این عوامل پیش‌بینی شده که در واقع نشان دهنده‌ی چالش‌های تغییر رویکرد از مالیات‌ستانی سنتی به الکترونیک و به عبارتی چالش‌های استفاده از اظهارنامه الکترونیکی است، مدل مفهومی تحقیق را ارائه می‌کنیم:
 
نمودار ۱ مدل مفهومی تحقیق: چالش‌های استفاده از سیستم مالیات ستانی الکترونیکی. منبع: ونکاتش و همکاران (۲۰۰۳)

۶٫۱ فرضیه‏های تحقیق

عوامل مرتبط بر روی « انتظارعملکرد » در پذیرش مالیات ستانی الکترونیکی تأثیر مثبت و معناداری دارند.
عوامل مرتبط بر روی« انتظار تلاش » در پذیرش مالیات ستانی الکترونیکی تأثیر مثبت و معناداری دارند.
عوامل مرتبط بر روی « نگرش نسبت به استفاده از فناوری » در پذیرش مالیات ستانی الکترونیکی تأثیر مثبت و معناداری دارند.
عوامل مرتبط بر روی « اثر اجتماعی » در پذیرش مالیات ستانی الکترونیکی تأثیر مثبت و معناداری دارند.
عوامل مرتبط بر روی « شرایط تسهیل‌کننده » در پذیرش مالیات ستانی الکترونیکی تأثیر مثبت و معناداری دارند.
عوامل مرتبط بر روی« خودکارآمدی » مالیات ستانی الکترونیکی تأثیر مثبت و معناداری دارند.
عوامل مرتبط بر روی « ضطراب » در پذیرش مالیات ستانی الکترونیکی تأثیر مثبت و معناداری دارند.
عوامل مرتبط بر روی « نیات رفتاری برای استفاده » در تغییر رویکرد از مالیات‌ستانی سنتی به الکترونیکی تأثیر مثبت و معناداری دارند.

۷٫۱ تعریف واژه‏های پژوهش

 

تعریف مفهومی

مالیات‌ستانی سنتی: سیستم مالیاتی که مستلزم ثبت نام در سیستم مالیاتی، تنظیم و تسلیم به موقع اظهارنامه، نگهداری و ارائه اسناد و مدارک مورد نیاز مراجع مالیاتی و پرداخت به موقع مالیات طبقه بندی می‌شود (رضایی و همکار، ۱۳۸۶).
مالیات‌ستانی الکترونیک: بخشی از دولت الکترونیک که از طریق آن مالیات مؤدیان مالیاتی از طریق اینترنت جمع‌ آوری می‌شود (ملکی نجفدر، ۱۳۹۱).

تعریف عملیاتی

مالیات‌ستانی سنتی: پرداخت و جمع‌ آوری مالیات به صورت کاغذی که در آن مالیات دهندگان معمولاً با بهره گرفتن از قلم و ماشین حساب، محاسبات پیچیده‌ای را انجام می دهند و سپس گزارش مالیات را شخصاً و یا از طریق پست به اداره مالیات تحویل می‌دهند (ملکی نجفدر، ۱۳۹۱).
مالیات‌ستانی الکترونیک: مالیات‌ستانی الکترونیک بر استفاده از فناوری اطلاعات و مکانیزه نمودن نظام مالیاتی در جهت سهل‌الوصول نمودن اخذ مالیات اطلاق می‌شود (ملکی نجفدر، ۱۳۹۱).

۸٫۱ قلمرو پژوهش

در این بخش به بررسی قلمرو موضوعی، زمانی و مکانی پژوهش می‌پردازیم:
 

قلمرو موضوعی پژوهش

قلمرو موضوعی پژوهش شیوه‌های مالیات ‌ستانی است و موضوع تغییر روش سنتی مالیات ستانی به روش الکترونیکی بررسی می‌شود.

قلمرو زمانی پژوهش

پژوهش حاضر در سال ۱۳۹۲ انجام شده است بنابراین قلمرو زمانی پژوهش ۱۳۹۲ است.

قلمرو مکانی پژوهش

دانلود کامل پایان نامه در سایت pifo.ir موجود است.