بررسی رابطه بین مهارتهای مدیریتی مدیران و رضایت شغلی کارکنان در دانشگاه علوم …

جدول۴-۲: نتایج آزمون کلموگروف – اسمیرنوف برای متغیرهای وابسته تحقیق………………………………..۴۴
جدول ۴-۳: ضریب همبستگی، و آزمون دوربین- واتسون بین متغیر مهارتهای انسانی و رضایت از کار…۴۵
جدول۴-۴:تحلیل واریانس رگرسیون برای فرضیه اصلی اول…………………………………………………………….۴۷
جدول۴-۵: جدول بررسی هم خطی بین متغیرهای مستقل……………………………………………………………….۴۸
جدول۴-۶:نتایج ضرایب آزمون فرضیه اصلی اول……………………………………………………………………………۴۹
جدول ۴-۷: ضریب همبستگی، و آزمون دوربین- واتسون بین متغیر مهارتهای ادراکی و رضایت ازکار….۴۹
جدول۴-۸: تحلیل واریانس رگرسیون برای فرضیه اصلی دوم…………………………………………………………..۵۰
جدول ۴-۹: آزمون تشخیص هم خطی………………………………………………………………………………………….۵۲
جدول۴-۱۰: نتایج ضرایب آزمون فرضیه اصلی دوم………………………………………………………………………..۵۲
جدول ۴-۱۱: ضریب همبستگی، و آزمون دوربین- واتسون بین متغیر مهارتهای فنی و رضایت از کار….. ۵۳
جدول۴-۱۲: تحلیل واریانس رگرسیون برای فرضیه اصلی سوم…………………………………………………………۵۴
جدول ۴-۱۳:بررسی هم خطی بین متغیرهای فرضیه سوم ……………………………………………………………….۵۵
جدول ۴-۱۴: نتایج ضرایب آزمون فرضیه اصلی سوم …………………………………………………………………….۵۶
فهرست نمودار ها
عنوان صفحه
نمودار شماره ۴-۱ رضایت شغلی بر اساس ترفیعات……………………………………………………………………….۳۸
نمودار شماره ۴-۲ رضایت شغلی بر اساس حقوق………………………………………………………………………….۳۸
نمودار شماره ۴-۳ رضایت شغلی بر اساس همکاران………………………………………………………………………۳۹
نمودار شماره ۴-۴ رضایت شغلی بر اساس سرپرستان…………………………………………………………………….۳۹
نمودار شماره ۴-۵رضایت شغلی بر اساس کار و ماهیت شغل………………………………………………………….۴۰
نمودار شماره ۴-۶ رضایت کلی کارکنان………………………………………………………………………………………..۴۰
نمودار شماره۴-۷ مهارت ادراکی مدیران………………………………………………………………………………………..۴۱
نمودار شماره ۴-۸ مهارت فنی مدیران……………………………………………………………………………………………۴۲
نمودار شماره۴-۹ مهارت انسانی مدیران…………………………………………………………………………………………۴۲
نمودار شماره ۴-۱۰ مهارت کلی مدیران…………………………………………………………………………………………۴۳
نمودار شماره ۴-۱۱ بررسی نرمال بودن خطاها در فرض اول…………………………………………………………..۴۷
نمودار شماره ۴-۱۲ بررسی نرمال بودن خطاها در فرض دوم…………………………………………………………..۵۱
نمودار شماره ۴-۱۳ بررسی نرمال بودن خطاها در فرض سوم………………………………………………………….۵۵
پیوست ها
عنوان صفحه
پرسشنامه رضایت شغلی(JDI)…………………………………………………………………………………………………….69
پرسشنامه مهارت های ادراکی, انسانی و فنی …………………………………………………………………………………۷۳
چکیده
موضوع مهارتهای مدیریتی از جمله مسایلی است که از ابتدای تکوین مدیریت تا به امروز مورد توجه بوده و به شیوه های مختلف به آن پرداخته شده است, مهارتهایی که برای مدیران لازم است به سه دسته فنی , انسانی و ادراکی تقسیم شده است.
این پژوهش به منظور بررسی رابطه بین مهارتهای مدیریتی مدیران و رضایت شغلی کارکنان در دانشگاه علوم پزشکی بندرعباس اجرا گردید.
روش این پژوهش از نوع همبستگی است.مدیران و کارکنان شاغل معاونت توسعه و مدیریت منابع انسانی دانشگاه علوم پزشکی بندرعباس جامعه آماری این پژوهش را تشکیل داده اند.
ازمیان این جامعه آماری ۲۴ نفر مدیر و ۱۸۹ نفر از کارکنان به عنوان نمونه آماری با بهره گرفتن از روش نمونه گیری ساده و بر اساس جدول مورگان انتخاب شدند و با بهره گرفتن از پرسشنامه مهارتهای مدیریتی و پرسشنامه رضایت شغلی مورد آزمون واقع شدند.داده های گردآوری شده با بهره گرفتن از روش رگرسیون مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفتند.

برای دانلود متن کامل پایان نامه به سایت  ۴۰y.ir  مراجعه نمایید.