فایل دانشگاهی – بررسی رابطه بین مهارتهای مدیریتی مدیران و رضایت شغلی کارکنان در دانشگاه علوم …

۲-۲-۳-۳ معاونت درمان
 برنامه استراتژیک معاونت درمان
 
رسالت
معاونت درمان دانشگاه علوم پزشکی هرمزگان ، سازمانی دولتی است که ماموریت دارد در راستای سیاستهای دانشگاه با رویکرد عدالت محوری و مشتری مداری در جهت حفظ و ارتقا سلامت و کاهش بار
بیماریها ،آسیب ها و حوادث درجامعه تحت پوشش از طریق نظارت ،آموزش و مدیریت برنامه های درمان و بازتوانی اقدام نماید و از انطباق خدمات و منابع واحدهای ارائه دهنده خدمات سلامت با استانداردها و تضمین ایمنی ، کیفیت ، کمیت و هزینه مناسب مراقبت های سلامت با بهره گرفتن از نیروهای مجرب ، متخصص و با انگیزه اطمینان حاصل نماید.
چشم انداز
معاونت درمان دانشگاه علوم پزشکی استان هرمزگان در نظر دارد با بهره گرفتن از کلیه امکانات ،مهارت ها و مناسبترین فن آوری های در دسترس بر اساس برنامه ریزی های انجام شده به عنوان مرکز ارزیابی ؛نظارت ؛اعتبار بخشی و تعالی خدمات بالینی گام بردارد و الگویی در سطح کشور و منطقه  باشد.
 
اهداف کلی 
افزایش پاسخگوئی به بیماران و مراجعین در بخش درمان
توجه ویژه در جهت کاهش مرگ مادران باردار و نوزادان و اورژانس ها
گسترش دسترسی و بهره مندی عادلانه جامعه از خدمات سلامت   کاهش بار بیماری ها و حوادث در جامعه تحت پوشش
افزایش توانمندی و رضایتمندی کارکنان حوزه درمان
ارتقای مستمر کیفیت مراقبت های سلامت
۲-۲-۳-۴ معاونت بهداشتی

 •   رسالت معاونت بهداشت

معاونت بهداشتی دانشگاه علوم پزشکی هرمزگان با همت و کار مضاعف تلاش می کند براساس برنامه پنجم توسعه و سیاست های کلی کشور در زمینه سلامت، با بهره گرفتن از دانش و فناوری نوین، نیروی انسانی توانمند و جلب مشارکت عمومی، ضمن ایجاد محیطی سالم با تأکید بر دسترسی برابر و عادلانه به خدمات بهداشتی- درمانی بستر مناسب برای تامین، حفظ و ارتقاء سلامت جامعه فراهم   نماید.
دورنما
معاونت بهداشتی دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی هرمزگان (مرکز بهداشت استان) بر آن است که با افزایش بهره وری، جلب رضایت کارکنان و مشتری مداری در زمره بیست معاونت بهداشتی برتر دانشگاه های علوم پزشکی کشور و برترین معاونت بهداشتی در جنوب کشور قرار گرفته و خدمات بهداشتی درمانی را به نحو مطلوب به گروه های هدف خود ارائه نماید.

 • چارت سازمانی معاونت بهداشتی

۲-۲-۳-۵ معاونت توسعه و مدیریت منابع انسانی
شرح وظایف

 •   مطالعه مستمر مجموعه قوانین و مقررات اداری و استخدامی کشور – قوانین کار بخشنامه ها و تصویب نامه ها به منظور آشنایی کامل در اجرای آنها
 • تهیه پیش نویس احکام شاغلین اعم از انتصاب،ارتقاء گروه،افزایش سنوات،فوق العاده شغل،ماموریت و …. بر اساس تفویض اختیار لازم و رعایت قوانین و مقررات مربوطه
 • تهیه صورتجلسات کمیته فرعی طرح طبقه بندی مشاغل و تنظیم مدارک مربوط جهت ارتقاء گروه های تخصصی و ارسال به مراکز
 • تهیه پیش نویس قراردادهای کارکنان موقت – پیمانی با رعایت مقررات مربوطه
 • تهیه گزارشهای لازم در خصوص بازنشستگی افراد یا درخواست افراد برای بازنشستگی
 •   بهنگام نمودن اطلاعات پرسنلی در سیستم و بهنگام نمودن سیستم
 •  انجام امور مربوط به ارزشیابی کارکنان در چارچوب دستورالعمل های تعیین شده
 •  تهیه آمارهای مختلف پرسنلی حسب مورد و طبق نظر مقام مافوق
 •  تهیه مدارک لازم و ارسال به مرکز جهت تبدیل وضعیت استخدامی ،استفاده از گروه های تشویقی خدمات بر جسته و….
 • برای دانلود متن کامل پایان نامه به سایت  jemo.ir  مراجعه نمایید.