بررسی رابطه بین مهارتهای مدیریتی مدیران و رضایت شغلی کارکنان در دانشگاه علوم …

رابینز در تحقیقی نشان داد که رضایت شغلی یا جابه جایی کارکنان رابطه معکوس دارد ولی ضریب همبستگی آن بدان حد نیست که در رابطه با غیبت کارکنان بدست آمدزیرا عوامل دیگری نظیر شرایط بازار کار, انتظارات افراد, فرصت های شغلی دیگر و سابقه خدمت افراد در سازمان در زمینه تصمیم واقعی که فرد باید درباره ترک شغل کنونی خود بگیرد.نقش مهمی ایفا می کند(رابینز,۱۳۷۸)

  1. کارآیی کارکنان

سالیان زیادی فرض بر این بود که کارکنان خشنود , کارآمدتر هستند, نتایج حاصل از تحقیقات و بازنگری های موجود باعث گردید حمایت اندکی از این فرضیه صورت گیرد.زیرا میانگین همبستگی هامیان رضایت شغلی کارآیی حدود ۱۵% است.برخی از صاحب نظران معتقدند که وجود رضایت شغلی اندک از محیط شغلی منجر به افزایش رفتار جستجو گر انسان برای بدست آوردن رضایت شغلی بیشتر می گردد و سپس افزایش رفتار جستجوگر افراد موجب ارتقا عملکرد و لذا ازدیاد پاداش برای وی خواهد شد و افزایش پاداش مورد نظر منجر به رضایت شغلی بیشتر می گردد ولی از طرف دیگر توقع آنان را نیز بالا خواهد برد.لذا دوباره موجب کاهش سطح رضایت شغلی نزد آنان می گردد(شفیع آبادی, ۱۳۷۹)

  1. سلامت جسمانی

تحقیقات نشان می دهد که نارضایتی بر روی ایجاد بیماری های جسمانی تاثیر دارد زیرا نارضایتی شغلی منجر به کاهش انرژی , سردرد , سوء هاضمه و بیماری هایی مانند فشار خون و حمله قلبی می
گردد.برغکس رضایت شغلی حاصل از شغل مناسب و فرهنگ سازمان مطلوب می تواند منجر به بهبود سلامتی می گردد(رابینز, ۱۳۷۸)

  1. سلامت روانی

کارمندی که دارای سلامت روانی است, دید واقعی نسبت به توانایی ها و محدودیت های خود دارد چنین فردی با اتفاقات و مسایل شغل خود رفتار مناسب داشته و با امید به زندگی خود ادامه می دهد.کارکنانی که به دلیل نارضایتی شغلی دچار پریشانی روانی می شوند مسایلی از قبیل اضطراب, تشویش و نگرانی, بدخلقی, ضعف در برقراری ارتباط و کاهش تعهد در آنها بروز می کند بطور کلی سطح رضایت شغلی با سلامت افراد در ارتباط می باشد(شفیع آبادی, ۱۳۷۹).

  1. فعالیت اتحادیه

کارکنانی که نسبت به شغلشان ناراضی هستند , سعی می کنند به نحوی به عضویت اتحادیه صنفی در آیند تا در مواقع ضروری , اتحادیه که شامل تعداد زیادی از کارکنان می باشد از منافع شغلی افراد دفاع کند(رابینز, ۱۳۷۷).
۱۰-بازنشستگی زودرس
مطالعات اشمیت ارتباط رضایت شغلی و بازنشستگی زودرس را نشان می دهد.شواهدی وجود دارد مبنی بر اینکه کارکنان متقاضی بازنشستگی پیش از موعد , تمایل دارند نگرش های مثبت خود را کمتر معطوف به کار خود سازند(مقیمی, ۱۳۷۷).
۱۱-عملکرد
در زمینه ارتباط شغلی با عملکرد سه تیوری به شرح زیر ارائه شده است.
الف)رضایت موجب عملکرد می شود.
ب)عملکرد موجب رضایت می شود.
ج)پاداش بین عملکرد و رضایت به عنوان واسطه عمل می کند.
کارکرد بهتر به پاداش های اقتصادی , جامعه شناختی و روان شناختی بالاتری می انجامد.اگر این پاداش ها از دیدگاه کارکنان عادلانه و برابر تلقیگردند.در نتیجه رضایت و خشنودی بالاتر پدید می آیند زیرا کارکنان احساس می کنند که آنان متناسب با کار و کوشش خود پاداش دریافت می دارند.در غیر اینصورت ناخشنودی نمایان می شود. در هر حال میزان خشنودی فرد بر تعهد بیشتر یا کمتر وی اثر می گذارد که آن نیز بر کوششی و سرانجام کارکرد او نفوذ می کند( دیویس و نیواستورم, ۱۳۷۰)

  1. ۲ تاریخچه و ساختار دانشگاه علوم پزشکی بندرعباس

سابقه فعالیت های آموزشی این دانشگاه به تاسیس مجموعه آموزشی و پژوهشی هرمزگان در سال توسط سازمان منطقه ای بهداری استان هرمزگان باز می گردد. این مجموعه در مورخ ۹ بهمن ۶۵ توسط وزیر وقت به دانشکده پرستاری و مامایی تغییر نام یافت و در همان سال با پذیرش ۹۸ دانشجو در رشته های پرستاری و مامایی به فعالیت خود ادامه داد. از سوی دیگر، دانشکده پزشکی بندرعباس نیز در تاریخ اول اسفند ۱۳۶۵ تاسیس گردید و فعالیت آموزشی خود را با پذیرش ۱۴۰ دانشجوی پزشکی آغاز نمود.هم اکنون این دانشگاه با برخورداری از مکانهای مناسب، تجهیزات نوین و نیروی انسانی فداکار و کارآمد به تربیت دانشجویان در حیطه علوم پزشکی و ارائه خدمات بهداشتی و درمانی در سطح استان هرمزگان مبادرت دارد.

۲-۲-۱ دانشکده‌ها