فایل – بررسی رابطه بین مهارتهای مدیریتی مدیران و رضایت شغلی کارکنان در دانشگاه علوم پزشکی بندرعباس۹۲- قسمت …

دوربین- واتسون

خطای معیار تخمین استاندارد

ضریب تعیین تعدیل شده

ضریب تعیین

معناداری

ضریب همبستگی پیرسون

مدل

۷۶/۱

۷۲/۰

۲۸/۰

۱۲/۰

۰۴/۰

۳۰/۰

۱

جدول بالا ضریب همبستگی پیرسون بین دو متغیر مهارتهای انسانی مدیریتی و رضایت شغلی کارکنان ۳۵۶/۰ است. این عدد در سطح خطای ۵% رابطه معنی داری را بین دو متغیر نشان نمی دهد. با توجه به خروجی های نرم افزار SPSS؛ جداول نشان می دهد از آن جا که معناداری کمتر از پنج درصد است، فرض H1 در سطح خطای پنج درصد رد نمی شود و وجود همبستگی بین این دو متغیر تایید می شود. همچنین ضریب تعیین تعدیل شده محاسبه شده عدد ۳۰۱/۰ را نشان می دهد، که عدد نسبتا ضعیفی می باشد. یکی از مفروضات رگرسیون استقلال خطاهاست؛ در صورتی که فرضیه استقلال خطاها رد شود و خطاها با یکدیگر همبستگی داشته باشند، امکان استفاده از رگرسیون وجود ندارد. آماره دوربین- واتسون به منظور بررسی استقلال خطاها از یکدیگر استفاده می شود که اگر مقدار آماره دوربین – واتسون در فاصله ۵/۱ تا ۵/۲ باشد فرض همبستگی بین خطاها رد می شود و می توان از رگرسیون استفاده کرد. مقدار آماره دوربین- واتسون طبق جدول ۳, ۷۶۱/۱ می باشد و این عدد نشان می دهد که خطاها از یکدیگر مستقل هستند و بین خطاها خود همبستگی وجود ندارد و فرض همبستگی بین خطاها رد می شود و می توان از رگرسیون استفاده کرد.
۴-۵-۱۲ بررسی وجود رابطه خطی بین متغیرهای مورد آزمون فرض اصلی سوم:
جدول شماره ۴-۱۲ نشان دهنده تحلیل واریانس بین متغیر مهارت فنی مدیران به عنوان متغیر مستقل و رضایت شغلی به عنوان متغیر وابسته می باشد، طبق این خروجی، معنی داری کلی مدل رگرسیون توسط جدول ANOVA و ازطریق فرضیه های آماری ذیل آزمون می شود :
 
رابطه خطی بین دو متغیر وجود ندارد
رابطه خطی بین دو متغیر وجود دارد
با توجه به این که sig کمتر از پنج درصد می باشد، فرض خطی بودن رابطه بین دو متغیر تایید می گردد

جدول۴-۱۲ تحلیل واریانس رگرسیون برای فرضیه اصلی سوم
مدل مجموع مجذورات Df میانگین مجذور
برای دانلود متن کامل پایان نامه به سایت  jemo.ir  مراجعه نمایید.