بررسی رابطه بین مهارتهای مدیریتی مدیران و رضایت شغلی کارکنان در دانشگاه …

فرضیه اصلی دوم: بین مهارتهای ادراکی مدیریتی و رضایت شغلی کارکنان دانشگاه علوم پزشکی بندر عباس ارتباط وجود دارد.
همبستگی معناداری بین مهارتهای ادراکی مدیریتی و رضایت از کار کارکنان، وجود ندارد.
 
همبستگی معناداری بین مهارتهای ادراکی مدیریتی و رضایت از کار کارکنان، وجود دارد.
جدول۴-۷ : ضریب همبستگی، و آزمون دوربین- واتسون بین متغیر مهارتهای ادراکی و رضایت از کار

دوربین- واتسون خطای معیار تخمین استاندارد ضریب تعیین تعدیل شده ضریب تعیین معناداری ضریب همبستگی پیرسون مدل
۲۰/۱ ۴۳/۰ ۶۹/۰ ۵۱/۰ ۰۲/۰ ۷۲/۰ ۱

طبق جدول شماره (۴-۷) ضریب همبستگی پیرسون بین دو متغیر مهارتهای ادراکی مدیریتی و رضایت شغلی کارکنان ۷۲۱/۰ است. این عدد در سطح خطای ۵% رابطه معنی داری را بین دو متغیر نشان می دهد. با توجه به خروجی های نرم افزار SPSS؛ جداول نشان می دهد از آن جا که معناداری کمتر از پنج درصد است، فرض H0 در سطح خطای پنج درصد رد می شود و وجود همبستگی بین این دو متغیر تایید می شود. همچنین ضریب تعیین تعدیل شده محاسبه شده نیز عدد ۶۹/۰ را نشان می دهد، که عدد خوبی می باشد و برازش مناسبی از تغییرات متغیر رضایت کار کارکنان توسط متغیر مهارت های انسانی مدیریتی ارائه می کند. یکی از مفروضات رگرسیون استقلال خطاهاست؛ در صورتی که فرضیه استقلال خطاها رد شود و خطاها با یکدیگر همبستگی داشته باشند، امکان استفاده از رگرسیون وجود ندارد. آماره دوربین- واتسون به منظور بررسی استقلال خطاها از یکدیگر استفاده می شود که اگر مقدار آماره دوربین – واتسون در فاصله ۵/۱ تا ۵/۲ باشد فرض همبستگی بین خطاها رد می شود و می توان از رگرسیون استفاده کرد. مقدار آماره دوربین- واتسون طبق جدول ۷ , ۲۰/۱ می باشد و این عدد نشان می دهد که خطاها از یکدیگر مستقل هستند و بین خطاها خود همبستگی وجود ندارد و فرض همبستگی بین خطاها رد می شود و می توان از رگرسیون استفاده کرد.
۴-۵-۷ بررسی وجود رابطه خطی بین متغیرهای مورد آزمون فرض اصلی دوم:

جدول۴-۸ تحلیل واریانس رگرسیون برای فرضیه اصلی دوم
مدل مجموع مجذورات
برای دانلود متن کامل پایان نامه به سایت  fotka.ir  مراجعه نمایید.