سایت مقالات فارسی – بررسی رابطه بین مهارتهای مدیریتی مدیران و رضایت شغلی کارکنان در دانشگاه علوم پزشکی بندرعباس۹۲- قسمت …

فرض صفر و فرض مقابل آزمون نرمالیتی به صورت زیر است:
توزیع داده ها نرمال است
توزیع داده ها نرمال نیست
جهت آزمون فرض بالا از آزمون کلموگروف- اسمیرنوف استفاده شده است. در این آزمون هر گاه سطح معناداریکمتر از ۵% باشد فرض صفر در سطح ۹۵% اطمینان رد می شود .
بر اساس مقادیر ارائه شده(جدول۴-۲) از آنجایی که مقادیر سطح معناداری، برای تمامی متغیرهای وابسته مدل کمتر از ۵% است (۰٫۰۵ Sig.> یا P- value)، بنابراین فرض صفر یعنی نرمال بودن متغیرها رد می شود. اما چون تعداد داده ها از ۳۰ بیشتر است می توان داده ها (کتاب دکتر عادل آذر ) را نرمال فرض کرد و از آزمونهای مربوط به داده های نرمال بدون هیچ نگرانی استفاده کرد.( البته لازم به ذکر است که متغیر رضایت شغلی که برایند شاخصهای اندازه گیری رضایت شغلی می باشد دارای سطح معناداری بیشتر از ۵ ۰/۰ می باشد که نشان دهنده نرمال بودن این متغیر وابسته می باشد).

۵ خلاصه تجزیه وتحلیل ها به تفکیک هرفرضیه :

۴-۵- ۱ تجزیه و تحلیل و آزمون فرضیه اصلی اول:

فرض اصلی اول : بین مهارتهای انسانی مدیریتی و رضایت شغلی کارکنان دانشگاه علوم پزشکی بندر عباس ارتباط وجود دارد.
همبستگی معنا داری بین مهارتهای انسانی مدیریتی و رضایت شغلی کارکنان، وجود ندارد.
 
همبستگی معنا داری بین مهارتهای انسانی مدیریتی و رضایت شغلی کارکنان، وجود دارد.
جدول ۴-۳ ضریب همبستگی، و آزمون دوربین- واتسون بین متغیر مهارتهای انسانی و رضایت از کار

دوربین- واتسون خطای معیار تخمین استاندارد ضریب تعیین تعدیل شده ضریب تعیین معناداری ضریب همبستگی پیرسون مدل
۸۴/۱ ۲۴/۰ ۴۱/۰ ۴۳/۰ ۰۲/۰ ۷۷/۰ ۱

طبق جدول شماره۴-۳ ضریب همبستگی پیرسون بین دو متغیر مهارتهای انسانی مدیریتی و رضایت شغلی کارکنان ۰۷۷/۰ است. این عدد در سطح خطای ۵% رابطه معنی داری را بین دو متغیر نشان نمی دهد. با توجه به خروجی های نرم افزار SPSS؛ جداول نشان می دهد از آن جا که معناداری کمتر از پنج درصد است، فرض H0 در سطح خطای پنج درصد رد می شود و وجود همبستگی بین این دو متغیر تایید می
شود. همچنین ضریب تعیین تعدیل شده محاسبه شده نیز عدد ۴۱/۰ را نشان می دهد، که عدد خوبی می باشد و برازش مناسبی از تغییرات متغیر رضایت کار کارکنان توسط متغیر مهارت های انسانی مدیریتی ارائه می کند. یکی از مفروضات رگرسیون استقلال خطاهاست؛ در صورتی که فرضیه استقلال خطاها رد شود و خطاها با یکدیگر همبستگی داشته باشند، امکان استفاده از رگرسیون وجود ندارد. آماره دوربین- واتسون به منظور بررسی استقلال خطاها از یکدیگر استفاده می شود که اگر مقدار آماره دوربین – واتسون در فاصله ۵/۱ تا ۵/۲ باشد فرض همبستگی بین خطاها رد می شود و می توان از رگرسیون استفاده کرد. مقدار آماره دوربین- واتسون طبق جدول (۴-۳) ۸۴۷/۱ می باشد و این عدد نشان می دهد که خطاها از یکدیگر مستقل هستند و بین خطاها خود همبستگی وجود ندارد و فرض همبستگی بین خطاها رد می شود و می توان از رگرسیون استفاده کرد..
۴-۵-۲ بررسی وجود رابطه خطی بین متغیرهای مورد آزمون فرض اصلی اول:

برای دانلود متن کامل پایان نامه به سایت azarim.ir مراجعه نمایید.