متن کامل – بررسی رابطه بین مهارتهای مدیریتی مدیران و رضایت شغلی کارکنان در دانشگاه علوم …

با توجه به نمودار فوق مشخص می شود در نمونه ۱۸۸ نفری کارکنان, تعداد افراد دارای امتیازهای پایین ۸۲=۱۵+۱۵+۱۵+۱۴+۱۰+۶+۷نفرو وتعداد افراد دارای امتیازهای بالا ۱۰۶نفر می باشد بنابراین تعداد نفرات با امتیازات پایین ۴۴ درصد و تعداد نفرات با امتیازات بالا ۵۶ درصد کل جامعه مورد پژوهش را شامل می شوند بنابراین اکثریت افراد جامعه مورد پژوهش از شغلشان رضایت کافی را دارند.
نمودار شماره ۴-۷ مهارت ادراکی مدیران
با توجه به این که در پرسشنامه مهارتهای مدیریتی ۱ بالاترین امتیاز و ۰/۲ پایین ترین امتیاز هر گزینه است و تعداد سوالات مهارت ادراکی۶ می باشداگر ۶ سوال بیشترین امتیاز را کسب کنند ۶=۱*۶ و اگر کمترین امتیاز را کسب کنند ۱/۲=۰/۲*۶ می شود حال اگر بین ماکزیمم امتیاز و مینیمم امتیاز میانگین بگیریم امتیاز میانگین ۳/۶ می شود اگر امتیازبرای یک مدیر بزرگتر مساوی ۳/۶ باشد مهارت ادراکی مدیر قوی و اگر کوچکتر از ۳/۶ باشد مهارت ادراکی مدیر ضعیف است. حال با توجه به نمودار ۲نفر از ۲۴ نفر۳/۵ , ۲ نفر ۳/۶۶, ۳ نفر ۳/۸۳, ۵ نفر ۴, ۶ نفر ۴/۱۶ و۶ نفر ۴/۳۳را کسب کرده اند با توجه به نمودار تنها ۲ نفر از مدیران امتیاز برای مهارت ادراکی را کمتر از ۳/۶ کسب کرده اند و تعداد ۲۲ نفر از آنها امتیاز بالای ۳/۶ را کسب کرده اند پس می توانیم از این نمودار نتیجه بگیریم که مهارت ادراکی بین مدیران دانشگاه علوم پزشکی بندرعباس در حد بالا قرار دارد و اکثریت مهارت ادراکی قوی دارند.
.
نمودار شماره ۴-۸ مهارت فنی مدیران
امتیاز دهی در این نمودار نیز دقیقا مثل نمودار مهارت ادراکی انجام شده است حال با توجه به نمودار ۳نفر از ۲۴ نفر ۳ , ۳ نفر ۳/۳۳, ۳ نفر ۳/۵, ۳ نفر ۳/۶, ۳نفر ۳/۶۶ و۳ نفر ۳/۸۳ و۳ نفر ۴ نهایتا تعداد ۳ نفر امتیاز ۴/۵ را کسب کرده اند با توجه به نمودار تنها ۹ نفر از مدیران امتیاز برای مهارت فنی را کمتر از ۳/۶ کسب کرده اند و تعداد ۱۵ نفر از آنها امتیاز بالای ۳/۶ را کسب کرده اند پس می توانیم از این نمودار نتیجه بگیریم که مهارت فنی بین مدیران دانشگاه علوم پزشکی بندرعباس در حد بالا قرار دارد و اکثریت مهارت فنی قوی دارند.
نمودار شماره ۴-۹ مهارت انسانی مدیران
امتیاز دهی در این نمودار نیز دقیقا مثل نمودار مهارت ادراکی انجام شده است. حال با توجه به نمودار ۲نفر از ۲۴ نفر ۲/۲, ۲ نفر ۲/۳۳, ۳ نفر۲/۵, ۳نفر ۳ و۵ نفر۳/۵ و ۴ نفر۳/۶ نهایتا تعداد۵ نفر امتیاز ۴/۲ داده اند با توجه به نمودار تنها ۹ نفر از مدیران امتیاز برای مهارت انسانی را بیشتر از ۳/۶ کسب کرده اند و تعداد ۱۵ نفر از آنها امتیاز کمتر از ۶/۳ را کسب کرده اند پس می توانیم از این نمودار نتیجه بگیریم که مهارت انسانی بین مدیران دانشگاه علوم پزشکی بندرعباس در حد پایین قرار دارد و اکثریت مهارت انسانی قوی ندارند.
نمودار شماره ۴-۱۰ مهارت کلی مدیران
امتیاز دهی در این نمودار نیز دقیقا مثل نمودار مهارت ادراکی انجام شده است حال با توجه به نمودار ۲نفر از ۲۴ نفر ۱/۵ , ۱ نفر ۲, ۲ نفر ۲/۵, ۳ نفر۳, ۳نفر ۳/۵ و۳ نفر۴ و ۵ نفر۴/۲ نهایتا تعداد۵ نفر امتیاز ۴/۶ داده اند با توجه به نمودار ۱۳ نفر از مدیران امتیاز برای مهارت کلی مدیریتی را بیشتر از ۳/۶ کسب کرده اند و تعداد ۱۲ نفر از آنها امتیاز کمتر از ۳/۶ را کسب کرده اند پس می توانیم از این نمودار نتیجه بگیریم که مهارت کلی مدیریتی بین مدیران دانشگاه علوم پزشکی بندرعباس در حد بالا قرار دارد و اکثریت از لحاظ مهارت کلی مدیریتی قوی می باشند.
۴-۳ تجزیه و تحلیل فرضیه های تحقیق
در این مرحله محقق، پس از تعیین و محاسبۀ متغیر های مستقل و وابسته، به آزمون فرضیات تحقیق ، و تجزیه و تحلیل آنها می پردازد. با توجه به اینکه روش مورد ازمون فرضیه رگرسیون می باشد لذا قبل از بکارگیری آن باید مفروضات مورد نیاز جهت استفاده از رگرسیون را بررسی تا از تحقق آنها اطمینان لازم را کسب کنیم.
۱- متغیر وابسته دارای توزیع نرمال باشد. (آزمون کلموگروف اسمیرنوف)
۲- بین خطاهای مدل همبستگی وجود نداشته باشد. (آزمون دوربین واتسون)
۳- توزیع خطاها باید دارای توزیع نرمال باشد.
۴- بین متغیرهای مستقل همبستگی وجود نداشته باشد. (آزمون تشخیص هم خطی)
۵- بین متغیرهای مورد ازمون رابطه خطی وجود نداشته باشد. (تحلیل واریانس رگرسیون- ANOVA)
بعد از اطمینان از وجود شرایط لاازم برای استفاده از رگرسیون، وجود رابطه همبستگی بین متغیر وابسته و متغیر های مستقل را مورد آزمون قرار داده و سپس از روش رگرسیون جهت تعیین رابطه ریاضی بین متغیر های مستقل و وابسته استفاده گردید. در واقع، تجزیه و تحلیل رگرسیون کمک می کند تا رابطه خطی بین متغیر ها را در صورت وجود چنین رابطه ای پیدا کنیم .در مرحله پایانی برای تعیین میزان ارتباط بین متغیر وابسته و متغیرهای مستقل در تحقیق از معیار همبستگی استفاده شده است .خوشبختانه جهت اجتناب از محاسبه آماره های متناظر در جدولt ، نرم افزار SPSS مقدار احتمال را محاسبه و ارائه می نماید که از آن می توان برای رد
یا تائید فرض صفر استفاده نمود. خلاصه یافته های هر فرضیه به شرح ذیل بیان می شود:

۴-۴ بررسی فرض نرمال بودن متغیرها:

از آن جایی که نرمال بودن متغیر وابسته به نرمال بودن باقیمانده های مدل می انجامد؛ لازم است قبل از برازش مدل، نرمال بودن آن کنترل شود.

جدول۴-۲نتایج آزمون کلموگروف –اسمیرنوف برای متغیرهای وابسته تحقیق
کار من سرپرست همکار من حقوق من ترفیعات رضایت شغل
تعداد
برای دانلود متن کامل پایان نامه به سایت  ۴۰y.ir  مراجعه نمایید.