بررسی رابطه بین مهارتهای مدیریتی مدیران و رضایت شغلی کارکنان در دانشگاه علوم …

۰۰/۸

۱۹/۰-

۱۷/۰

۲۹/۰

۳۵/۰

نمودار شماره ۴-۱ رضایت شغلی بر اساس ترفیعات
با توجه به نمودار فوق مشخص می شود در نمونه ۱۸۸ نفری کارکنان, تعداد افراد دارای امتیازهای پایین ۱ ، ۲، ۳ برابر است با ۱۳۸=۳۵+۳۶+۶۷ وتعداد افراد دارای امتیازهای بالا ۵۰ نفر می باشند بنابراین تعداد نفرات با امتیازات کم ۷۲ درصد وتعداد افراد دارای امتیازهای بالا۲۸ درصد کل جامعه مورد پژوهش را نشان می دهند بنابراین اکثریت افراد جامعه از ترفیعات در پرسشنامه رضایت شغلی رضایت کافی راندارند .
نمودار شماره۴- ۲ رضایت شغلی بر اساس حقوق
با توجه به نمودار فوق مشخص می شود در نمونه ۱۸۸ نفری کارکنان, تعداد افراد دارای امتیازهای پایین ۱ ، ۲، ۳ برابر است با ۱۴۱=۱۹+۶۶+۵۶ وتعداد افراد دارای امتیازهای بالای ۴,۵,۶ برابر است با ۴۷=۱۷+۱۳+۱۹و جمع کل امتیازات ۱۸۸= ۱۵+۱۳+۱۹+۱۹+۶۶+۵۶ است بنابراین تعداد نفرات با امتیازات کم ۷۵ درصد وتعداد افراد دارای امتیازهای بالا ۲۵ در صد کل جامعه مورد پژوهش را شامل می شوند بنابراین مشاهده می شود که اکثریت افراد جامعه از حقوق من در پرسشنامه رضایت شغلی رضایت کافی راندارند .
نمودار شماره ۴-۳ رضایت شغلی بر اساس همکاران
با توجه به نمودار فوق مشخص می شود در نمونه ۱۸۸ نفری کارکنان, تعداد افراد دارای امتیازهای پایین ۱ تا ۱۰برابر است با ۵۲= ۰+۳+۱۲+۱۴+۳+۴+۰+۷+۶+۳ وتعداد افراد دارای امتیازهای بالا ۱۳۷نفر می باشند بنابراین تعداد نفرات با امتیازات پایین ۲۸ درصد وتعداد افراد دارای امتیازهای بالا ۷۲ درصد کل جامعه را نشان می دهند بنابراین مشاهده می شود که اکثریت افراد جامعه از همکارانم در پرسشنامه رضایت شغلی رضایت کافی را دارند.
نمودار شماره۴-۴رضایت شغلی بر اساس سرپرستان
با توجه به نمودار فوق مشخص می شود در نمونه ۱۸۸ نفری کارکنان, تعداد افراد دارای امتیازهای پایین ۱ تا ۱۰برابر است با ۴۹ =۹+۴+۱۱+۱+۱۰+۰+۳+۴+۷و وتعداد افراد دارای امتیازهای بالا ۱۳۹نفر می باشند بنابراین تعداد نفرات با امتیازات پایین ۲۶ درصد و تعداد نفرات با امتیازات بالا ۷۴ درصد کل جامعه مورد پژوهش را شامل می شوند بنابراین اکثریت افراد جامعه از سرپرست در پرسشنامه رضایت شغلی رضایت کافی را دارند
نمودار شماره ۴-۵ رضایت شغلی بر اساس کار و ماهیت شغل
با توجه به نمودار فوق مشخص می شود در نمونه ۱۸۸ نفری کارکنان, تعداد افراد دارای امتیازهای پایین برابراست با ۹۷=۱۵+۶+۱۸+۲۸+۹+۱۲+۶+۳ وتعداد افراد دارای امتیازهای بالا برابر است با ۹۱نفر است بنابراین تعداد نفرات با امتیازات پایین ۵۲ درصد و تعداد نفرات با امتیازات بالا ۴۸ درصد کل جامعه مورد پژوهش را نشان می دهد یعنی رضایت از کار در پرسشنامه رضایت شغلی تقریبا نصف به نصف می باشد.
نمودار شماره۴- ۶ رضایت کلی کارکنان

برای دانلود متن کامل این پایان نامه به سایت  fumi.ir  مراجعه نمایید.