بررسی رابطه بین مهارتهای مدیریتی مدیران و رضایت شغلی کارکنان در دانشگاه …

پرسشنامه مهارتهای مدیریتی شامل ۱۸ سوال میباشد که سوال های ۱, ۳ ,۶, ۹, ۱۲, ۱۵ مربوط به مهارتهای ادراکی و سوال های ۲, ۵, ۸, ۱۰, ۱۴ ,۱۷ مربوط به مهارتهای انسانی وبقیه سوالات یعنی سوالات ۴, ۷ , ۱۱, ۱۳, ۱۶ , ۱۸ مربوط به مهارتهای فنی میباشد
به هرکدام از سوال ها طبق مقیاس زیر امتیاز داده ایم:
۵٫من همیشه این گونه هستم. ۴٫من غالبا این گونه هستم.
۳٫من گاهی این گونه هستم. ۲٫من به ندرت این گونه هستم.
۱٫من هرگز این گونه نیستم.
امتیازاتی که به جملات داده ایم را جمع می کنیم و سوالات شماره۶, ۱۰, ۱۴, ۱۷را به صورت معکوس و به شرح زیر امتیاز می دهیم.
۱٫من همیشه این گونه هستم. ۲٫من غالبا این گونه هستم.
۳٫من گاهی این گونه هستم. ۴٫من به ندرت این گونه هستم.
۵٫من هرگز این گونه نیستم.
(مقیمی , سید محمد و رمضان , مجید, ۱۳۹۰ , پژوهشنامه مدیریت, جلد اول , انتشارات راه دان, تهران)
اعتبار و پایایی رضایت شغلی JDI :
همچنین از پرسشنامه رضایت شغلی JDI استفاده شده است که توسط اسمیت , کندالی و هیوسین(۱۹۶۹) تهیه و تنظیم شده است .هدف این شاخص سنجش خشنودی فرد در پنج شاخص کار, سرپرستی, همکاران, حقوق ماهانه و ترفیعات است که سه شاخص اول هرکدام از ۱۸ سوال تشکیل شده اند و دارای دامنه ای بین ۰ تا ۵۴ هستند و دو شاخص آخر هر کدام با ۹ سوال دارای دامنه ای بین ۰ تا ۲۷ هستند.
منظور از روایی آزمون این است که آیا آزمون به عنوان یک وسیله اندازه گیری آنچه مورد نظر است مناسب است یا خیر؟ و اصطلاح پایایی بر دقت اندازه گیری دلالت می کند به سخن دیگر می خواهیم بدانیم نتایج حاصل از آزمونی که چندین بار برای اندازه گیری یک متغییر به کار می بریم متشابهند یا متفاوتند؟
پایایی پرسشنامه رضایت شغلی JDI:
پایایی پرسشنامه رضایت شغلی JDI از طریق محاسبه آلفای کرونباخ بررسی شده است که میزان آن ۹۳/. بوده است.
روایی پرسشنامه رضایت شغلی JDI:
در مورد اعتبار شاخص توصیف شغل با بهره گرفتن از روش اعتبار صوری در دانشگاه اصفهان , این آزمون دارای اعتبار تشخیص داده شد.در مورد محاسبه ی همبستگی و استواری درونی شاخص توصیف شغل از روش آلفای کرونباخ به ترتیب این ضرایب به دست آمد:ماهیت کار (شغل)(۸۰/۰) , سرپرست (۸۹/۰) , همکاران (۸۷/۰٫), ارتقا(۹۰/۰) و محیط کار (۸۰/۰).
همچنین ضریب اعتبار کلی توسط عطار ۱۳۷۴ (۷۵/۰) ضریب اعتبار خرده آزمون ها بین ۵۹/۰ تا ۸۷/۰ گزارش شده است.
۳-۴ روش تجزیه و تحلیل داده ها
هدف از انتخاب روش تحقیق آن است که محقق مشخص نماید چه شیوه و روشی را اتخاذ کند تا او را هر چه دقیق تر , سریع تر و ارزان تر در دستیابی به پاسخ یا پاسخ هایی برای پرسش یا پرسشهای تحقیقی مورد نظر کمک کند.از آنجا که یکی از هدفهای عمده تحقیقات علوم انسانی و رفتاری کشف اصول و آگاهی معتبری است که قابل تعمیم به جامعه مادر (یعنی آن جامعه که شامل همه اعضای حقیقی و حقوقی و مجموعه افراد یا اشیا است)باشد و با عنایت به اینکه جمع آوری اطلاعات از همه اعضای تشکیل دهنده یک جامعه تقریبا غیر ممکن است بنابراین در تحقیقات علوم انسانی , ناگزیر از گزینش نمونه از جامعه مادر هستیم(نادری و نراقی , ۱۳۷۹).
هدف این تحقیق بررسی وجود یا عدم وجود رابطه بین مهارتهای مدیریتی مدیران و رضایت شغلی کارکنان است لذا در زمره تحقیقات همبستگی قرار می گیرد.
اگر در صدد بررسی رابطه همخوانی یک یا چند عامل با تغییرات یک یا چند عامل دیگر هستید, در این صورت روش تحقیق شما از نوع همبستگی یا همخوانی است.این نوع روش تحقیق از عمومیت زیادی
برخوردار است و در صدد پیدا کردن رابطه همبستگی یا همخوانی بین دو یا چند عامل می باشد.بدون اینکه چنین رابطه ای به عنوان رابطه علت و معلول به حساب آید(سید عباس زاده , ۱۳۸۰).
با توجه به اینکه تحقیق از منظر روش و ماهیت، یک نوع تحقیق همبستگی محسوب می شود و نوع مسأله پژوهش و همینطور فرضیه های تحقیق گواه بر این ادعاست، جهت انجام آزمون های آماری از ضریب همبستگی پیرسون و در ادامه رگرسیون و تحلیل واریانس استفاده گردیده است.
گردآوری داده ها به صورت میدانی است چون که به صورت چهره به چهره است و اطلاق اصطلاح میدانی به مفهوم ارتباط مستقیم و رویارویی محقق با پدیده های مورد مطالعه است.در این تحقیق برای جمع آوری داده ها از پرسشنامه استفاده خواهد شد. در این پژوهش از روش همبستگی توصیفی بهره گیری خواهد شد, روش توصیفی خود شامل روش های پیمایشی ,همبستگی, اقدام پژوهشی , بررسی موردی وعلی مقایسه ای است که در تحقیق حاضر از روش رگرسیون استفاده شده است علت استفاده از این روش این است که برای بررسی رابطه بین دو جامعه آماری از روش رگرسیون استفاده می شود. تحقیق پیمایشی توصیفی است از نگرش و رفتار جمعیتی بر اساس انتخاب نمونه ای تصادفی و معرف افراد آن جمعیت و پاسخ آنها به یک رشته سوال است در این روش از گروه های معینی ازافراد خواسته می شود به تعدادی پرسش مشخص (که برای همه افراد یکسان است) پاسخ دهند این پاسخ ها مجموعه اطلاعات تحقیق را تشکیل می دهند.همچنین روش پیمایشی به شیوه مقطعی است زیرا روش مقطعی به منظور گردآوری داده ها درباره یک یا چند صفت در یک مقطع از زمان از طریق نمونه گیری از جامعه انجام میشود.این تحقیق شامل دو جامعه آماری می باشد , جامعه آماری اول شامل کلیه مدیران حوزه معونت توسعه دانشگاه علوم پزشکی(۲۵)نفر باحجم نمونه (۲۴) نفر است و جامعه آماری دوم شامل کلیه کارکنان حوزه معاونت توسعه و مدیریت منابع انسانی (۴۲۰) نفر باحجم نمونه(۱۸۹) نفر می باشد که روش کار ازنوع پرسشنامه خواهد بود و برای گردآوری اطلاعات از دو نوع پرسشنامه یکی پرسشنامه مهارتهای مدیریتی برای مدیران و دیگری پرسشنامه رضایت شغلی برای کارکنان استفاده خواهد شد.هدف ازاین کار سنجیدن میزان مهارتهای مدیریتی مدیران و تاثیر آن بر روی رضایت شغلی کارکنان است.
۳-۵ آزمون های مورد استفاده:
در این تحقیق از آزمون های ضریب همبستگی پیرسون و رگرسیون استفاده شده است.
با توجه به اینکه روش مورد آزمون فرضیه رگرسیون می باشد لذا قبل از بکارگیری آن باید مفروضات مورد نیاز جهت استفاده از رگرسیون را بررسی تا از تحقق آنها اطمینان لازم را کسب کنیم.

  1. متغیر وابسته دارای توزیع نرمال باشد. (آزمون کلموگروف اسمیرنوف)
  2. بین خطاهای مدل همبستگی وجود نداشته باشد. (آزمون دوربین واتسون)
  3. توزیع خطاها باید دارای توزیع نرمال باشد.
  4. بین متغیرهای مستقل همبستگی وجود نداشته باشد. (آزمون تشخیص هم خطی)
  5. بین متغیرهای مورد ازمون رابطه خطی وجود نداشته باشد. (تحلیل واریانس رگرسیون– ANOVA

بعد از اطمینان از وجود شرایط لازم برای استفاده از رگرسیون، وجود رابطه همبستگی بین متغیر وابسته و متغیر های مستقل را مورد آزمون قرار داده و سپس از روش رگرسیون جهت تعیین رابطه ریاضی بین متغیر های مستقل و وابسته استفاده گردید. در واقع، تجزیه و تحلیل رگرسیون کمک می کند تا رابطه خطی بین متغیر ها را در صورت وجود چنین رابطه ای پیدا کنیم .در مرحله پایانی برای تعیین میزان ارتباط بین متغیر وابسته و متغیرهای مستقل در تحقیق از معیار همبستگی استفاده شده است .خوشبختانه جهت اجتناب از محاسبه آماره های متناظر در جدولt ، نرم افزار SPSS مقدار احتمال را محاسبه و ارائه می نماید که از آن می توان برای رد یا تائید فرض صفر استفاده نمود.

    دانلود کامل پایان نامه در سایت pifo.ir موجود است.